Sri Guru Granth Sahib

Page - 1359


ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੰ ਨਹ ਛੇਦੰਤ ਜਠਰ ਰੋਗਣਹ ॥
jen kalaa maat garabh pratipaalan nah chhedant jatthar roganah |

His Power provides nourishment in the womb of the mother, and does not let disease strike.

ਤੇਨ ਕਲਾ ਅਸਥੰਭੰ ਸਰੋਵਰੰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਿਜੰਤਿ ਤਰੰਗ ਤੋਯਣਹ ॥੫੩॥
ten kalaa asathanbhan sarovaran naanak nah chhijant tarang toyanah |53|

His Power holds back the ocean, O Nanak, and does not allow the waves of water to destroy the land. ||53||

ਗੁਸਾਂਈ ਗਰਿਸ੍ਟ ਰੂਪੇਣ ਸਿਮਰਣੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਵਣਹ ॥
gusaanee garisatt roopen simaranan sarabatr jeevanah |

The Lord of the World is Supremely Beautiful; His Meditation is the Life of all.

ਲਬਧੵੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸ੍ਵਛ ਮਾਰਗ ਹਰਿ ਭਗਤਣਹ ॥੫੪॥
labadhayan sant sangen naanak svachh maarag har bhagatanah |54|

In the Society of the Saints, O Nanak, He is found on the path of devotional worship of the Lord. ||54||

ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ ਕਰਦਮੰ ਤਰੰਤ ਪਪੀਲਕਹ ॥
masakan bhaganant sailan karadaman tarant papeelakah |

The mosquito pierces the stone, the ant crosses the swamp,

ਸਾਗਰੰ ਲੰਘੰਤਿ ਪਿੰਗੰ ਤਮ ਪਰਗਾਸ ਅੰਧਕਹ ॥
saagaran langhant pingan tam paragaas andhakah |

the cripple crosses the ocean, and the blind sees in the darkness,

ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ ਸਿਮਰੰਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥੫੫॥
saadh sangen simarant gobind saran naanak har har hare |55|

meditating on the Lord of the Universe in the Saadh Sangat. Nanak seeks the Sanctuary of the Lord, Har, Har, Haray. ||55||

ਤਿਲਕ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਬਿਪ੍ਰਾ ਅਮਰ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਰਾਜਨਹ ॥
tilak heenan jathaa bipraa amar heenan jathaa raajanah |

Like a Brahmin without a sacred mark on his forehead, or a king without the power of command,

ਆਵਧ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਹੀਣੰ ਤਥਾ ਬੈਸ੍ਨਵਹ ॥੫੬॥
aavadh heenan jathaa sooraa naanak dharam heenan tathaa baisanavah |56|

or a warrior without weapons, so is the devotee of God without Dharmic Faith. ||56||

ਨ ਸੰਖੰ ਨ ਚਕ੍ਰੰ ਨ ਗਦਾ ਨ ਸਿਆਮੰ ॥
n sankhan na chakran na gadaa na siaaman |

God has no conch-shell, no religious mark, no paraphernalia; he does not have blue skin.

ਅਸ੍ਚਰਜ ਰੂਪੰ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ ॥
ascharaj roopan rahant janaman |

His Form is Wondrous and Amazing. He is beyond incarnation.

ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤਿ ਬੇਦਾ ॥
net net kathant bedaa |

The Vedas say that He is not this, and not that.

ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦਹ ॥
aooch mooch apaar gobindah |

The Lord of the Universe is Lofty and High, Great and Infinite.

ਬਸੰਤਿ ਸਾਧ ਰਿਦਯੰ ਅਚੁਤ ਬੁਝੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਗੀਅਹ ॥੫੭॥
basant saadh ridayan achut bujhant naanak baddabhaageeah |57|

The Imperishable Lord abides in the hearts of the Holy. He is understood, O Nanak, by those who are very fortunate. ||57||

ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸਨਬੰਧੀ ਸ੍ਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰਹ ॥
audiaan basanan sansaaran sanabandhee svaan siaal kharah |

Living in the world, it is like a wild jungle. One's relatives are like dogs, jackals and donkeys.

ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਿਰੰ ਮਹਾਂ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸਕਰਹ ॥
bikham sathaan man moh madiran mahaan asaadh panch tasakarah |

In this difficult place, the mind is intoxicated with the wine of emotional attachment; the five unconquered thieves lurk there.

ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ ਭ੍ਰਮਣੰ ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਤੀਖੵਣ ਕਠਿਨਹ ॥
heet moh bhai bharam bhramanan ahan faans teekhayan katthinah |

The mortals wander lost in love and emotional attachment, fear and doubt; they are caught in the sharp, strong noose of egotism.

