Sri Guru Granth Sahib

Page - 704


ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਸਿ ਦਸੰਦਾ ॥
yaar ve tai raaviaa laalan moo das dasandaa |

O intimate friend, you have enjoyed your Beloved; please, tell me about Him.

ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥
laalan tai paaeaa aap gavaaeaa jai dhan bhaag mathaane |

They alone find their Beloved, who eradicate self-conceit; such is the good destiny written on their foreheads.

ਬਾਂਹ ਪਕੜਿ ਠਾਕੁਰਿ ਹਉ ਘਿਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥
baanh pakarr tthaakur hau ghidhee gun avagan na pachhaane |

Taking me by the arm, the Lord and Master has made me His own; He has not considered my merits or demerits.

ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਤਿਸੁ ਹਭੋ ਕਿਛੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
gun haar tai paaeaa rang laal banaaeaa tis habho kichh suhandaa |

She, whom You have adorned with the necklace of virtue, and dyed in the deep crimson color of His Love - everything looks beautiful on her.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਭਤਾਰੁ ਵਸੰਦਾ ॥੩॥
jan naanak dhan suhaagan saaee jis sang bhataar vasandaa |3|

O servant Nanak, blessed is that happy soul-bride, who dwells with her Husband Lord. ||3||

ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥
yaar ve nit sukh sukhedee saa mai paaee |

O intimate friend, I have found that peace which I sought.

ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
var lorreedaa aaeaa vajee vaadhaaee |

My sought-after Husband Lord has come home, and now, congratulations are pouring in.

ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਪਿਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥
mahaa mangal rahas theea pir deaal sad nav rangeea |

Great joy and happiness welled up, when my Husband Lord, of ever-fresh beauty, showed mercy to me.

ਵਡ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ ॥
vadd bhaag paaeaa gur milaaeaa saadh kai satasangeea |

By great good fortune, I have found Him; the Guru has united me with Him, through the Saadh Sangat, the True Congregation of the Holy.

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ ॥
aasaa manasaa sagal pooree pria ank ank milaaee |

My hopes and desires have all been fulfilled; my Beloved Husband Lord has hugged me close in His embrace.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥
binavant naanak sukh sukhedee saa mai gur mil paaee |4|1|

Prays Nanak, I have found that peace which I sought, meeting with the Guru. ||4||1||

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ ॥
jaitasaree mahalaa 5 ghar 2 chhant |

Jaitsree, Fifth Mehl, Second House, Chhant:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥
aoochaa agam apaar prabh kathan na jaae akath |

God is lofty, unapproachable and infinite. He is indescribable - He cannot be described.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥
naanak prabh saranaagatee raakhan kau samarath |1|

Nanak seeks the Sanctuary of God, who is all-powerful to save us. ||1||

ਛੰਤੁ ॥
chhant |

Chhant:

ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ॥
jiau jaanahu tiau raakh har prabh teriaa |

Save me, any way You can; O Lord God, I am Yours.

ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ॥
kete gnau asankh avagan meriaa |

My demerits are uncountable; how many of them should I count?

ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸਦ ਭੂਲੀਐ ॥
asankh avagan khate fere nitaprat sad bhooleeai |

The sins and crimes I committed are countless; day by day, I continually make mistakes.

ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ ॥
moh magan bikaraal maaeaa tau prasaadee ghooleeai |

I am intoxicated by emotional attachment to Maya, the treacherous one; by Your Grace alone can I be saved.

ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ॥
look karat bikaar bikharre prabh ner hoo te neriaa |

Secretly, I commit hideous sins of corruption, even though God is the nearest of the near.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਢਿ ਭਵਜਲ ਫੇਰਿਆ ॥੧॥
binavant naanak deaa dhaarahu kaadt bhavajal feriaa |1|

Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord, and lift me up, out of the whirlpool of the terrifying world-ocean. ||1||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਨਿਰਤਿ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥
nirat na pavai asankh gun aoochaa prabh kaa naau |

Countless are His virtues; they cannot be enumerated. God's Name is lofty and exalted.

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥
naanak kee benanteea milai nithaave thaau |2|

This is Nanak's humble prayer, to bless the homeless with a home. ||2||

ਛੰਤੁ ॥
chhant |

Chhant:

ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਹਿ ਜਾਈਐ ॥
doosar naahee tthaau kaa peh jaaeeai |

There is no other place at all - where else should I go?

ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥
aatth pahar kar jorr so prabh dhiaaeeai |

Twenty-four hours a day, with my palms pressed together, I meditate on God.

ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥
dhiaae so prabh sadaa apunaa maneh chindiaa paaeeai |

Meditating forever on my God, I receive the fruits of my mind's desires.

ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥
taj maan mohu vikaar doojaa ek siau liv laaeeai |

Renouncing pride, attachment, corruption and duality, I lovingly center my attention on the One Lord.

ਅਰਪਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ॥
arap man tan prabhoo aagai aap sagal mittaaeeai |

Dedicate your mind and body to God; eradicate all your self-conceit.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥
binavant naanak dhaar kirapaa saach naam samaaeeai |2|

Prays Nanak, shower me with Your mercy, Lord, that I may be absorbed in Your True Name. ||2||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
re man taa kau dhiaaeeai sabh bidh jaa kai haath |

O mind, meditate on the One, who holds everything in His hands.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੈ ਸਾਥਿ ॥੩॥
raam naam dhan sancheeai naanak nibahai saath |3|

Gather the wealth of the Lord's Name; O Nanak, it shall always be with You. ||3||

ਛੰਤੁ ॥
chhant |

Chhant:

ਸਾਥੀਅੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥
saatheearraa prabh ek doosar naeh koe |

God is our only True Friend; there is not any other.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥
thaan thanantar aap jal thal poor soe |

In the places and interspaces, in the water and on the land, He Himself is pervading everywhere.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਨੀ ॥
jal thal maheeal poor rahiaa sarab daataa prabh dhanee |

He is totally permeating the water, the land and the sky; God is the Great Giver, the Lord and Master of all.

ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ॥
gopaal gobind ant naahee beant gun taa ke kiaa ganee |

The Lord of the world, the Lord of the universe has no limit; His Glorious Virtues are unlimited - how can I count them?

ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥
bhaj saran suaamee sukhah gaamee tis binaa an naeh koe |

I have hurried to the Sanctuary of the Lord Master, the Bringer of peace; without Him, there is no other at all.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥
binavant naanak deaa dhaarahu tis paraapat naam hoe |3|

Prays Nanak, that being, unto whom the Lord shows mercy - he alone obtains the Naam. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430