Sri Guru Granth Sahib

Page - 933


ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਸਿਬਾਲੁ ॥੨੪॥
kaaeaa chheejai bhee sibaal |24|

The body falls apart, like algae upon the water. ||24||

ਜਾਪੈ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥
jaapai aap prabhoo tihu loe |

God Himself appears throughout the three worlds.

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
jug jug daataa avar na koe |

Throughout the ages, He is the Great Giver; there is no other at all.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖੁ ॥
jiau bhaavai tiau raakheh raakh |

As it pleases You, You protect and preserve us.

ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥
jas jaachau devai pat saakh |

I ask for the Lord's Praises, which bless me with honor and credit.

ਜਾਗਤੁ ਜਾਗਿ ਰਹਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥
jaagat jaag rahaa tudh bhaavaa |

Remaining awake and aware, I am pleasing to You, O Lord.

ਜਾ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਵਾ ॥
jaa too meleh taa tujhai samaavaa |

When You unite me with Yourself, then I am merged in You.

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸ ॥
jai jai kaar jpau jagadees |

I chant Your Victorious Praises, O Life of the World.

ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ॥੨੫॥
guramat mileeai bees ikees |25|

Accepting the Guru's Teachings, one is sure to merge in the One Lord. ||25||

ਝਖਿ ਬੋਲਣੁ ਕਿਆ ਜਗ ਸਿਉ ਵਾਦੁ ॥
jhakh bolan kiaa jag siau vaad |

Why do you speak such nonsense, and argue with the world?

ਝੂਰਿ ਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਦੁ ॥
jhoor marai dekhai paramaad |

You shall die repenting, when you see your own insanity.

ਜਨਮਿ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਆਸਾ ॥
janam mooe nahee jeevan aasaa |

He is born, only to die, but he does not wish to live.

ਆਇ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ॥
aae chale bhe aas niraasaa |

He comes hopeful, and then goes, without hope.

ਝੁਰਿ ਝੁਰਿ ਝਖਿ ਮਾਟੀ ਰਲਿ ਜਾਇ ॥
jhur jhur jhakh maattee ral jaae |

Regretting, repenting and grieving, he is dust mixing with dust.

ਕਾਲੁ ਨ ਚਾਂਪੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
kaal na chaanpai har gun gaae |

Death does not chew up one who sings the Glorious Praises of the Lord.

ਪਾਈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥
paaee nav nidh har kai naae |

The nine treasures are obtained through the Name of the Lord;

ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੨੬॥
aape devai sahaj subhaae |26|

the Lord bestows intuitive peace and poise. ||26||

ਞਿਆਨੋ ਬੋਲੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ॥
yiaano bolai aape boojhai |

He speaks spiritual wisdom, and He Himself understands it.

ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ ॥
aape samajhai aape soojhai |

He Himself knows it, and He Himself comprehends it.

ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ ॥
gur kaa kahiaa ank samaavai |

One who takes the Words of the Guru into his very fiber,

ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥
niramal sooche saacho bhaavai |

is immaculate and holy, and is pleasing to the True Lord.

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਨਹੀ ਤੋਟ ॥
gur saagar ratanee nahee tott |

In the ocean of the Guru, there is no shortage of pearls.

ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖੋਟ ॥
laal padaarath saach akhott |

The treasure of jewels is truly inexhaustible.

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥
gur kahiaa saa kaar kamaavahu |

Do those deeds which the Guru has ordained.

ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥
gur kee karanee kaahe dhaavahu |

Why are you chasing after the Guru's actions?

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥
naanak guramat saach samaavahu |27|

O Nanak, through the Guru's Teachings, merge in the True Lord. ||27||

ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਕਿ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ ॥
ttoottai nehu ki boleh sahee |

Love is broken, when one speaks in defiance.

ਟੂਟੈ ਬਾਹ ਦੁਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ ॥
ttoottai baah duhoo dis gahee |

The arm is broken, when it is pulled from both sides.

ਟੂਟਿ ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲਿ ॥
ttoott pareet gee bur bol |

Love breaks, when the speech goes sour.

ਦੁਰਮਤਿ ਪਰਹਰਿ ਛਾਡੀ ਢੋਲਿ ॥
duramat parahar chhaaddee dtol |

The Husband Lord abandons and leaves behind the evil-minded bride.

ਟੂਟੈ ਗੰਠਿ ਪੜੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
ttoottai gantth parrai veechaar |

The broken knot is tied again, through contemplation and meditation.

