Sri Guru Granth Sahib

Page - 971


ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥
gobind ham aaise aparaadhee |

O Lord of the Universe, I am such a sinner!

ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਥਾ ਦੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin prabh jeeo pindd thaa deea tis kee bhaau bhagat nahee saadhee |1| rahaau |

God gave me body and soul, but I have not practiced loving devotional worship to Him. ||1||Pause||

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਨ ਛੂਟੈ ॥
par dhan par tan par tee nindaa par apabaad na chhoottai |

Others' wealth, others' bodies, others' wives, others' slander and others' fights - I have not given them up.

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਨਿ ਫੁਨਿ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਤੂਟੈ ॥੨॥
aavaa gavan hot hai fun fun ihu parasang na toottai |2|

For the sake of these, coming and going in reincarnation happens over and over again, and this story never ends. ||2||

ਜਿਹ ਘਰਿ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰਿ ਸੰਤਨ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਨੑੋ ਮੈ ਫੇਰਾ ॥
jih ghar kathaa hot har santan ik nimakh na keenao mai feraa |

That house, in which the Saints speak of the Lord - I have not visited it, even for an instant.

ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਤਿਨ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥
lanpatt chor doot matavaare tin sang sadaa baseraa |3|

Drunkards, thieves, and evil-doers - I constantly dwell with them. ||3||

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥
kaam krodh maaeaa mad matasar e sanpai mo maahee |

Sexual desire, anger, the wine of Maya, and envy - these are what I collect within myself.

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ॥੪॥
deaa dharam ar gur kee sevaa e supanantar naahee |4|

Compassion, righteousness, and service to the Guru - these do not visit me, even in my dreams. ||4||

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਭੈ ਹਾਰੀ ॥
deen deaal kripaal damodar bhagat bachhal bhai haaree |

He is merciful to the meek, compassionate and benevolent, the Lover of His devotees, the Destroyer of fear.

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭੀਰ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਤੁਮੑਾਰੀ ॥੫॥੮॥
kahat kabeer bheer jan raakhahu har sevaa krau tumaaree |5|8|

Says Kabeer, please protect Your humble servant from disaster; O Lord, I serve only You. ||5||8||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥
jih simaran hoe mukat duaar |

Remembering Him in meditation, the door of liberation is found.

ਜਾਹਿ ਬੈਕੁੰਠਿ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰਿ ॥
jaeh baikuntth nahee sansaar |

You shall go to heaven, and not return to this earth.

ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਬਜਾਵਹਿ ਤੂਰ ॥
nirbhau kai ghar bajaaveh toor |

In the home of the Fearless Lord, the celestial trumpets resound.

ਅਨਹਦ ਬਜਹਿ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ॥੧॥
anahad bajeh sadaa bharapoor |1|

The unstruck sound current will vibrate and resonate forever. ||1||

ਐਸਾ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
aaisaa simaran kar man maeh |

Practice such meditative remembrance in your mind.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਕਤ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin simaran mukat kat naeh |1| rahaau |

Without this meditative remembrance, liberation will never be found. ||1||Pause||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਨਨਕਾਰੁ ॥
jih simaran naahee nanakaar |

Remembering Him in meditation, you will meet with no obstruction.

ਮੁਕਤਿ ਕਰੈ ਉਤਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰੁ ॥
mukat karai utarai bahu bhaar |

You will be liberated, and the great load will be taken away.

ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹਿ ॥
namasakaar kar hiradai maeh |

Bow in humility within your heart,

ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਤੇਰਾ ਆਵਨੁ ਨਾਹਿ ॥੨॥
fir fir teraa aavan naeh |2|

and you will not have to be reincarnated over and over again. ||2||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਹਿ ਤੂ ਕੇਲ ॥
jih simaran kareh too kel |

Remember Him in meditation, celebrate and be happy.

ਦੀਪਕੁ ਬਾਂਧਿ ਧਰਿਓ ਬਿਨੁ ਤੇਲ ॥
deepak baandh dhario bin tel |

God has placed His lamp deep within you, which burns without any oil.

ਸੋ ਦੀਪਕੁ ਅਮਰਕੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
so deepak amarak sansaar |

That lamp makes the world immortal;

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਕਾਢੀਲੇ ਮਾਰਿ ॥੩॥
kaam krodh bikh kaadteele maar |3|

it conquers and drives out the poisons of sexual desire and anger. ||3||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
jih simaran teree gat hoe |

Remembering Him in meditation, you shall obtain salvation.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ ॥
so simaran rakh kantth paroe |

Wear that meditative remembrance as your necklace.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਨਹੀ ਰਾਖੁ ਉਤਾਰਿ ॥
so simaran kar nahee raakh utaar |

Practice that meditative remembrance, and never let it go.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੪॥
guraparasaadee utareh paar |4|

By Guru's Grace, you shall cross over. ||4||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਤੁਹਿ ਕਾਨਿ ॥
jih simaran naahee tuhi kaan |

Remembering Him in meditation, you shall not be obligated to others.

ਮੰਦਰਿ ਸੋਵਹਿ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨਿ ॥
mandar soveh pattanbar taan |

You shall sleep in your mansion, in blankets of silk.

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਬਿਗਸੈ ਜੀਉ ॥
sej sukhaalee bigasai jeeo |

Your soul shall blossom forth in happiness, on this comfortable bed.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਤੂ ਅਨਦਿਨੁ ਪੀਉ ॥੫॥
so simaran too anadin peeo |5|

So drink in this meditative remembrance, night and day. ||5||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥
jih simaran teree jaae balaae |

Remembering Him in meditation, your troubles will depart.

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਤੁਝੁ ਪੋਹੈ ਨ ਮਾਇ ॥
jih simaran tujh pohai na maae |

Remembering Him in meditation, Maya will not bother you.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਗਾਈਐ ॥
simar simar har har man gaaeeai |

Meditate, meditate in remembrance on the Lord, Har, Har, and sing His Praises in your mind.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
aootthat baitthat saas giraas |

while standing up and sitting down, with every breath and morsel of food.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਪਾਈਐ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥
har simaran paaeeai sanjog |7|

The Lord's meditative remembrance is obtained by good destiny. ||7||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਤੁਝੁ ਭਾਰ ॥
jih simaran naahee tujh bhaar |

Remembering Him in meditation, you shall not be loaded down.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥
so simaran raam naam adhaar |

Make this meditative remembrance of the Lord's Name your Support.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ॥
keh kabeer jaa kaa nahee ant |

Says Kabeer, He has no limits;

ਤਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਤੰਤੁ ਨ ਮੰਤੁ ॥੮॥੯॥
tis ke aage tant na mant |8|9|

no tantras or mantras can be used against Him. ||8||9||

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥
raamakalee ghar 2 baanee kabeer jee kee |

Raamkalee, Second House, The Word Of Kabeer Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਬੰਧਚਿ ਬੰਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥
bandhach bandhan paaeaa |

Maya, the Trapper, has sprung her trap.

ਮੁਕਤੈ ਗੁਰਿ ਅਨਲੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥
mukatai gur anal bujhaaeaa |

The Guru, the Liberated One, has put out the fire.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter