Sri Guru Granth Sahib

Page - 840


ਆਈ ਪੂਤਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਰਾ ॥
aaee pootaa ihu jag saaraa |

This whole world is the child of Maya.

ਪ੍ਰਭ ਆਦੇਸੁ ਆਦਿ ਰਖਵਾਰਾ ॥
prabh aades aad rakhavaaraa |

I bow in submission to God, my Protector from the very beginning of time.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥
aad jugaadee hai bhee hog |

He was in the beginning, He has been throughout the ages, He is now, and He shall always be.

ਓਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥੧੧॥
ohu aparanpar karanai jog |11|

He is unlimited, and capable of doing everything. ||11||

ਦਸਮੀ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
dasamee naam daan isanaan |

The Tenth Day: Meditate on the Naam, give to charity, and purify yourself.

ਅਨਦਿਨੁ ਮਜਨੁ ਸਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨੁ ॥
anadin majan sachaa gun giaan |

Night and day, bathe in spiritual wisdom and the Glorious Virtues of the True Lord.

ਸਚਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
sach mail na laagai bhram bhau bhaagai |

Truth cannot be polluted; doubt and fear run away from it.

ਬਿਲਮੁ ਨ ਤੂਟਸਿ ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ ॥
bilam na toottas kaachai taagai |

The flimsy thread breaks in an instant.

ਜਿਉ ਤਾਗਾ ਜਗੁ ਏਵੈ ਜਾਣਹੁ ॥
jiau taagaa jag evai jaanahu |

Know that the world is just like this thread.

ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਸਾਚਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣਹੁ ॥੧੨॥
asathir cheet saach rang maanahu |12|

Your consciousness shall become steady and stable, enjoying the Love of the True Lord. ||12||

ਏਕਾਦਸੀ ਇਕੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਵੈ ॥
ekaadasee ik ridai vasaavai |

The Eleventh Day: Enshrine the One Lord within your heart.

ਹਿੰਸਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥
hinsaa mamataa mohu chukaavai |

Eradicate cruelty, egotism and emotional attachment.

ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਬ੍ਰਤੁ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ॥
fal paavai brat aatam cheenai |

Earn the fruitful rewards, by observing the fast of knowing your own self.

ਪਾਖੰਡਿ ਰਾਚਿ ਤਤੁ ਨਹੀ ਬੀਨੈ ॥
paakhandd raach tat nahee beenai |

One who is engrossed in hypocrisy, does not see the true essence.

ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਾਹਾਰੁ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ॥
niramal niraahaar nihakeval |

The Lord is immaculate, self-sustaining and unattached.

ਸੂਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲੁ ॥੧੩॥
soochai saache naa laagai mal |13|

The Pure, True Lord cannot be polluted. ||13||

ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਏਕੋ ਏਕਾ ॥
jah dekhau tah eko ekaa |

Wherever I look, I see the One Lord there.

ਹੋਰਿ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਵੇਕੋ ਵੇਕਾ ॥
hor jeea upaae veko vekaa |

He created the other beings, of many and various kinds.

ਫਲੋਹਾਰ ਕੀਏ ਫਲੁ ਜਾਇ ॥
falohaar kee fal jaae |

Eating only fruits, one loses the fruits of life.

ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇ ॥
ras kas khaae saad gavaae |

Eating only delicacies of various sorts, one loses the true taste.

ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ ਲਪਟੈ ਲਪਟਾਇ ॥
koorrai laalach lapattai lapattaae |

In fraud and greed, people are engrossed and entangled.

ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਕਮਾਇ ॥੧੪॥
chhoottai guramukh saach kamaae |14|

The Gurmukh is emancipated, practicing Truth. ||14||

ਦੁਆਦਸਿ ਮੁਦ੍ਰਾ ਮਨੁ ਅਉਧੂਤਾ ॥
duaadas mudraa man aaudhootaa |

The Twelfth Day: One whose mind is not attached to the twelve signs,

ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਾਗਹਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੂਤਾ ॥
ahinis jaageh kabeh na sootaa |

remains awake day and night, and never sleeps.

ਜਾਗਤੁ ਜਾਗਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
jaagat jaag rahai liv laae |

He remains awake and aware, lovingly centered on the Lord.

ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥
gur parachai tis kaal na khaae |

With faith in the Guru, he is not consumed by death.

ਅਤੀਤ ਭਏ ਮਾਰੇ ਬੈਰਾਈ ॥
ateet bhe maare bairaaee |

Those who become detached, and conquer the five enemies

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧੫॥
pranavat naanak tah liv laaee |15|

- prays Nanak, they are lovingly absorbed in the Lord. ||15||

ਦੁਆਦਸੀ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ॥
duaadasee deaa daan kar jaanai |

The Twelfth Day: Know, and practice, compassion and charity.

ਬਾਹਰਿ ਜਾਤੋ ਭੀਤਰਿ ਆਣੈ ॥
baahar jaato bheetar aanai |

Bring your out-going mind back home.

