Sri Dasam Granth

Page - 709


ਸਬੈ ਸਿਧ ਹਰਤਾ ॥੩੪੭॥
sabai sidh harataa |347|

Ever remembering the Lord and destroyers of others uptil ocean 120.347.

ਅਰੀਲੇ ਅਰਾਰੇ ॥
areele araare |

ਹਠੀਲ ਜੁਝਾਰੇ ॥
hattheel jujhaare |

They are the ones who resist, who fight persistently,

ਕਟੀਲੇ ਕਰੂਰੰ ॥
katteele karooran |

ਕਰੈ ਸਤ੍ਰੁ ਚੂਰੰ ॥੩੪੮॥
karai satru chooran |348|

Who are severe and cruel and are the smashers of the enemies.121.348.

ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥
teraa jor |

Thy Power

ਚੌਪਈ ॥
chauapee |

CHAUPAI

ਜੋ ਇਨ ਜੀਤਿ ਸਕੌ ਨਹਿ ਭਾਈ ॥
jo in jeet sakau neh bhaaee |

If I cannot conquer them, I

ਤਉ ਮੈ ਜੋਰ ਚਿਤਾਹਿ ਜਰਾਈ ॥
tau mai jor chitaeh jaraaee |

Shall burn myself on the funeral pure

ਮੈ ਇਨ ਕਹਿ ਮੁਨਿ ਜੀਤਿ ਨ ਸਾਕਾ ॥
mai in keh mun jeet na saakaa |

O sage! I could not conquer them

ਅਬ ਮੁਰ ਬਲ ਪੌਰਖ ਸਬ ਥਾਕਾ ॥੩੪੯॥
ab mur bal pauarakh sab thaakaa |349|

My strength and courage have weakened.122.349.

ਐਸ ਭਾਤਿ ਮਨ ਬੀਚ ਬਿਚਾਰਾ ॥
aais bhaat man beech bichaaraa |

ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਾ ਸਬ ਸੁਨਤ ਉਚਾਰਾ ॥
pragatt sabhaa sab sunat uchaaraa |

Thinking in this way in his mind, the king apparently addressed all,

ਮੈ ਬਡ ਭੂਪ ਬਡੋ ਬਰਿਆਰੂ ॥
mai badd bhoop baddo bariaaroo |

ਮੈ ਜੀਤ੍ਯੋ ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰੂ ॥੩੫੦॥
mai jeetayo ih sabh sansaaroo |350|

“I am a very great king and I have conquered the whole world.123.350.

ਜਿਨਿ ਮੋ ਕੋ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥
jin mo ko ih baat bataaee |

“He who has told me to conquer both these warriors VIVEK and AVIVEK,

ਤਿਨਿ ਮੁਹਿ ਜਾਨੁ ਠਗਉਰੀ ਲਾਈ ॥
tin muhi jaan tthgauree laaee |

He has agitated me and driven my life to deception

ਏ ਦ੍ਵੈ ਬੀਰ ਬਡੇ ਬਰਿਆਰਾ ॥
e dvai beer badde bariaaraa |

Both of them are mighty warriors

ਇਨ ਜੀਤੇ ਜੀਤੋ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੫੧॥
ein jeete jeeto sansaaraa |351|

The whole world is conquered, on conquering them.124.351.

ਅਬ ਮੋ ਤੇ ਏਈ ਜਿਨਿ ਜਾਈ ॥
ab mo te eee jin jaaee |

ਕਹਿ ਮੁਨਿ ਮੋਹਿ ਕਥਾ ਸਮਝਾਈ ॥
keh mun mohi kathaa samajhaaee |

“Now they will not go away from me, O sage! describe them to me with clarity

ਅਬ ਮੈ ਦੇਖਿ ਬਨਾਵੌ ਚਿਖਾ ॥
ab mai dekh banaavau chikhaa |

ਪੈਠੌ ਬੀਚ ਅਗਨਿ ਕੀ ਸਿਖਾ ॥੩੫੨॥
paitthau beech agan kee sikhaa |352|

“Now I prepare my own funeral pyre within your view, and sit within the fire-flames.”125.352.

