Sri Guru Granth Sahib

Page - 708


ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਫਿਰਹਿ ਦੇਵਾਨਿਆ ॥
kaam krodh ahankaar fireh devaaniaa |

Engrossed in sexual desire, anger and egotism, he wanders around insane.

ਸਿਰਿ ਲਗਾ ਜਮ ਡੰਡੁ ਤਾ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥
sir lagaa jam ddandd taa pachhutaaniaa |

When the Messenger of Death hits him on the head with his club, then he regrets and repents.

ਬਿਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸੈਤਾਨਿਆ ॥੯॥
bin poore guradev firai saitaaniaa |9|

Without the Perfect, Divine Guru, he roams around like Satan. ||9||

ਸਲੋਕ ॥
salok |

Salok:

ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ ॥
raaj kapattan roop kapattan dhan kapattan kul garabatah |

Power is fraudulent, beauty is fraudulent, and wealth is fraudulent, as is pride of ancestry.

ਸੰਚੰਤਿ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦ੍ਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਤੇ ॥੧॥
sanchant bikhiaa chhalan chhidran naanak bin har sang na chaalate |1|

One may gather poison through deception and fraud, O Nanak, but without the Lord, nothing shall go along with him in the end. ||1||

ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁਲੁ ਤੁੰਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ ॥
pekhandarro kee bhul tunmaa disam sohanaa |

Beholding the bitter melon, he is deceived, since it appears so pretty

ਅਢੁ ਨ ਲਹੰਦੜੋ ਮੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਥਿ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ ॥੨॥
adt na lahandarro mul naanak saath na julee maaeaa |2|

But it is not worth even a shell, O Nanak; the riches of Maya will not go along with anyone. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੈ ਸੋ ਕਿਉ ਸੰਜੀਐ ॥
chaladiaa naal na chalai so kiau sanjeeai |

It shall not go along with you when you depart - why do you bother to collect it?

ਤਿਸ ਕਾ ਕਹੁ ਕਿਆ ਜਤਨੁ ਜਿਸ ਤੇ ਵੰਜੀਐ ॥
tis kaa kahu kiaa jatan jis te vanjeeai |

Tell me, why do you try so hard to acquire that which you must leave behind in the end?

ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੰਜੀਐ ॥
har bisariaai kiau tripataavai naa man ranjeeai |

Forgetting the Lord, how can you be satisfied? Your mind cannot be pleased.

ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਡਿ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਕਿ ਸਮੰਜੀਐ ॥
prabhoo chhodd an laagai narak samanjeeai |

One who forsakes God, and attaches himself to another, shall be immersed in hell.

ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਭੰਜੀਐ ॥੧੦॥
hohu kripaal deaal naanak bhau bhanjeeai |10|

Be kind and compassionate to Nanak, O Lord, and dispel his fear. ||10||

ਸਲੋਕ ॥
salok |

Salok:

ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸਟੰ ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸਟੰ ਨਚ ਮਿਸਟੰ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ॥
nach raaj sukh misattan nach bhog ras misattan nach misattan sukh maaeaa |

Princely pleasures are not sweet; sensual enjoyments are not sweet; the pleasures of Maya are not sweet.

ਮਿਸਟੰ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਿਸਟੰ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨੰ ॥੧॥
misattan saadhasang har naanak daas misattan prabh darasanan |1|

The Saadh Sangat, the Company of the Holy, is sweet, O slave Nanak; the Blessed Vision of God's Darshan is sweet. ||1||

ਲਗੜਾ ਸੋ ਨੇਹੁ ਮੰਨ ਮਝਾਹੂ ਰਤਿਆ ॥
lagarraa so nehu man majhaahoo ratiaa |

I have enshrined that love which drenches my soul.

ਵਿਧੜੋ ਸਚ ਥੋਕਿ ਨਾਨਕ ਮਿਠੜਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥੨॥
vidharro sach thok naanak mittharraa so dhanee |2|

I have been pierced by the Truth, O Nanak; the Master seems so sweet to me. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਭਗਤਨ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥
har bin kachhoo na laagee bhagatan kau meetthaa |

Nothing seems sweet to His devotees, except the Lord.

ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫੀਕਿਆ ਕਰਿ ਨਿਰਨਉ ਡੀਠਾ ॥
aan suaad sabh feekiaa kar nirnau ddeetthaa |

All other tastes are bland and insipid; I have tested them and seen them.

ਅਗਿਆਨੁ ਭਰਮੁ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ॥
agiaan bharam dukh kattiaa gur bhe baseetthaa |

Ignorance, doubt and suffering are dispelled, when the Guru becomes one's advocate.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ ॥
charan kamal man bedhiaa jiau rang majeetthaa |

The Lord's lotus feet have pierced my mind, and I am dyed in the deep crimson color of His Love.

ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਸੇ ਸਭਿ ਝੂਠਾ ॥੧੧॥
jeeo praan tan man prabhoo binase sabh jhootthaa |11|

My soul, breath of life, body and mind belong to God; all falsehood has left me. ||11||

ਸਲੋਕ ॥
salok |

Salok:

ਤਿਅਕਤ ਜਲੰ ਨਹ ਜੀਵ ਮੀਨੰ ਨਹ ਤਿਆਗਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲਹ ॥
tiakat jalan nah jeev meenan nah tiaag chaatrik megh manddalah |

Leaving the water, the fish cannot live; the rainbird cannot live without the raindrops from the clouds.

ਬਾਣ ਬੇਧੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰ ਅਲਿ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਬਾਸਨਹ ॥
baan bedhanch kurank naadan al bandhan kusam baasanah |

The deer is enticed by the sound of the hunter's bell, and shot through with the arrow; the bumble bee is entangled in the fragrance of the flowers.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਤਿ ਸੰਤਹ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਤੇ ॥੧॥
charan kamal rachant santah naanak aan na ruchate |1|

The Saints are entranced by the Lord's lotus feet; O Nanak, they desire nothing else. ||1||

ਮੁਖੁ ਡੇਖਾਊ ਪਲਕ ਛਡਿ ਆਨ ਨ ਡੇਊ ਚਿਤੁ ॥
mukh ddekhaaoo palak chhadd aan na ddeaoo chit |

Show me Your face, for even an instant, Lord, and I will not give my consciousness to any other.

ਜੀਵਣ ਸੰਗਮੁ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾਂ ਮਿਤੁ ॥੨॥
jeevan sangam tis dhanee har naanak santaan mit |2|

My life is with the Lord Master, O Nanak, the Friend of the Saints. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਜਿਉ ਮਛੁਲੀ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀਐ ਕਿਉ ਜੀਵਣੁ ਪਾਵੈ ॥
jiau machhulee bin paaneeai kiau jeevan paavai |

How can the fish live without water?

ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
boond vihoonaa chaatriko kiau kar tripataavai |

Without the raindrops, how can the rainbird be satisfied?

ਨਾਦ ਕੁਰੰਕਹਿ ਬੇਧਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥
naad kurankeh bedhiaa sanamukh utth dhaavai |

The deer, entranced by the sound of the hunter's bell, runs straight to him;

ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ ਮਿਲਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥
bhavar lobhee kusam baas kaa mil aap bandhaavai |

the bumble bee is greedy for the flower's fragrance; finding it, he traps himself in it.

ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਅਘਾਵੈ ॥੧੨॥
tiau sant janaa har preet hai dekh daras aghaavai |12|

Just so, the humble Saints love the Lord; beholding the Blessed Vision of His Darshan, they are satisfied and satiated. ||12||

ਸਲੋਕ ॥
salok |

Salok:

ਚਿਤਵੰਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲੰ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਅਰਾਧਨਹ ॥
chitavant charan kamalan saas saas araadhanah |

They contemplate the Lord's lotus feet; they worship and adore Him with each and every breath.

ਨਹ ਬਿਸਰੰਤਿ ਨਾਮ ਅਚੁਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੧॥
nah bisarant naam achut naanak aas pooran paramesurah |1|

They do not forget the Name of the imperishable Lord; O Nanak, the Transcendent Lord fulfills their hopes. ||1||

ਸੀਤੜਾ ਮੰਨ ਮੰਝਾਹਿ ਪਲਕ ਨ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ ॥
seetarraa man manjhaeh palak na theevai baaharaa |

He is woven into the fabric of my mind; He is not outside of it, even for an instant.

ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਬਾਹਿ ਸਦਾ ਪੇਖੰਦੋ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥
naanak aasarree nibaeh sadaa pekhando sach dhanee |2|

O Nanak, the True Lord and Master fulfills my hopes, and always watches over me. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਐ ॥
aasaavantee aas gusaaee pooreeai |

My hopes rest in You, O Lord of the universe; please, fulfill them.

ਮਿਲਿ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ ॥
mil gopaal gobind na kabahoo jhooreeai |

Meeting with the Lord of the world, the Lord of the universe, I shall never grieve.

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਚਾਉ ਲਹਿ ਜਾਹਿ ਵਿਸੂਰੀਐ ॥
dehu daras man chaau leh jaeh visooreeai |

Grant me the Blessed Vision of Your Darshan, the desire of my mind, and my worries shall be over.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter