Sri Dasam Granth

Page - 635


ਦਸ ਅਸਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥
das asatt saasatr pramaan |

ਕਲਿ ਜੁਗਿਯ ਲਾਗ ਨਿਹਾਰਿ ॥
kal jugiy laag nihaar |

ਭਏ ਕਾਲਿਦਾਸ ਅਬਿਚਾਰ ॥੧॥
bhe kaalidaas abichaar |1|

This Brahma, the ocean of Vedas, who was the authentic knower of eighteen Puranas and Shastras, began to scan the whole world in his incarnation named Kalidas in the Iron Age.1.

ਲਖਿ ਰੀਝ ਬਿਕ੍ਰਮਜੀਤ ॥
lakh reejh bikramajeet |

ਅਤਿ ਗਰਬਵੰਤ ਅਜੀਤ ॥
at garabavant ajeet |

ਅਤਿ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਗੁਨੈਨ ॥
at giaan maan gunain |

ਸੁਭ ਕ੍ਰਾਤਿ ਸੁੰਦਰ ਨੈਨ ॥੨॥
subh kraat sundar nain |2|

The king Vikramaditya, who himself was glorious, unconquerable, scholar, full of virtues with auspicious brightness and charming eyes, remained pleased on seeing kalidas.2.

ਰਘੁ ਕਾਬਿ ਕੀਨ ਸੁਧਾਰਿ ॥
ragh kaab keen sudhaar |

ਕਰਿ ਕਾਲਿਦਾਸ ਵਤਾਰ ॥
kar kaalidaas vataar |

After his manifestation, Kalidas composed in chastened form his poem ‘Raghuvansh’

ਕਹ ਲੌ ਬਖਾਨੋ ਤਉਨ ॥
kah lau bakhaano taun |

ਜੋ ਕਾਬਿ ਕੀਨੋ ਜਉਨ ॥੩॥
jo kaab keeno jaun |3|

To what extent I should describe the number of poems that he composed?3.

ਧਰਿ ਸਪਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਤਾਰ ॥
dhar sapat braham vataar |

ਤਬ ਭਇਓ ਤਾਸੁ ਉਧਾਰ ॥
tab bheio taas udhaar |

ਤਬ ਧਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ॥
tab dharaa braham saroop |

ਮੁਖਚਾਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ॥੪॥
mukhachaar roop anoop |4|

He was the seventh incarnation of Brahma and when he was redeemed, then he assumed the form of fourheaded Brahma i.e. merged himself in Brahma.4.

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਸਪਤਮੋ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲਿਦਾਸ ਸਮਾਪਤਮ ॥੭॥
eit sree bachitr naattak granthe sapatamo avataar brahamaa kaalidaas samaapatam |7|

End of the description of Kalidas, the seventh incarnation of Brahma in a Bachittar Natak.7.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

The Lord is One and He can be attained through the grace of the true Guru.

ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥
sree bhgautee jee sahaae |

The Lord is One and He can be realized through the Grace of the True Guru.

ਅਥ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥
ath rudr avataar kathanan |

Now begins the description of Rudra Incarnation

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥
tomar chhand |

TOMAR STANZA

ਅਬ ਕਹੋ ਤਉਨ ਸੁਧਾਰਿ ॥
ab kaho taun sudhaar |

ਜੇ ਧਰੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ॥
je dhare rudr avataar |

Now I describe in chastened form those incarnations, which were assumed by Rudra

ਅਤਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀਨ ॥
at jog saadhan keen |

ਤਬ ਗਰਬ ਕੇ ਰਸਿ ਭੀਨ ॥੧॥
tab garab ke ras bheen |1|

Performing extreme austerities Rudra became egoistic.1.