ਬਰਤੀ ਬਰਤ ਰਹੈ ਨਿਹਕਾਮ ॥
baratee barat rahai nihakaam |

Observe the fast of remaining free of desire.

ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਮੁਖਿ ਨਾਮ ॥
ajapaa jaap japai mukh naam |

Chant the unchanted Chant of the Naam with your mouth.

ਤੀਨਿ ਭਵਣ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥
teen bhavan meh eko jaanai |

Know that the One Lord is contained in the three worlds.

ਸਭਿ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧੬॥
sabh such sanjam saach pachhaanai |16|

Purity and self-discipline are all contained in knowing the Truth. ||16||

ਤੇਰਸਿ ਤਰਵਰ ਸਮੁਦ ਕਨਾਰੈ ॥
teras taravar samud kanaarai |

The Thirteenth Day: He is like a tree on the sea-shore.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੂਲੁ ਸਿਖਰਿ ਲਿਵ ਤਾਰੈ ॥
amrit mool sikhar liv taarai |

But his roots can become immortal, if his mind is attuned to the Lord's Love.

ਡਰ ਡਰਿ ਮਰੈ ਨ ਬੂਡੈ ਕੋਇ ॥
ddar ddar marai na booddai koe |

Then, he will not die of fear or anxiety, and he will never drown.

ਨਿਡਰੁ ਬੂਡਿ ਮਰੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥
niddar boodd marai pat khoe |

Without the Fear of God, he drowns and dies, and loses his honor.

ਡਰ ਮਹਿ ਘਰੁ ਘਰ ਮਹਿ ਡਰੁ ਜਾਣੈ ॥
ddar meh ghar ghar meh ddar jaanai |

With the Fear of God in his heart, and his heart in the Fear of God, he knows God.

ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਚੁ ਮਨਿ ਭਾਣੈ ॥੧੭॥
takhat nivaas sach man bhaanai |17|

He sits on the throne, and becomes pleasing to the Mind of the True Lord. ||17||

ਚਉਦਸਿ ਚਉਥੇ ਥਾਵਹਿ ਲਹਿ ਪਾਵੈ ॥
chaudas chauthe thaaveh leh paavai |

The Fourteenth Day: One who enters into the fourth state,

ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ ॥
raajas taamas sat kaal samaavai |

overcomes time, and the three qualities of raajas, taamas and satva.

ਸਸੀਅਰ ਕੈ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥
saseear kai ghar soor samaavai |

Then the sun enters into the house of the moon,

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥
jog jugat kee keemat paavai |

and one knows the value of the technology of Yoga.

ਚਉਦਸਿ ਭਵਨ ਪਾਤਾਲ ਸਮਾਏ ॥
chaudas bhavan paataal samaae |

He remains lovingly focused on God, who is permeating the fourteen worlds,

ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੧੮॥
khandd brahamandd rahiaa liv laae |18|

The nether regions of the underworld, the galaxies and solar systems. ||18||

ਅਮਾਵਸਿਆ ਚੰਦੁ ਗੁਪਤੁ ਗੈਣਾਰਿ ॥
amaavasiaa chand gupat gainaar |

Amaavas - The Night of the New Moon: The moon is hidden in the sky.

ਬੂਝਹੁ ਗਿਆਨੀ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
boojhahu giaanee sabad beechaar |

O wise one, understand and contemplate the Word of the Shabad.

ਸਸੀਅਰੁ ਗਗਨਿ ਜੋਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ॥
saseear gagan jot tihu loee |

The moon in the sky illuminates the three worlds.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
kar kar vekhai karataa soee |

Creating the creation, the Creator beholds it.

ਗੁਰ ਤੇ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
gur te deesai so tis hee maeh |

One who sees, through the Guru, merges into Him.

ਮਨਮੁਖਿ ਭੂਲੇ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੧੯॥
manamukh bhoole aaveh jaeh |19|

The self-willed manmukhs are deluded, coming and going in reincarnation. ||19||

ਘਰੁ ਦਰੁ ਥਾਪਿ ਥਿਰੁ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ghar dar thaap thir thaan suhaavai |

One who establishes his home within his own heart, obtains the most beautiful, permanent place.

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥
aap pachhaanai jaa satigur paavai |

One comes to understand his own self, when he finds the True Guru.

ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਾ ॥
jah aasaa tah binas binaasaa |

Wherever there is hope, there is destruction and desolation.

ਫੂਟੈ ਖਪਰੁ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਸਾ ॥
foottai khapar dubidhaa manasaa |

The bowl of duality and selfishness breaks.

ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹੈ ਉਦਾਸਾ ॥
mamataa jaal te rahai udaasaa |

Prays Nanak, I am the slave of that one,

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੨੦॥੧॥
pranavat naanak ham taa ke daasaa |20|1|

Who remains detached amidst the traps of attachment. ||20||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430