Sri Guru Granth Sahib

Page - 1044


ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥
aape mele de vaddiaaee |

Uniting with Himself, He bestows glorious greatness.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
guraparasaadee keemat paaee |

By Guru's Grace, one comes to know the Lord's worth.

ਮਨਮੁਖਿ ਬਹੁਤੁ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਦੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਹੇ ॥੩॥
manamukh bahut firai bilalaadee doojai bhaae khuaaee he |3|

The self-willed manmukh wanders everywhere, weeping and wailing; he is utterly ruined by the love of duality. ||3||

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿਚੇ ਪਾਈ ॥
haumai maaeaa viche paaee |

Egotism was instilled into the illusion of Maya.

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
manamukh bhoole pat gavaaee |

The self-willed manmukh is deluded, and loses his honor.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਰਾਚੈ ਸਾਚੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੪॥
guramukh hovai so naae raachai saachai rahiaa samaaee he |4|

But one who becomes Gurmukh is absorbed in the Name; he remains immersed in the True Lord. ||4||

ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥
gur te giaan naam ratan paaeaa |

Spiritual wisdom is obtained from the Guru, along with the jewel of the Naam, the Name of the Lord.

ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
manasaa maar man maeh samaaeaa |

Desires are subdued, and one remains immersed in the mind.

ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੫॥
aape khel kare sabh karataa aape dee bujhaaee he |5|

The Creator Himself stages all His plays; He Himself bestows understanding. ||5||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
satigur seve aap gavaae |

One who serves the True Guru eradicates self-conceit.

ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
mil preetam sabad sukh paae |

Meeting with his Beloved, he finds peace through the Word of the Shabad.

ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਰੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਮਤੇ ਬਣਿ ਆਈ ਹੇ ॥੬॥
antar piaar bhagatee raataa sahaj mate ban aaee he |6|

Deep within his inner being, he is imbued with loving devotion; intuitively, he becomes one with the Lord. ||6||

ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤਾ ॥
dookh nivaaran gur te jaataa |

The Destroyer of pain is known through the Guru.

ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ॥
aap miliaa jagajeevan daataa |

The Great Giver, the Life of the world, Himself has met me.

ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਸਰੀਰਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥
jis no laae soee boojhai bhau bharam sareerahu jaaee he |7|

He alone understands, whom the Lord joins with Himself. Fear and doubt are taken away from his body. ||7||

ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ॥
aape guramukh aape devai |

He Himself is the Gurmukh, and He Himself bestows His blessings.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ॥
sachai sabad satigur sevai |

Through the True Word of the Shabad, serve the True Guru.

ਜਰਾ ਜਮੁ ਤਿਸੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ ਹੇ ॥੮॥
jaraa jam tis johi na saakai saache siau ban aaee he |8|

Old age and death cannot even touch one who is in harmony with the True Lord. ||8||

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
trisanaa agan jalai sansaaraa |

The world is burning up in the fire of desire.

ਜਲਿ ਜਲਿ ਖਪੈ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥
jal jal khapai bahut vikaaraa |

It burns and burns, and is destroyed in all its corruption.

ਮਨਮੁਖੁ ਠਉਰ ਨ ਪਾਏ ਕਬਹੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੯॥
manamukh tthaur na paae kabahoo satigur boojh bujhaaee he |9|

The self-willed manmukh finds no place of rest anywhere. The True Guru has imparted this understanding. ||9||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥
satigur sevan se vaddabhaagee |

Those who serve the True Guru are very fortunate.

ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
saachai naam sadaa liv laagee |

They remain lovingly focused on the True Name forever.

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਰਵਿਆ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥
antar naam raviaa nihakeval trisanaa sabad bujhaaee he |10|

The Immaculate Naam, the Name of the Lord, permeates the nucleus of their inner being; through the Shabad, their desires are quenched. ||10||

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
sachaa sabad sachee hai baanee |

True is the Word of the Shabad, and True is the Bani of His Word.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣੀ ॥
guramukh viralai kinai pachhaanee |

How rare is that Gurmukh who realizes this.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥
sachai sabad rate bairaagee aavan jaan rahaaee he |11|

Those who are imbued with the True Shabad are detached. Their comings and goings in reincarnation are ended. ||11||

ਸਬਦੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਏ ॥
sabad bujhai so mail chukaae |

One who realizes the Shabad is cleansed of impurities.

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥
niramal naam vasai man aae |

The Immaculate Naam abides within his mind.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵਹਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥
satigur apanaa sad hee seveh haumai vichahu jaaee he |12|

He serves his True Guru forever, and egotism is eradicated from within. ||12||

ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥
gur te boojhai taa dar soojhai |

If one comes to understand, through the Guru, then he comes to know the Lord's Door.

ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂਝੈ ॥
naam vihoonaa kath kath loojhai |

But without the Naam, one babbles and argues in vain.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥
satigur seve kee vaddiaaee trisanaa bhookh gavaaee he |13|

The glory of serving the True Guru is that it eradicates hunger and thirst. ||13||

ਆਪੇ ਆਪਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਬੂਝੈ ॥
aape aap milai taa boojhai |

When the Lord unites them with Himself, then they come to understand.

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥
giaan vihoonaa kichhoo na soojhai |

Without spiritual wisdom, they understand nothing at all.

ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਵਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥
gur kee daat sadaa man antar baanee sabad vajaaee he |14|

One whose mind is filled with the Guru's gift forever - his inner being resounds with the Shabad, and the Word of the Guru's Bani. ||14||

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
jo dhur likhiaa su karam kamaaeaa |

He acts according to his pre-ordained destiny.

ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥
koe na mettai dhur furamaaeaa |

No one can erase the Command of the Primal Lord.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥
satasangat meh tin hee vaasaa jin kau dhur likh paaee he |15|

They alone dwell in the Sat Sangat, the True Congregation, who have such pre-ordained destiny. ||15||

ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
apanee nadar kare so paae |

He alone finds the Lord, unto whom He grants His Grace.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਤਾੜੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥
sachai sabad taarree chit laae |

He links his consciousness to the deep meditative state of the True Shabad.

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਭੀਖਿਆ ਨਾਮੁ ਦਰਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥
naanak daas kahai benantee bheekhiaa naam dar paaee he |16|1|

Nanak, Your slave, offers this humble prayer; I stand at Your Door, begging for Your Name. ||16||1||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maaroo mahalaa 3 |

Maaroo, Third Mehl:

ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥
eko ek varatai sabh soee |

The One and only Lord is pervading and permeating everywhere.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥
guramukh viralaa boojhai koee |

How rare is that person, who as Gurmukh, understands this.

ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੇ ॥੧॥
eko rav rahiaa sabh antar tis bin avar na koee he |1|

The One Lord is permeating and pervading, deep within the nucleus of all. Without Him, there is no other at all. ||1||

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ॥
lakh chauraaseeh jeea upaae |

He created the 8.4 millions species of beings.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter