Sri Dasam Granth

Page - 74


ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥
ik oankaar vaahiguroo jee kee fatah |

The Lord is One and the Victory is of the True Guru.

ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥
sree bhgautee jee sahaae |

ਅਥ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ॥
ath chanddee charitr ukat bilaas likhayate |

New begin the extraordinary feats from the Life of Chandi:

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥
paatisaahee 10 |

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥
svaiyaa |

SWAYYA

ਆਦਿ ਅਪਾਰ ਅਲੇਖ ਅਨੰਤ ਅਕਾਲ ਅਭੇਖ ਅਲਖ ਅਨਾਸਾ ॥
aad apaar alekh anant akaal abhekh alakh anaasaa |

The Lord is Primal, Infinite, Account less, Boundless, Deathless, Garbless, Incomprehensible and Eternal.

ਕੈ ਸਿਵ ਸਕਤ ਦਏ ਸ੍ਰੁਤਿ ਚਾਰ ਰਜੋ ਤਮ ਸਤ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਬਾਸਾ ॥
kai siv sakat de srut chaar rajo tam sat tihoon pur baasaa |

He created Shiva-Shakti, forur Vedas and three modes of maya and Pervades in three worlds.

ਦਿਉਸ ਨਿਸਾ ਸਸਿ ਸੂਰ ਕੇ ਦੀਪਕ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਰਚੀ ਪੰਚ ਤਤ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥
diaus nisaa sas soor ke deepak srisatt rachee panch tat prakaasaa |

He created day and night, the lamps of sun and moon and the whole world with five elements.

ਬੈਰ ਬਢਾਇ ਲਰਾਇ ਸੁਰਾਸੁਰ ਆਪਹਿ ਦੇਖਤ ਬੈਠ ਤਮਾਸਾ ॥੧॥
bair badtaae laraae suraasur aapeh dekhat baitth tamaasaa |1|

He extended enmity and fight between the gods and demons and Himself seated (on His Throne) scans it.1.

ਦੋਹਰਾ ॥
doharaa |

DOHRA

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੋ ਕਛ ਮੋ ਪਰਿ ਹੋਏ ॥
kripaa sindh tumaree kripaa jo kachh mo par hoe |

O Ocean of Mercy, if Thy Grace is bestowed upon me:

ਰਚੋ ਚੰਡਿਕਾ ਕੀ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਸੁਭ ਸਭ ਹੋਇ ॥੨॥
racho chanddikaa kee kathaa baanee subh sabh hoe |2|

I may compose the story of Chandika and my poetry be all good.2.

ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੇ ਜਗਤ ਮੈ ਚੰਡ ਚਮੁੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥
jot jagamage jagat mai chandd chamundd prachandd |

Thy light is shining in the world, O Powerful Chand-Chamunda!

ਭੁਜ ਦੰਡਨ ਦੰਡਨਿ ਅਸੁਰ ਮੰਡਨ ਭੁਇ ਨਵ ਖੰਡ ॥੩॥
bhuj danddan danddan asur manddan bhue nav khandd |3|

Thou art the Punisher of the demons with Thy strong arms and art the Creator of the nine regions.3.

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥
svaiyaa |

SWAYYA

ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਉਧਾਰਨ ਭੂਮਹਿ ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਨ ਚੰਡਿ ਤੁਹੀ ਹੈ ॥
taaran lok udhaaran bhoomeh dait sanghaaran chandd tuhee hai |

Thou art the same Chandika, who ferries across the people Thou art the redeemer of the earth and destroyer of the demons.

ਕਾਰਨ ਈਸ ਕਲਾ ਕਮਲਾ ਹਰਿ ਅਦ੍ਰਸੁਤਾ ਜਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ॥
kaaran ees kalaa kamalaa har adrasutaa jah dekho uhee hai |

Thou art the cause of the Shakti of Shiva, Lakshmi of Vishnu and Parvati, the daughter of Himavan, wherever we see, Thou art there.

ਤਾਮਸਤਾ ਮਮਤਾ ਨਮਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿ ਕੇ ਮਨ ਮਧਿ ਗੁਹੀ ਹੈ ॥
taamasataa mamataa namataa kavitaa kav ke man madh guhee hai |

Thou art Tams, the quality of morbidity, mineness and modesty Thou art poetry, latent in the mind of the poet.

ਕੀਨੋ ਹੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਜਗਤ੍ਰ ਮੈ ਪਾਰਸ ਮੂਰਤਿ ਜਾਹਿ ਛੁਹੀ ਹੈ ॥੪॥
keeno hai kanchan loh jagatr mai paaras moorat jaeh chhuhee hai |4|

Thou art the philosopher’s stone in the world, which transforms the iron into gold that it touches.4.

ਦੋਹਰਾ ॥
doharaa |

DOHRA

ਪ੍ਰਮੁਦ ਕਰਨ ਸਭ ਭੈ ਹਰਨ ਨਾਮੁ ਚੰਡਿਕਾ ਜਾਸੁ ॥
pramud karan sabh bhai haran naam chanddikaa jaas |

She shoes name is Chandika, delights and removes fear of all.

ਰਚੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਤੁਅ ਕਰੋ ਸਬੁਧਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥੫॥
racho charitr bachitr tua karo sabudh prakaas |5|

Illumine me with good intellect, so that I may compose Thy wonderful deeds.5.

ਪੁਨਹਾ ॥
punahaa |

PUNHA

ਆਇਸ ਅਬ ਜੋ ਹੋਇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਉ ਮੈ ਰਚੌ ॥
aaeis ab jo hoe granth tau mai rachau |

If I am permitted now, I shall compose my Granth (book).

ਰਤਨ ਪ੍ਰਮੁਦ ਕਰ ਬਚਨ ਚੀਨਿ ਤਾ ਮੈ ਗਚੌ ॥
ratan pramud kar bachan cheen taa mai gachau |

I shall find and set the delight-giving gem-like words.

ਭਾਖਾ ਸੁਭ ਸਭ ਕਰਹੋ ਧਰਿਹੋ ਕ੍ਰਿਤ ਮੈ ॥
bhaakhaa subh sabh karaho dhariho krit mai |

In this composition, I shall use the beautiful language

ਅਦਭੁਤਿ ਕਥਾ ਅਪਾਰ ਸਮਝ ਕਰਿ ਚਿਤ ਮੈ ॥੬॥
adabhut kathaa apaar samajh kar chit mai |6|

And whatever I have thought in my mind, I shall narrate that wonderful story.6.


Flag Counter