ਸਰਿ ਆਪ ਜਾਨ ਨ ਅਉਰ ॥
sar aap jaan na aaur |

ਸਬ ਦੇਸ ਮੋ ਸਬ ਠੌਰ ॥
sab des mo sab tthauar |

He did not consider anyone equal to him in all place and countries, then Mahakal (the great death) in ire said to him thus

ਤਬ ਕੋਪਿ ਕੈ ਇਮ ਕਾਲ ॥
tab kop kai im kaal |

ਇਮ ਭਾਖਿ ਬੈਣ ਉਤਾਲ ॥੨॥
eim bhaakh bain utaal |2|

ਜੇ ਗਰਬ ਲੋਕ ਕਰੰਤ ॥
je garab lok karant |

ਤੇ ਜਾਨ ਕੂਪ ਪਰੰਤ ॥
te jaan koop parant |

“Those who become proud, they deliberately perform the action of falling into a well

ਮੁਰ ਨਾਮ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥
mur naam garab prahaar |

ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਰੁਦ੍ਰ ਬਿਚਾਰ ॥੩॥
sun lehu rudr bichaar |3|

O Rudra! Listen to me attentively that my name is also the destroyer of ego.3.

ਕੀਅ ਗਰਬ ਕੋ ਮੁਖ ਚਾਰ ॥
keea garab ko mukh chaar |

ਕਛੁ ਚਿਤ ਮੋ ਅਬਿਚਾਰਿ ॥
kachh chit mo abichaar |

ਜਬ ਧਰੇ ਤਿਨ ਤਨ ਸਾਤ ॥
jab dhare tin tan saat |

ਤਬ ਬਨੀ ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ॥੪॥
tab banee taa kee baat |4|

“Brahma had also become egoistic in his mind and the evil notions arose there, but when he took birth for seven times, he was then redeemed.4.

ਤਿਮ ਜਨਮੁ ਧਰੁ ਤੈ ਜਾਇ ॥
tim janam dhar tai jaae |

ਚਿਤ ਦੇ ਸੁਨੋ ਮੁਨਿ ਰਾਇ ॥
chit de suno mun raae |

“O the king of sages! listen to what I say and in the same way, you may go and take birth on the earth

ਨਹੀ ਐਸ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥
nahee aais hoe udhaar |

ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਰੁਦ੍ਰ ਬਿਚਾਰ ॥੫॥
sun lehu rudr bichaar |5|

Otherwise, O Rudra! You will not be redeemed in any other way.”5.

ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ਏ ਸਿਵ ਬੈਨ ॥
sun sravan e siv bain |

ਹਠ ਛਾਡਿ ਸੁੰਦਰ ਨੈਨ ॥
hatth chhaadd sundar nain |

ਤਿਹ ਜਾਨਿ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥
tih jaan garab prahaar |

ਛਿਤਿ ਲੀਨ ਆਨਿ ਵਤਾਰ ॥੬॥
chhit leen aan vataar |6|

Hearing this, Shiva, considering the Lord as the destroyer of ego, and leaving his persistence, incarnated on earth.6.

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥
paadharee chhand |

PAADHARI STANZA

ਜਿਮ ਕਥੇ ਸਰਬ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ॥
jim kathe sarab raajaan raaj |

ਤਿਮ ਕਹੇ ਰਿਖਿਨ ਸਬ ਹੀ ਸਮਾਜ ॥
tim kahe rikhin sab hee samaaj |

ਜਿਹ ਜਿਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਹ ਕਰਮ ਕੀਨ ॥
jih jih prakaar tih karam keen |

ਜਿਹ ਭਾਤਿ ਜੇਮਿ ਦਿਜ ਬਰਨ ਲੀਨ ॥੭॥
jih bhaat jem dij baran leen |7|

The way, in which all the kings have been described, in the same way, the actions done by all the sages have been narrated as to how Rudra manifested himself in the castes of dvijas (twice born).7.

ਜੇ ਜੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥
je je charitr kine prakaas |

ਤੇ ਤੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਭਾਖੋ ਸੁ ਬਾਸ ॥
te te charitr bhaakho su baas |

Whatever deeds they brought to light, I relate them here

ਰਿਖਿ ਪੁਤ੍ਰ ਏਸ ਭਏ ਰੁਦ੍ਰ ਦੇਵ ॥
rikh putr es bhe rudr dev |

ਮੋਨੀ ਮਹਾਨ ਮਾਨੀ ਅਭੇਵ ॥੮॥
monee mahaan maanee abhev |8|

In this way, rudra became the sons of the sages, who adopted silence and attained recognition.8.

