Sri Guru Granth Sahib

Page - 222


ਤਨਿ ਮਨਿ ਸੂਚੈ ਸਾਚੁ ਸੁ ਚੀਤਿ ॥
tan man soochai saach su cheet |

Their bodies and minds are purified, as they enshrine the True Lord in their consciousness.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤਿ ॥੮॥੨॥
naanak har bhaj neetaa neet |8|2|

O Nanak, meditate on the Lord, each and every day. ||8||2||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree guaareree mahalaa 1 |

Gauree Gwaarayree, First Mehl:

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥
naa man marai na kaaraj hoe |

The mind does not die, so the job is not accomplished.

ਮਨੁ ਵਸਿ ਦੂਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਇ ॥
man vas dootaa duramat doe |

The mind is under the power of the demons of evil intellect and duality.

ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਤੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ॥੧॥
man maanai gur te ik hoe |1|

But when the mind surrenders, through the Guru, it becomes one. ||1||

ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਹੋਇ ॥
niragun raam gunah vas hoe |

The Lord is without attributes; the attributes of virtue are under His control.

ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aap nivaar beechaare soe |1| rahaau |

One who eliminates selfishness contemplates Him. ||1||Pause||

ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਬਹੁ ਚਿਤੈ ਵਿਕਾਰੁ ॥
man bhoolo bahu chitai vikaar |

The deluded mind thinks of all sorts of corruption.

ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥
man bhoolo sir aavai bhaar |

When the mind is deluded, the load of wickedness falls on the head.

ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥
man maanai har ekankaar |2|

But when the mind surrenders to the Lord, it realizes the One and Only Lord. ||2||

ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਮਾਇਆ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥
man bhoolo maaeaa ghar jaae |

The deluded mind enters the house of Maya.

ਕਾਮਿ ਬਿਰੂਧਉ ਰਹੈ ਨ ਠਾਇ ॥
kaam biroodhau rahai na tthaae |

Engrossed in sexual desire, it does not remain steady.

ਹਰਿ ਭਜੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥
har bhaj praanee rasan rasaae |3|

O mortal, lovingly vibrate the Lord's Name with your tongue. ||3||

ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਤ ਨਾਰੀ ॥
gaivar haivar kanchan sut naaree |

Elephants, horses, gold, children and spouses

ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਿੜ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥
bahu chintaa pirr chaalai haaree |

in the anxious affairs of all these, people lose the game and depart.

ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥੪॥
jooaai khelan kaachee saaree |4|

In the game of chess, their pieces do not reach their destination. ||4||

ਸੰਪਉ ਸੰਚੀ ਭਏ ਵਿਕਾਰ ॥
sanpau sanchee bhe vikaar |

They gather wealth, but only evil comes from it.

ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਦਰਵਾਰਿ ॥
harakh sok ubhe daravaar |

Pleasure and pain stand in the doorway.

ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥੫॥
sukh sahaje jap ridai muraar |5|

Intuitive peace comes by meditating on the Lord, within the heart. ||5||

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥
nadar kare taa mel milaae |

When the Lord bestows His Glance of Grace, then He unites us in His Union.

ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਉਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥
gun sangreh aaugan sabad jalaae |

Through the Word of the Shabad, merits are gathered in, and demerits are burned away.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੬॥
guramukh naam padaarath paae |6|

The Gurmukh obtains the treasure of the Naam, the Name of the Lord. ||6||

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੂਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥
bin naavai sabh dookh nivaas |

Without the Name, all live in pain.

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ॥
manamukh moorr maaeaa chit vaas |

The consciousness of the foolish, self-willed manmukh is the dwelling place of Maya.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥੭॥
guramukh giaan dhur karam likhiaas |7|

The Gurmukh obtains spiritual wisdom, according to pre-ordained destiny. ||7||

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਧਾਵਤੁ ਫੁਨਿ ਧਾਵੈ ॥
man chanchal dhaavat fun dhaavai |

The fickle mind continuously runs after fleeting things.

ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥
saache sooche mail na bhaavai |

The Pure True Lord is not pleased by filth.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੮॥੩॥
naanak guramukh har gun gaavai |8|3|

O Nanak, the Gurmukh sings the Glorious Praises of the Lord. ||8||3||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
gaurree guaareree mahalaa 1 |

Gauree Gwaarayree, First Mehl:

ਹਉਮੈ ਕਰਤਿਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
haumai karatiaa nah sukh hoe |

Acting in egotism, peace is not obtained.

