Sri Guru Granth Sahib

Page - 349


ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥
kahanai vaale tere rahe samaae |1|

Those who describe You, remain absorbed in You. ||1||

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
vadde mere saahibaa gahir ganbheeraa gunee gaheeraa |

O my Great Lord and Master of Unfathomable Depth, You are the Ocean of Excellence.

ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
koee na jaanai teraa ketaa kevadd cheeraa |1| rahaau |

No one knows the greatness of Your expanse. ||1||Pause||

ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥
sabh suratee mil surat kamaaee |

All the contemplators met together and practiced contemplation;

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
sabh keemat mil keemat paaee |

all the appraisers met together and tried to appraise You.

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥
giaanee dhiaanee gur gur haaee |

The theologians, the meditators and the teachers of teachers

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥
kahan na jaaee teree til vaddiaaee |2|

could not express even an iota of Your Greatness. ||2||

ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥
sabh sat sabh tap sabh changiaaeea |

All Truth, all austerities, all goodness,

ਸਿਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ॥
sidhaa purakhaa keea vaddiaaeean |

and the greatness of the Siddhas, the beings of perfect spiritual powers

ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
tudh vin sidhee kinai na paaeea |

without You, none has attained such spiritual powers.

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥
karam milai naahee tthaak rahaaeea |3|

They are obtained by Your Grace; their flow cannot be blocked. ||3||

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥
aakhan vaalaa kiaa bechaaraa |

What can the helpless speaker do?

ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
sifatee bhare tere bhanddaaraa |

Your bounties are overflowing with Your Praises.

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥
jis toon dehi tisai kiaa chaaraa |

And the one, unto whom You give - why should he think of any other?

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥
naanak sach savaaranahaaraa |4|1|

O Nanak, the True Lord is the Embellisher. ||4||1||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mahalaa 1 |

Aasaa, First Mehl:

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥
aakhaa jeevaa visarai mar jaau |

Chanting the Name, I live; forgetting it, I die.

ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
aakhan aaukhaa saachaa naau |

It is so difficult to chant the True Name.

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥
saache naam kee laagai bhookh |

If someone feels hunger for the True Name,

ਤਿਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧॥
tit bhookhai khaae chaleeeh dookh |1|

then that hunger shall consume his pains. ||1||

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
so kiau visarai meree maae |

So how could I ever forget Him, O my Mother?

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saachaa saahib saachai naae |1| rahaau |

True is the Master, and True is His Name. ||1||Pause||

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥
saache naam kee til vaddiaaee |

People have grown weary of trying to appraise the greatness of the True Name,

ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
aakh thake keemat nahee paaee |

But they have not been able to appraise even an iota of it.

ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥
je sabh mil kai aakhan paeh |

Even if they were all to meet together and recount them,

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
vaddaa na hovai ghaatt na jaae |2|

You would not be made any greater or lesser. ||2||

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
naa ohu marai na hovai sog |

He does not die - there is no reason to mourn.

ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥
dendaa rahai na chookai bhog |

He continues to give, but His Provisions are never exhausted.

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
gun eho hor naahee koe |

This Glorious Virtue is His alone - no one else is like Him;

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥
naa ko hoaa naa ko hoe |3|

there has never been anyone like Him, and there never shall be. ||3||

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥
jevadd aap tevadd teree daat |

As Great as You Yourself are, so Great are Your Gifts.

ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥
jin din kar kai keetee raat |

It is You who created day and night as well.

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥
khasam visaareh te kamajaat |

Those who forget their Lord and Master are vile and despicable.

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੨॥
naanak naavai baajh sanaat |4|2|

O Nanak, without the Name, people are wretched outcasts. ||4||2||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mahalaa 1 |

Aasaa, First Mehl:

ਜੇ ਦਰਿ ਮਾਂਗਤੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ॥
je dar maangat kook kare mahalee khasam sune |

If a beggar cries out at the door, the Master hears it in His Mansion.

ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥
bhaavai dheerak bhaavai dhake ek vaddaaee dee |1|

Whether He receives him or pushes him away, it is the Gift of the Lord's Greatness. ||1||

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaanahu jot na poochhahu jaatee aagai jaat na he |1| rahaau |

Recognize the Lord's Light within all, and do not consider social class or status; there are no classes or castes in the world hereafter. ||1||Pause||

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
aap karaae aap karee |

He Himself acts, and He Himself inspires us to act.

ਆਪਿ ਉਲਾਮੑੇ ਚਿਤਿ ਧਰੇਇ ॥
aap ulaamae chit dharee |

He Himself considers our complaints.

ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
jaa toon karanahaar karataar |

Since You, O Creator Lord, are the Doer,

ਕਿਆ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥
kiaa muhataajee kiaa sansaar |2|

why should I submit to the world? ||2||

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
aap upaae aape dee |

You Yourself created and You Yourself give.

ਆਪੇ ਦੁਰਮਤਿ ਮਨਹਿ ਕਰੇਇ ॥
aape duramat maneh karee |

You Yourself eliminate evil-mindedness;

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
guraparasaad vasai man aae |

by Guru's Grace, You come to abide in our minds,

ਦੁਖੁ ਅਨੑੇਰਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥੩॥
dukh anaeraa vichahu jaae |3|

and then, pain and darkness are dispelled from within. ||3||

ਸਾਚੁ ਪਿਆਰਾ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
saach piaaraa aap karee |

He Himself infuses love for the Truth.

ਅਵਰੀ ਕਉ ਸਾਚੁ ਨ ਦੇਇ ॥
avaree kau saach na dee |

Unto others, the Truth is not bestowed.

ਜੇ ਕਿਸੈ ਦੇਇ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੇਇ ॥੪॥੩॥
je kisai dee vakhaanai naanak aagai poochh na lee |4|3|

If He bestows it upon someone, says Nanak, then, in the world hereafter, that person is not called to account. ||4||3||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mahalaa 1 |

Aasaa, First Mehl:

ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥
taal madeere ghatt ke ghaatt |

The urges of the heart are like cymbals and ankle-bells;

ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ ਵਾਜ ॥
dolak duneea vaajeh vaaj |

the drum of the world resounds with the beat.

ਨਾਰਦੁ ਨਾਚੈ ਕਲਿ ਕਾ ਭਾਉ ॥
naarad naachai kal kaa bhaau |

Naarad dances to the tune of the Dark Age of Kali Yuga;

ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹ ਰਾਖਹਿ ਪਾਉ ॥੧॥
jatee satee kah raakheh paau |1|

where can the celibates and the men of truth place their feet? ||1||

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
naanak naam vittahu kurabaan |

Nanak is a sacrifice to the Naam, the Name of the Lord.

ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
andhee duneea saahib jaan |1| rahaau |

The world is blind; our Lord and Master is All-seeing. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਫਿਰਿ ਚੇਲਾ ਖਾਇ ॥
guroo paasahu fir chelaa khaae |

The disciple feeds on the Guru;

ਤਾਮਿ ਪਰੀਤਿ ਵਸੈ ਘਰਿ ਆਇ ॥
taam pareet vasai ghar aae |

out of love for bread, he comes to dwell in his home.

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩॥
guraparasaad vasai man aae |3|

By Guru's Grace, He comes to abide in the mind. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430