ਪੁਨਿ ਭਏ ਅਤ੍ਰਿ ਰਿਖਿ ਮੁਨਿ ਮਹਾਨ ॥
pun bhe atr rikh mun mahaan |

ਦਸ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ॥
das chaar chaar bidiaa nidhaan |

Then he incarnated himself as sage Atrl, who the store of eighteen sciences

ਲਿਨੇ ਸੁ ਜੋਗ ਤਜਿ ਰਾਜ ਆਨਿ ॥
line su jog taj raaj aan |

ਸੇਵਿਆ ਰੁਦ੍ਰ ਸੰਪਤਿ ਨਿਧਾਨ ॥੯॥
seviaa rudr sanpat nidhaan |9|

He abandoned everything else and adopted Yoga as his way of life and served Rudra, the store of all wealth.9.

ਕਿਨੋ ਸੁ ਯੋਗ ਬਹੁ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥
kino su yog bahu din pramaan |

ਰੀਝਿਓ ਰੁਦ੍ਰ ਤਾ ਪਰ ਨਿਦਾਨ ॥
reejhio rudr taa par nidaan |

ਬਰੁ ਮਾਗ ਪੁਤ੍ਰ ਜੋ ਰੁਚੈ ਤੋਹਿ ॥
bar maag putr jo ruchai tohi |

ਬਰੁ ਦਾਨੁ ਤਉਨ ਮੈ ਦੇਉ ਤੋਹਿ ॥੧੦॥
bar daan taun mai deo tohi |10|

He performed austerities for a long time, on which, Rudra got pleased and said, “You may ask for any boon which you like, I shall grant it to you.”10.

ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਅਤ੍ਰਿ ਤਬ ਭਯੋ ਠਾਢ ॥
kar jor atr tab bhayo tthaadt |

ਉਠਿ ਭਾਗ ਆਨ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਢ ॥
autth bhaag aan anuraag baadt |

Then the sage Atri stood up with folded hands and his love for Rudra was further increased in his mind

ਗਦ ਗਦ ਸੁ ਬੈਣ ਭਭਕੰਤ ਨੈਣ ॥
gad gad su bain bhabhakant nain |

ਰੋਮਾਨ ਹਰਖ ਉਚਰੇ ਸੁ ਬੈਣ ॥੧੧॥
romaan harakh uchare su bain |11|

He became very happy the tears flowed form his eyes and his hair showed signs of jubilation, when he said11

ਜੋ ਦੇਤ ਰੁਦ੍ਰ ਬਰੁ ਰੀਝ ਮੋਹਿ ॥
jo det rudr bar reejh mohi |

ਗ੍ਰਿਹ ਹੋਇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਮ ਤੁਲਿ ਤੋਹਿ ॥
grih hoe putr sam tul tohi |

“O Rudra! if you want to grant me a boon, then give me a son like you

ਕਹਿ ਕੈ ਤਥਾਸਤੁ ਭਏ ਅੰਤ੍ਰ ਧਿਆਨ ॥
keh kai tathaasat bhe antr dhiaan |

ਗ੍ਰਿਹ ਗਯੋ ਅਤ੍ਰਿ ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਮਹਾਨ ॥੧੨॥
grih gayo atr mun man mahaan |12|

” Rudra saying “let it be”, disappeared and the sage came back to his home.12.

ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਰੀ ਆਨਿ ਅਨਸੂਆ ਨਾਰਿ ॥
grihi baree aan anasooaa naar |

ਜਨੁ ਪਠਿਓ ਤਤੁ ਨਿਜ ਸਿਵ ਨਿਕਾਰਿ ॥
jan patthio tat nij siv nikaar |


Flag Counter