Sri Dasam Granth

Page - 1394


ਅਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਰ ਵੈ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਵਦ ॥੧੦੩॥
agar rahinumaa bar vai raazee shavad |103|

on whom the Merciful Lord showers His Graces.103.

ਅਗਰ ਬਰ ਯਕਾਯਦ ਦਹੋ ਦਹ ਹਜ਼ਾਰ ॥
agar bar yakaayad daho dah hazaar |

When one man is attacked by lakh,

ਨਿਗਹਬਾਨ ਓ ਰਾ ਸ਼ਵਦ ਕਰਦਗਾਰ ॥੧੦੪॥
nigahabaan o raa shavad karadagaar |104|

the Generous Lord gives him protection.104.

ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਜ਼ਰ ॥
turaa gar nazar hasat lashakar v zar |

Just as our hopes lie in your wealth,

ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗ੍ਹਾਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ॥੧੦੫॥
ki maaraa nighaasat yazadaan shukar |105|

I depend upon the Grace of the Lord.105.

ਕਿ ਤੋ ਰਾ ਗ਼ਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ ॥
ki to raa garoor asat bar mulako maal |

You are proud of your kingdom and wealth,

ਵ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਅਕਾਲ ॥੧੦੬॥
v maaraa panaah asat yazadaan akaal |106|

but I take refuge in the Non-Temporal Lord.106.

ਤੁ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਸ਼ੌ ਜ਼ੀ ਸਿਪੰਜੀ ਸਰਾਇ ॥
tu gaafal mashau zee sipanjee saraae |

Do not be careless about this fact that this saraae (resting place)

ਕਿ ਆਲਮ ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਸਰੇ ਜਾ ਬਜਾਇ ॥੧੦੭॥
ki aalam biguzarad sare jaa bajaae |107|

is not the permanent abode.107.

ਬਬੀਂ ਗਰਦਸ਼ਿ ਬੇਵਫ਼ਾਇ ਜ਼ਮਾਂ ॥
babeen garadash bevafaae zamaan |

Look at the time-cycle, which is undependable

ਕਿ ਬਿਗੁਜ਼ਸਤ ਬਰ ਹਰ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਂ ॥੧੦੮॥
ki biguzasat bar har makeeno makaan |108|

It gives a fatal blow to everthing of this world.108.

ਤੂ ਗਰ ਜ਼ਬਰ ਆਜਿਜ਼ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ ॥
too gar zabar aajiz kharaashee makun |

Do not oppose the lowly and helpless

ਕਸਮ ਰਾ ਬਤੇਸ਼ਹ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ ॥੧੦੯॥
kasam raa bateshah taraashee makun |109|

Do not break the oaths taken on the Quran.109.

ਚੂੰ ਹੱਕ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਦ ਚਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ ॥
choon hak yaar baashad chi dushaman kunad |

If God is friendly, what the enemy can do?

ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾ ਬਸਦ ਤਨ ਕੁਨਦ ॥੧੧੦॥
agar dushamanee raa basad tan kunad |110|

Though he may be inimical in many ways.110.

ਖ਼ਸਮ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ ॥
khasam dushamanee gar hazaar aavurad |

The enemy may try to give a thousand blows,

ਨ ਯਕ ਮੂਇ ਓ ਰਾ ਆਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ ॥੧੧੧॥੧॥
n yak mooe o raa aazaar aavurad |111|1|

but he cannot harm even one hair (if God is friendly).111.

ਹਿਕਾਇਤਾ ॥
hikaaeitaa |

Hikayats

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥
ik oankaar vaahiguroo jee kee fatah |

The Lord is One and the Victory is of the True Guru.

ਅਗੰਜੋ ਅਭੰਜੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖ ॥
aganjo abhanjo aroopo arekh |

Now listen to the Tale of Raja Daleep,

ਅਗਾਧੋ ਅਬਾਧੋ ਅਭਰਮੋ ਅਲੇਖ ॥੧॥
agaadho abaadho abharamo alekh |1|

Who was sitting besides the Honourable One (the King).(1)

ਅਰਾਗੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖੋ ਅਰੰਗ ॥
araago aroopo arekho arang |

The King had four sons,

ਅਜਨਮੋ ਅਬਰਨੋ ਅਭੂਤੋ ਅਭੰਗ ॥੨॥
ajanamo abarano abhooto abhang |2|

Who had learned the art of fighting and the Royal Court Etiquettes.(2)

ਅਛੇਦੋ ਅਭੇਦੋ ਅਕਰਮੋ ਅਕਾਮ ॥
achhedo abhedo akaramo akaam |

In the war they were like the crocodiles and excited lions,

ਅਖੇਦੋ ਅਭੇਦੋ ਅਭਰਮੋ ਅਭਾਮ ॥੩॥
akhedo abhedo abharamo abhaam |3|

Also they were very proficient horse-riders and adept in the hand-movements.(3)

ਅਰੇਖੋ ਅਭੇਖੋ ਅਲੇਖੋ ਅਭੰਗ ॥
arekho abhekho alekho abhang |

The King called all his four sons,

ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ॥੪॥
khudaavand bakhashindahe rang rang |4|

And offered them to sit on the gilded chairs.(4)