ਚਿਖਾ ਬਨਾਇ ਸਨਾਨਹਿ ਕਰਾ ॥
chikhaa banaae sanaaneh karaa |

ਸਭ ਤਨਿ ਬਸਤ੍ਰ ਤਿਲੋਨਾ ਧਰਾ ॥
sabh tan basatr tilonaa dharaa |

After preparing the funeral pyre, he took bath and wore the garments of deep orange colour on his body

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਲੋਗ ਹਟਕਿ ਕਰਿ ਰਹਾ ॥
bahu bidh log hattak kar rahaa |

ਚਟਪਟ ਕਰਿ ਚਰਨਨ ਭੀ ਗਹਾ ॥੩੫੩॥
chattapatt kar charanan bhee gahaa |353|

Many people forbade him and even fell at his feet.126.353.

ਹੀਰ ਚੀਰ ਦੈ ਬਿਧਵਤ ਦਾਨਾ ॥
heer cheer dai bidhavat daanaa |

ਮਧਿ ਕਟਾਸ ਕਰਾ ਅਸਥਾਨਾ ॥
madh kattaas karaa asathaanaa |

Giving in charity various types of ornaments and garments, the king prepared a seat within the pyre

ਭਾਤਿ ਅਨਕ ਤਨ ਜ੍ਵਾਲ ਜਰਾਈ ॥
bhaat anak tan jvaal jaraaee |

ਜਰਤ ਨ ਭਈ ਜ੍ਵਾਲ ਸੀਅਰਾਈ ॥੩੫੪॥
jarat na bhee jvaal seearaaee |354|

He burnt his body with various kinds of fires, but the flames became cold instead of burning him.127.354.

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥
tomar chhand |

TOMAR STANZA

ਕਰਿ ਕੋਪ ਪਾਰਸ ਰਾਇ ॥
kar kop paaras raae |

ਕਰਿ ਆਪਿ ਅਗਨਿ ਜਰਾਇ ॥
kar aap agan jaraae |

Getting infuriated, Parasnath burnt the fire in his hand,

ਸੋ ਭਈ ਸੀਤਲ ਜ੍ਵਾਲ ॥
so bhee seetal jvaal |

ਅਤਿ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਰਾਲ ॥੩੫੫॥
at kaal roop karaal |355|

which was dreadful in sight, but became cold there.128.355.

ਤਤ ਜੋਗ ਅਗਨਿ ਨਿਕਾਰਿ ॥
tat jog agan nikaar |

ਅਤਿ ਜ੍ਵਲਤ ਰੂਪ ਅਪਾਰਿ ॥
at jvalat roop apaar |

Then he got emerged the Yoga-fire, which was burning dreadfully

ਤਬ ਕੀਅਸ ਆਪਨ ਦਾਹ ॥
tab keeas aapan daah |

ਪੁਰਿ ਲਖਤ ਸਾਹਨ ਸਾਹਿ ॥੩੫੬॥
pur lakhat saahan saeh |356|

He killed himself with that fire and the people of the city continued to see that great king.129.356.

ਤਬ ਜਰੀ ਅਗਨਿ ਬਿਸੇਖ ॥
tab jaree agan bisekh |

ਤ੍ਰਿਣ ਕਾਸਟ ਘਿਰਤ ਅਸੇਖ ॥
trin kaasatt ghirat asekh |

Then with many grass-blades, the faggots alongwith ghee (clarified butter),

ਤਬ ਜਰ੍ਯੋ ਤਾ ਮਹਿ ਰਾਇ ॥
tab jarayo taa meh raae |

ਭਏ ਭਸਮ ਅਦਭੁਤ ਕਾਇ ॥੩੫੭॥
bhe bhasam adabhut kaae |357|

The flames of fire arose, in which the king was burnt and his body was reduced to ashes.130.357.

ਕਈ ਦ੍ਯੋਸ ਬਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥
kee dayos barakh pramaan |

ਸਲ ਜਰਾ ਜੋਰ ਮਹਾਨ ॥
sal jaraa jor mahaan |

That pyre continued to burn for several years, when the body of the king was reduced to ashes

ਭਈ ਭੂਤ ਭਸਮੀ ਦੇਹ ॥
bhee bhoot bhasamee deh |

ਧਨ ਧਾਮ ਛਾਡ੍ਯੋ ਨੇਹ ॥੩੫੮॥
dhan dhaam chhaaddayo neh |358|

And he abandoned the attachment of wealth and place.131.358.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

The Lord is One and He can be attained through the grace of the true Guru.

ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥
raamakalee paatisaahee 10 |

RAMKALI OF THE TENTH KING

ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥
re man aaiso kar saniaasaa |

O mind! the asceticism be practised in this way :

ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਹੁ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ban se sadan sabai kar samajhahu man hee maeh udaasaa |1| rahaau |

Consider your house as the forest and remain unattached within yourself…..Pause.

ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮਜਨੁ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬਢਾਓ ॥
jat kee jattaa jog ko majan nem ke nakhan badtaao |

Consider continence as the matted hair, Yoga as the ablution and daily observances as your nails,

ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੁ ਨਾਮ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਓ ॥੧॥
giaan guroo aatam upadesahu naam bibhoot lagaao |1|

Consider the knowledge as the preceptor giving lessons to you and apply the Name of the Lord as ashes.1.

ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
alap ahaar sulap see nindraa dayaa chhimaa tan preet |

Eat less and sleep less, cherish mercy and forgiveness

ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ ਹ੍ਵੈਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤਿ ॥੨॥
seel santokh sadaa nirabaahibo hvaibo trigun ateet |2|

Practise gentleness and contentment and remain free from three modes.2.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਉ ਲ੍ਯਾਵੈ ॥
kaam krodh hankaar lobh hatth moh na man siau layaavai |

Keep your mind unattached from lust, anger, greed, insistence and infatuation,

ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹ ਪਾਵੈ ॥੩॥੧॥੧॥
tab hee aatam tat ko darase param purakh kah paavai |3|1|1|

Then you will visualize the supreme essence and realise the supreme Purusha.3.1.

ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥
raamakalee paatisaahee 10 |

RAMKALI OF THE TENTH KING

ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਬਿਧਿ ਜੋਗੁ ਕਮਾਓ ॥
re man ih bidh jog kamaao |

O Mind! the Yoga be practised in this way :

ਸਿੰਙੀ ਸਾਚ ਅਕਪਟ ਕੰਠਲਾ ਧਿਆਨ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
singee saach akapatt kantthalaa dhiaan bibhoot charraao |1| rahaau |

Consider the Truth as the horn, sincerity the necklace and meditation as ashes to be applied to your body…...Pause.

ਤਾਤੀ ਗਹੁ ਆਤਮ ਬਸਿ ਕਰ ਕੀ ਭਿਛਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੰ ॥
taatee gahu aatam bas kar kee bhichhaa naam adhaaran |

Make self-control your lyre and the prop of the Name as your alms,

ਬਾਜੇ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤੁ ਹਰਿ ਕੋ ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ ॥੧॥
baaje param taar tat har ko upajai raag rasaaran |1|

Then the supreme essence will be played like the main string creating savoury divine music.1.

ਉਘਟੈ ਤਾਨ ਤਰੰਗ ਰੰਗਿ ਅਤਿ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬੰਧਾਨੰ ॥
aughattai taan tarang rang at giaan geet bandhaanan |

The wave of colourful tune will arise, manifesting the song of knowledge,

ਚਕਿ ਚਕਿ ਰਹੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਛਕਿ ਛਕਿ ਬ੍ਯੋਮ ਬਿਵਾਨੰ ॥੨॥
chak chak rahe dev daanav mun chhak chhak bayom bivaanan |2|

The gods, demons and sages would be amazed enjoying their ride in heavenly chariots.2.

ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ ਭੇਸੁ ਸੰਜਮ ਕੋ ਜਾਪ ਸੁ ਅਜਪਾ ਜਾਪੈ ॥
aatam upades bhes sanjam ko jaap su ajapaa jaapai |

While instructing the self in the garb of self-restraint and reciting God’s Name inwardly,

ਸਦਾ ਰਹੈ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਯਾ ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਬ੍ਯਾਪੈ ॥੩॥੨॥੨॥
sadaa rahai kanchan see kaayaa kaal na kabahoon bayaapai |3|2|2|

The body will always remain like gold and become immortal.3.2.

ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥
raamakalee paatisaahee 10 |

RAMKALI OF THE TENTH KING

ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਗ ਲਾਗੋ ॥
praanee param purakh pag laago |

O Man! fall at the feet of the supreme Purusha,

ਸੋਵਤ ਕਹਾ ਮੋਹ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਮੈ ਕਬਹੂੰ ਸੁਚਿਤ ਹ੍ਵੈ ਜਾਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sovat kahaa moh nindraa mai kabahoon suchit hvai jaago |1| rahaau |

Why are you sleeping in worldly attachment, awake sometimes and be vigilant ?.....Pause.


Flag Counter