ਪਾਵਕ ਤੋਅ ਅਸਾਧ ਘੋਰੰ ਅਗਮ ਤੀਰ ਨਹ ਲੰਘਨਹ ॥
paavak toa asaadh ghoran agam teer nah langhanah |

The ocean of fire is terrifying and impassable. The distant shore is so far away; it cannot be reached.

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰਣ ਉਧਰਣ ਕ੍ਰਿਪਾ ॥੫੮॥
bhaj saadhasang guopaal naanak har charan saran udharan kripaa |58|

Vibrate and meditate on the Lord of the World, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy; O Nanak, by His Grace, we are saved at the Lotus Feet of the Lord. ||58||

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲਹ ਸਗਲੵੰ ਰੋਗ ਖੰਡਣਹ ॥
kripaa karant gobind gopaalah sagalayan rog khanddanah |

When the Lord of the Universe grants His Grace, all illnesses are cured.

ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੫੯॥
saadh sangen gun ramat naanak saran pooran paramesurah |59|

Nanak chants His Glorious Praises in the Saadh Sangat, in the Sanctuary of the Perfect Transcendent Lord God. ||59||

ਸਿਆਮਲੰ ਮਧੁਰ ਮਾਨੁਖੵੰ ਰਿਦਯੰ ਭੂਮਿ ਵੈਰਣਹ ॥
siaamalan madhur maanukhayan ridayan bhoom vairanah |

The mortal is beautiful and speaks sweet words, but in the farm of his heart, he harbors cruel vengeance.

ਨਿਵੰਤਿ ਹੋਵੰਤਿ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸੰਤ ਸ੍ਵਜਨਹ ॥੬੦॥
nivant hovant mithiaa chetanan sant svajanah |60|

He pretends to bow in worship, but he is false. Beware of him, O friendly Saints. ||60||

ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ ॥
achet moorraa na jaanant ghattant saasaa nit prate |

The thoughtless fool does not know that each day, his breaths are being used up.

ਛਿਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਂਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ॥
chhijant mahaa sundaree kaaneaa kaal kaniaa graasate |

His most beautiful body is wearing away; old age, the daughter of death, has seized it.

ਰਚੰਤਿ ਪੁਰਖਹ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਬਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ॥
rachant purakhah kuttanb leelaa anit aasaa bikhiaa binod |

He is engrossed in family play; placing his hopes in transitory things, he indulges in corrupt pleasures.

ਭ੍ਰਮੰਤਿ ਭ੍ਰਮੰਤਿ ਬਹੁ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਾ ਮਯਹ ॥੬੧॥
bhramant bhramant bahu janam haario saran naanak karunaa mayah |61|

Wandering lost in countless incarnations, he is exhausted. Nanak seeks the Sanctuary of the Embodiment of Mercy. ||61||

ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਅ ਤੁਯੰ ॥
he jihabe he rasage madhur pria tuyan |

O tongue, you love to enjoy the sweet delicacies.

ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤ ਏਥਹ ਸੁਧ ਅਛਰਣਹ ॥
sat hatan param baadan avarat ethah sudh achharanah |

You are dead to the Truth, and involved in great disputes. Instead, repeat the holy words:

ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ॥੬੨॥
gobind daamodar maadhave |62|

Gobind, Daamodar, Maadhav. ||62||

ਗਰਬੰਤਿ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ॥
garabant naaree madon matan |

Those who are proud, and intoxicated with the pleasures of sex,

ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣਹ ॥
balavant balaat kaaranah |

and asserting their power over others,

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹ ਭਜੰਤ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜਨਮਨਹ ॥
charan kamal nah bhajant trin samaan dhrig janamanah |

never contemplate the Lord's Lotus Feet. Their lives are cursed, and as worthless as straw.

ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਸਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣ ਤੁਯੰ ਧਨੇ ॥
he papeelakaa grasatte gobind simaran tuyan dhane |

You are as tiny and insignificant as an ant, but you shall become great, by the Wealth of the Lord's Meditation.

ਨਾਨਕ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮਹ ॥੬੩॥
naanak anik baar namo namah |63|

Nanak bows in humble worship, countless times, over and over again. ||63||

ਤ੍ਰਿਣੰ ਤ ਮੇਰੰ ਸਹਕੰ ਤ ਹਰੀਅੰ ॥
trinan ta meran sahakan ta hareean |

The blade of grass becomes a mountain, and the barren land becomes green.

ਬੂਡੰ ਤ ਤਰੀਅੰ ਊਣੰ ਤ ਭਰੀਅੰ ॥
booddan ta tareean aoonan ta bhareean |

The drowning one swims across, and the empty is filled to overflowing.

ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟਿ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰ ॥
andhakaar kott soor ujaaran |

Millions of suns illuminate the darkness,

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰ ॥੬੪॥
binavant naanak har gur dayaaran |64|

prays Nanak, when the Guru, the Lord, becomes Merciful. ||64||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430