ਮਨਮਤਿ ਝੂਠੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
manamat jhootthee sachaa soe |

The intellect of the mind is false; only the Lord is True.

ਸਗਲ ਬਿਗੂਤੇ ਭਾਵੈ ਦੋਇ ॥
sagal bigoote bhaavai doe |

All who love duality are ruined.

ਸੋ ਕਮਾਵੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇ ॥੧॥
so kamaavai dhur likhiaa hoe |1|

People act as they are pre-ordained. ||1||

ਐਸਾ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ਜੂਆਰੀ ॥
aaisaa jag dekhiaa jooaaree |

I have seen the world to be such a gambler;

ਸਭਿ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabh sukh maagai naam bisaaree |1| rahaau |

all beg for peace, but they forget the Naam, the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਅਦਿਸਟੁ ਦਿਸੈ ਤਾ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥
adisatt disai taa kahiaa jaae |

If the Unseen Lord could be seen, then He could be described.

ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਕਹਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥
bin dekhe kahanaa birathaa jaae |

Without seeing Him, all descriptions are useless.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
guramukh deesai sahaj subhaae |

The Gurmukh sees Him with intuitive ease.

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥
sevaa surat ek liv laae |2|

So serve the One Lord, with loving awareness. ||2||

ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗਲ ਹੋਇ ॥
sukh maangat dukh aagal hoe |

People beg for peace, but they receive severe pain.

ਸਗਲ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥
sagal vikaaree haar paroe |

They are all weaving a wreath of corruption.

ਏਕ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ek binaa jhootthe mukat na hoe |

You are false - without the One, there is no liberation.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਦੇਖੈ ਸੋਇ ॥੩॥
kar kar karataa dekhai soe |3|

The Creator created the creation, and He watches over it. ||3||

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਏ ॥
trisanaa agan sabad bujhaae |

The fire of desire is quenched by the Word of the Shabad.

ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
doojaa bharam sahaj subhaae |

Duality and doubt are automatically eliminated.

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਏ ॥
guramatee naam ridai vasaae |

Following the Guru's Teachings, the Naam abides in the heart.

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥
saachee baanee har gun gaae |4|

Through the True Word of His Bani, sing the Glorious Praises of the Lord. ||4||

ਤਨ ਮਹਿ ਸਾਚੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਉ ॥
tan meh saacho guramukh bhaau |

The True Lord abides within the body of that Gurmukh who enshrines love for Him.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਠਾਉ ॥
naam binaa naahee nij tthaau |

Without the Naam, none obtain their own place.

ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ॥
prem paraaein preetam raau |

The Beloved Lord King is dedicated to love.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ ॥੫॥
nadar kare taa boojhai naau |5|

If He bestows His Glance of Grace, then we realize His Name. ||5||

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥
maaeaa mohu sarab janjaalaa |

Emotional attachment to Maya is total entanglement.

ਮਨਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਕੁਛਿਤ ਬਿਕਰਾਲਾ ॥
manamukh kucheel kuchhit bikaraalaa |

The self-willed manmukh is filthy, cursed and dreadful.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਚੂਕੈ ਜੰਜਾਲਾ ॥
satigur seve chookai janjaalaa |

Serving the True Guru, these entanglements are ended.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਲਾ ॥੬॥
amrit naam sadaa sukh naalaa |6|

In the Ambrosial Nectar of the Naam, you shall abide in lasting peace. ||6||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
guramukh boojhai ek liv laae |

The Gurmukhs understand the One Lord, and enshrine love for Him.

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥
nij ghar vaasai saach samaae |

They dwell in the home of their own inner beings, and merge in the True Lord.

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥
jaman maranaa tthaak rahaae |

The cycle of birth and death is ended.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਏ ॥੭॥
poore gur te ih mat paae |7|

This understanding is obtained from the Perfect Guru. ||7||

ਕਥਨੀ ਕਥਉ ਨ ਆਵੈ ਓਰੁ ॥
kathanee kthau na aavai or |

Speaking the speech, there is no end to it.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430