ਹਿਕਾਯਤ ਸ਼ੁਨੀਦੇਮ ਰਾਜਹਿ ਦਿਲੀਪ ॥
hikaayat shuneedem raajeh dileep |

He, then, asked his prolific ministers,

ਨਿਸ਼ਸਤਹ ਬੁਦਹ ਨਿਜ਼ਦ ਮਾਨੋ ਮਹੀਪ ॥੫॥
nishasatah budah nizad maano maheep |5|

‘Who among these four is suitable for kingship?‘(5)

ਕਿ ਓਰਾ ਹਮੀ ਬੂਦ ਪਿਸਰੇ ਚਹਾਰ ॥
ki oraa hamee bood pisare chahaar |

When the wise minister heard this,

ਕਿ ਦਰ ਰਜ਼ਮ ਦਰ ਬਜ਼ਮ ਆਮੁਖ਼ਤਹ ਕਾਰ ॥੬॥
ki dar razam dar bazam aamukhatah kaar |6|

He raised the flag to answer.(6)

ਬ ਰਜ਼ਮ ਅੰਦਰਾ ਹਮ ਚੁ ਅਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਮਸਤ ॥
b razam andaraa ham chu az sher masat |

He spoke thus, ‘you are, yourself righteous and wise,

ਕਿ ਚਾਬਕ ਰਿਕਾਬਸਤੁ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਦਸਤ ॥੭॥
ki chaabak rikaabasat gusataakh dasat |7|

‘You are perceiver and possessor of independent reflections.(7)

ਚਹਾਰੋ ਸ਼ਹੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਸਰਾ ਬੁਖਾਦ ॥
chahaaro shahe pesh pisaraa bukhaad |

‘This, what you have asked, is beyond my faculty.

ਜੁਦਾ ਬਰ ਜੁਦਾ ਕੁਰਸੀਏ ਜ਼ਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ॥੮॥
judaa bar judaa kurasee zar nishaad |8|

‘Me suggesting might cause some friction.(8)

ਬਿ ਪੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾਨਾਇ ਦਉਲਤ ਪਰਸਤ ॥
bi purasheed daanaae daulat parasat |

‘But, My Sovereign, if you insist, I would say,

ਅਜ਼ੀ ਅੰਦਰੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਸ ਅਸਤ ॥੯॥
azee andaroon baadashaahee kas asat |9|

‘And present you the reaction (of our council).(9)

ਸ਼ੁਨੀਦ ਆਂ ਚੁ ਦਾਨਾਇ ਦਾਨਸ਼ ਨਿਹਾਦ ॥
shuneed aan chu daanaae daanash nihaad |

‘Because the one who endows helping hand,

ਬ ਤਮਕੀਨ ਪਾਸਖ ਅਲਮ ਬਰ ਕੁਸ਼ਾਦ ॥੧੦॥
b tamakeen paasakh alam bar kushaad |10|

‘Gets the (godly) help to gain success.(10)

ਬ ਗ਼ੁਫ਼ਤੰਦ ਖ਼ੁਸ਼ ਦੀਨ ਦਾਨਾਇ ਨਗ਼ਜ਼ ॥
b gufatand khush deen daanaae nagaz |

‘First of all we must test their intelligence,

ਕਿ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤੁ ਆਜ਼ਾਦ ਮਗ਼ਜ਼ ॥੧੧॥
ki yazadaa shanaas asat aazaad magaz |11|

‘And then we will set them on trial to judge their work.(11)

ਮਰਾ ਕੁਦਰਤੇ ਨੇਸਤ ਈਂ ਗੁਫ਼ਤ ਨੀਸਤ ॥
maraa kudarate nesat een gufat neesat |

‘One (boy) should be given ten thousand elephants,

ਸੁਖਨ ਗੁਫ਼ਤਨੋ ਬਿਕਰ ਜਾ ਸੁਫ਼ਤ ਨੀਸਤ ॥੧੨॥
sukhan gufatano bikar jaa sufat neesat |12|

‘And those (elephants) must be intoxicated and tied in heavy chains.(12)

ਅਗਰ ਸ਼ਹਿ ਬਿਗੋਯਦ ਬਿਗੋਯਮ ਜਵਾਬ ॥
agar sheh bigoyad bigoyam javaab |

‘To the second one, we will give one hundred thousand horses,

ਨੁਮਾਯਮ ਬ ਤੋ ਹਾਲ ਈਂ ਬਾ ਸਵਾਬ ॥੧੩॥
numaayam b to haal een baa savaab |13|

‘On whose backs there will be gilded saddles, as charming as the spring-season.(13)

ਹਰਾ ਕਸ ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਨ ਯਾਰੀ ਦਿਹਦ ॥
haraa kas ki yazadaan yaaree dihad |

‘The third one will be given three hundred thousand camels,

ਬ ਕਾਰੇ ਜਹਾ ਕਾਮਗਾਰੀ ਦਿਹਦ ॥੧੪॥
b kaare jahaa kaamagaaree dihad |14|

‘Whose backs will be adorned with silver trappings.(14)

ਕਿ ਈਂ ਰਾ ਬ ਅਕਲ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੁਨੇਮ ॥
ki een raa b akal aazamaaee kunem |

‘To the fourth one, we will give one seed of moong (lentil) and half a seed of gram,


Flag Counter