ਗੁਰਸਬਦੀ ਘਰਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥
gurasabadee ghar kaaraj saar |

Through the Word of the Guru's Shabad, one's affairs are resolved in one's own home.

ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਾ ॥
laahaa saach na aavai tottaa |

One who earns the profit of the True Name, will not lose it again;

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਠਾਕੁਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੋਟਾ ॥੨੮॥
tribhavan tthaakur preetam mottaa |28|

the Lord and Master of the three worlds is your best friend. ||28||

ਠਾਕਹੁ ਮਨੂਆ ਰਾਖਹੁ ਠਾਇ ॥
tthaakahu manooaa raakhahu tthaae |

Control your mind, and keep it in its place.

ਠਹਕਿ ਮੁਈ ਅਵਗੁਣਿ ਪਛੁਤਾਇ ॥
tthahak muee avagun pachhutaae |

The world is destroyed by conflict, regretting its sinful mistakes.

ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ ॥
tthaakur ek sabaaee naar |

There is one Husband Lord, and all are His brides.

ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥
bahute ves kare koorriaar |

The false bride wears many costumes.

ਪਰ ਘਰਿ ਜਾਤੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈ ॥
par ghar jaatee tthaak rahaaee |

He stops her from going into the homes of others;

ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈ ॥
mahal bulaaee tthaak na paaee |

He summons her to the Mansion of His Presence, and no obstacles block her path.

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੀ ॥
sabad savaaree saach piaaree |

She is embellished with the Word of the Shabad, and is loved by the True Lord.

ਸਾਈ ਸੁੋਹਾਗਣਿ ਠਾਕੁਰਿ ਧਾਰੀ ॥੨੯॥
saaee suohaagan tthaakur dhaaree |29|

She is the happy soul bride, who takes the Support of her Lord and Master. ||29||

ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੇ ਸਖੀ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ ॥
ddolat ddolat he sakhee faatte cheer seegaar |

Wandering and roaming around, O my companion, your beautiful robes are torn.

ਡਾਹਪਣਿ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਡਰ ਬਿਣਠੀ ਡਾਰ ॥
ddaahapan tan sukh nahee bin ddar binatthee ddaar |

In jealousy, the body is not at peace; without the Fear of God, multitudes are ruined.

ਡਰਪਿ ਮੁਈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਡੀਠੀ ਕੰਤਿ ਸੁਜਾਣਿ ॥
ddarap muee ghar aapanai ddeetthee kant sujaan |

One who remains dead within her own home, through the Fear of God, is looked upon with favor by her all-knowing Husband Lord.

ਡਰੁ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿ ॥
ddar raakhiaa gur aapanai nirbhau naam vakhaan |

She maintains fear of her Guru, and chants the Name of the Fearless Lord.

ਡੂਗਰਿ ਵਾਸੁ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀ ਦੂਰਿ ॥
ddoogar vaas tikhaa ghanee jab dekhaa nahee door |

Living on the mountain, I suffer such great thirst; when I see Him, I know that He is not far away.

ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
tikhaa nivaaree sabad man amrit peea bharapoor |

My thirst is quenched, and I have accepted the Word of the Shabad. I drink my fill of the Ambrosial Nectar.

ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
dehi dehi aakhai sabh koee jai bhaavai tai dee |

Everyone says, "Give! Give!" As He pleases, He gives.

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਦੇਵਸੀ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋਇ ॥੩੦॥
guroo duaarai devasee tikhaa nivaarai soe |30|

Through the Gurdwara, the Guru's Door, He gives, and quenches the thirst. ||30||

ਢੰਢੋਲਤ ਢੂਢਤ ਹਉ ਫਿਰੀ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪਵਨਿ ਕਰਾਰਿ ॥
dtandtolat dtoodtat hau firee dteh dteh pavan karaar |

Searching and seeking, I fell down and collapsed upon the bank of the river of life.

ਭਾਰੇ ਢਹਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਹਉਲੇ ਨਿਕਸੇ ਪਾਰਿ ॥
bhaare dtahate dteh pe haule nikase paar |

Those who are heavy with sin sink down, but those who are light swim across.

ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
amar ajaachee har mile tin kai hau bal jaau |

I am a sacrifice to those who meet the immortal and immeasurable Lord.

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜਿ ਅਘੁਲੀਐ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥
tin kee dhoorr aghuleeai sangat mel milaau |

The dust of their feet brings emancipation; in their company, we are united in the Lord's Union.

ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ ਪਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ ॥
man deea gur aapanai paaeaa niramal naau |

I gave my mind to my Guru, and received the Immaculate Name.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter