Sri Guru Granth Sahib

Page - 325


ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ॥
andhakaar sukh kabeh na soee hai |

In the darkness, no one can sleep in peace.

ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਦੋਊ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ ॥੧॥
raajaa rank doaoo mil roee hai |1|

The king and the pauper both weep and cry. ||1||

ਜਉ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਨ ਕਹਿਬੋ ॥
jau pai rasanaa raam na kahibo |

As long as the tongue does not chant the Lord's Name,

ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aupajat binasat rovat rahibo |1| rahaau |

the person continues coming and going in reincarnation, crying out in pain. ||1||Pause||

ਜਸ ਦੇਖੀਐ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥
jas dekheeai taravar kee chhaaeaa |

It is like the shadow of a tree;

ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥੨॥
praan ge kahu kaa kee maaeaa |2|

when the breath of life passes out of the mortal being, tell me, what becomes of his wealth? ||2||

ਜਸ ਜੰਤੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ ॥
jas jantee meh jeeo samaanaa |

It is like the music contained in the instrument;

ਮੂਏ ਮਰਮੁ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥
mooe maram ko kaa kar jaanaa |3|

how can anyone know the secret of the dead? ||3||

ਹੰਸਾ ਸਰਵਰੁ ਕਾਲੁ ਸਰੀਰ ॥
hansaa saravar kaal sareer |

Like the swan on the lake, death hovers over the body.

ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੇ ਕਬੀਰ ॥੪॥੮॥
raam rasaaein peeo re kabeer |4|8|

Drink in the Lord's sweet elixir, Kabeer. ||4||8||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ ॥
jot kee jaat jaat kee jotee |

The creation is born of the Light, and the Light is in the creation.

ਤਿਤੁ ਲਾਗੇ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਮੋਤੀ ॥੧॥
tit laage kanchooaa fal motee |1|

It bears two fruits: the false glass and the true pearl. ||1||

ਕਵਨੁ ਸੁ ਘਰੁ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ ॥
kavan su ghar jo nirbhau kaheeai |

Where is that home, which is said to be free of fear?

ਭਉ ਭਜਿ ਜਾਇ ਅਭੈ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhau bhaj jaae abhai hoe raheeai |1| rahaau |

There, fear is dispelled and one lives without fear. ||1||Pause||

ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
tatt teerath nahee man pateeae |

On the banks of sacred rivers, the mind is not appeased.

ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਰਝਾਇ ॥੨॥
chaar achaar rahe urajhaae |2|

People remain entangled in good and bad deeds. ||2||

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁਇ ਏਕ ਸਮਾਨ ॥
paap pun due ek samaan |

Sin and virtue are both the same.

ਨਿਜ ਘਰਿ ਪਾਰਸੁ ਤਜਹੁ ਗੁਨ ਆਨ ॥੩॥
nij ghar paaras tajahu gun aan |3|

In the home of your own being, is the Philosopher's Stone; renounce your search for any other virtue. ||3||

ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥
kabeer niragun naam na ros |

Kabeer: O worthless mortal, do not lose the Naam, the Name of the Lord.

ਇਸੁ ਪਰਚਾਇ ਪਰਚਿ ਰਹੁ ਏਸੁ ॥੪॥੯॥
eis parachaae parach rahu es |4|9|

Keep this mind of yours involved in this involvement. ||4||9||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥
jo jan paramit paraman jaanaa |

He claims to know the Lord, who is beyond measure and beyond thought;

ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
baatan hee baikuntth samaanaa |1|

by mere words, he plans to enter heaven. ||1||

ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥
naa jaanaa baikuntth kahaa hee |

I do not know where heaven is.

ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਭਿ ਕਹਹਿ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaan jaan sabh kaheh tahaa hee |1| rahaau |

Everyone claims that he plans to go there. ||1||Pause||

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥
kahan kahaavan nah pateeaee hai |

By mere talk, the mind is not appeased.

ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥੨॥
tau man maanai jaa te haumai jee hai |2|

The mind is only appeased, when egotism is conquered. ||2||

ਜਬ ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥
jab lag man baikuntth kee aas |

As long as the mind is filled with the desire for heaven,

ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥
tab lag hoe nahee charan nivaas |3|

he does not dwell at the Lord's Feet. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ ॥
kahu kabeer ih kaheeai kaeh |

Says Kabeer, unto whom should I tell this?

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹਿ ॥੪॥੧੦॥
saadhasangat baikuntthai aaeh |4|10|

The Saadh Sangat, the Company of the Holy, is heaven. ||4||10||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ॥
aupajai nipajai nipaj samaaee |

We are born, and we grow, and having grown, we pass away.

ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥
nainah dekhat ihu jag jaaee |1|

Before our very eyes, this world is passing away. ||1||

ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥
laaj na marahu kahahu ghar meraa |

How can you not die of shame, claiming, This world is mine?

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ant kee baar nahee kachh teraa |1| rahaau |

At the very last moment, nothing is yours. ||1||Pause||

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥
anik jatan kar kaaeaa paalee |

Trying various methods, you cherish your body,

ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨਿ ਸੰਗਿ ਜਾਲੀ ॥੨॥
maratee baar agan sang jaalee |2|

but at the time of death, it is burned in the fire. ||2||

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥
choaa chandan maradan angaa |

You apply sandalwood oil to your limbs,

ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੩॥
so tan jalai kaatth kai sangaa |3|

but that body is burned with the firewood. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ ॥
kahu kabeer sunahu re guneea |

Says Kabeer, listen, O virtuous people:

ਬਿਨਸੈਗੋ ਰੂਪੁ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ॥੪॥੧੧॥
binasaigo roop dekhai sabh duneea |4|11|

your beauty shall vanish, as the whole world watches. ||4||11||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ॥
avar mooe kiaa sog kareejai |

Why do you cry and mourn, when another person dies?

ਤਉ ਕੀਜੈ ਜਉ ਆਪਨ ਜੀਜੈ ॥੧॥
tau keejai jau aapan jeejai |1|

Do so only if you yourself are to live. ||1||

ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਰਿਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ॥
mai na mrau maribo sansaaraa |

I shall not die as the rest of the world dies,

ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ab mohi milio hai jeeaavanahaaraa |1| rahaau |

for now I have met the life-giving Lord. ||1||Pause||

ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਕੰਦਾ ॥
eaa dehee paramal mahakandaa |

People anoint their bodies with fragrant oils,

ਤਾ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥
taa sukh bisare paramaanandaa |2|

and in that pleasure, they forget the supreme bliss. ||2||

ਕੂਅਟਾ ਏਕੁ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥
kooattaa ek panch panihaaree |

There is one well, and five water-carriers.

ਟੂਟੀ ਲਾਜੁ ਭਰੈ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥੩॥
ttoottee laaj bharai mat haaree |3|

Even though the rope is broken, the fools continue trying to draw water. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥
kahu kabeer ik budh beechaaree |

Says Kabeer, through contemplation, I have obtained this one understanding.

ਨਾ ਓਹੁ ਕੂਅਟਾ ਨਾ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥੪॥੧੨॥
naa ohu kooattaa naa panihaaree |4|12|

There is no well, and no water-carrier. ||4||12||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥
asathaavar jangam keett patangaa |

The mobile and immobile creatures, insects and moths

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
anik janam kee bahu rangaa |1|

- in numerous lifetimes, I have passed through those many forms. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430