Sri Guru Granth Sahib

Page - 132


ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚਾੜੇ ॥
andh koop te kandtai chaarre |

You pulled me out of the deep, dark well onto the dry ground.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
kar kirapaa daas nadar nihaale |

Showering Your Mercy, You blessed Your servant with Your Glance of Grace.

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਣਿਆ ॥੪॥
gun gaaveh pooran abinaasee keh sun tott na aavaniaa |4|

I sing the Glorious Praises of the Perfect, Immortal Lord. By speaking and hearing these Praises, they are not used up. ||4||

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤੂੰਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
aaithai othai toonhai rakhavaalaa |

Here and hereafter, You are our Protector.

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ ॥
maat garabh meh tum hee paalaa |

In the womb of the mother, You cherish and nurture the baby.

ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
maaeaa agan na pohai tin kau rang rate gun gaavaniaa |5|

The fire of Maya does not affect those who are imbued with the Lord's Love; they sing His Glorious Praises. ||5||

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਸਮਾਲੀ ॥
kiaa gun tere aakh samaalee |

What Praises of Yours can I chant and contemplate?

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥
man tan antar tudh nadar nihaalee |

Deep within my mind and body, I behold Your Presence.

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਣਿਆ ॥੬॥
toon meraa meet saajan meraa suaamee tudh bin avar na jaananiaa |6|

You are my Friend and Companion, my Lord and Master. Without You, I do not know any other at all. ||6||

ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥
jis kau toon prabh bheaa sahaaee |

O God, that one, unto whom You have given shelter,

ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥
tis tatee vaau na lagai kaaee |

is not touched by the hot winds.

ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਰਣਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ ॥੭॥
too saahib saran sukhadaataa satasangat jap pragattaavaniaa |7|

O my Lord and Master, You are my Sanctuary, the Giver of peace. Chanting, meditating on You in the Sat Sangat, the True Congregation, You are revealed. ||7||

ਤੂੰ ਊਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਾ ॥
toon aooch athaahu apaar amolaa |

You are Exalted, Unfathomable, Infinite and Invaluable.

ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ॥
toon saachaa saahib daas teraa golaa |

You are my True Lord and Master. I am Your servant and slave.

ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕੁਰਾਈ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩॥੩੭॥
toon meeraa saachee tthakuraaee naanak bal bal jaavaniaa |8|3|37|

You are the King, Your Sovereign Rule is True. Nanak is a sacrifice, a sacrifice to You. ||8||3||37||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
maajh mahalaa 5 ghar 2 |

Maajh, Fifth Mehl, Second House:

ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥
nit nit day samaaleeai |

Continually, continuously, remember the Merciful Lord.

ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
mool na manahu visaareeai | rahaau |

Never forget Him from your mind. ||Pause||

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥
santaa sangat paaeeai |

Join the Society of the Saints,

ਜਿਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥
jit jam kai panth na jaaeeai |

and you shall not have to go down the path of Death.

ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲਿ ਜੀਉ ॥੧॥
tosaa har kaa naam lai tere kuleh na laagai gaal jeeo |1|

Take the Provisions of the Lord's Name with you, and no stain shall attach itself to your family. ||1||

ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥
jo simarande saaneeai |

Those who meditate on the Master

ਨਰਕਿ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥
narak na seee paaeeai |

shall not be thrown down into hell.

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥
tatee vaau na lagee jin man vutthaa aae jeeo |2|

Even the hot winds shall not touch them. The Lord has come to dwell within their minds. ||2||

ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥
seee sundar sohane |

They alone are beautiful and attractive,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨ ਬੈਹਣੇ ॥
saadhasang jin baihane |

who abide in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥
har dhan jinee sanjiaa seee ganbheer apaar jeeo |3|

Those who have gathered in the wealth of the Lord's Name-they alone are deep and thoughtful and vast. ||3||

ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥
har amiau rasaaein peeveeai |

Drink in the Ambrosial Essence of the Name,

ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥
muhi dditthai jan kai jeeveeai |

and live by beholding the face of the Lord's servant.

ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿ ਲੈ ਨਿਤ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥
kaaraj sabh savaar lai nit poojahu gur ke paav jeeo |4|

Let all your affairs be resolved, by continually worshipping the Feet of the Guru. ||4||

ਜੋ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥
jo har keetaa aapanaa |

He alone meditates on the Lord of the World,

ਤਿਨਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥
tineh gusaaee jaapanaa |

Whom the Lord has made His Own.

ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸ ਦੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥
so sooraa paradhaan so masatak jis dai bhaag jeeo |5|

He alone is a warrior, and he alone is the chosen one, upon whose forehead good destiny is recorded. ||5||

ਮਨ ਮੰਧੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥
man mandhe prabh avagaaheea |

Within my mind, I meditate on God.

ਏਹਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ॥
ehi ras bhogan paatisaaheea |

For me, this is like the enjoyment of princely pleasures.

ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਉਪਜਿਓ ਤਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗਿ ਜੀਉ ॥੬॥
mandaa mool na upajio tare sachee kaarai laag jeeo |6|

Evil does not well up within me, since I am saved, and dedicated to truthful actions. ||6||

ਕਰਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
karataa man vasaaeaa |

I have enshrined the Creator within my mind;

ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
janamai kaa fal paaeaa |

I have obtained the fruits of life's rewards.

ਮਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਥਿਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥
man bhaavandaa kant har teraa thir hoaa sohaag jeeo |7|

If your Husband Lord is pleasing to your mind, then your married life shall be eternal. ||7||

ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
attal padaarath paaeaa |

I have obtained everlasting wealth;

ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥
bhai bhanjan kee saranaaeaa |

I have found the Sanctuary of the Dispeller of fear.

ਲਾਇ ਅੰਚਲਿ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨੁ ਜਿਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥
laae anchal naanak taarian jitaa janam apaar jeeo |8|4|38|

Grasping hold of the hem of the Lord's robe, Nanak is saved. He has won the incomparable life. ||8||4||38||

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥
maajh mahalaa 5 ghar 3 |

Maajh, Fifth Mehl, Third House:

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap jape man dheere |1| rahaau |

Chanting and meditating on the Lord, the mind is held steady. ||1||Pause||

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰਦੇਉ ਮਿਟਿ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ ॥੧॥
simar simar guradeo mitt ge bhai doore |1|

Meditating, meditating in remembrance on the Divine Guru, one's fears are erased and dispelled. ||1||

ਸਰਨਿ ਆਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ ॥੨॥
saran aavai paarabraham kee taa fir kaahe jhoore |2|

Entering the Sanctuary of the Supreme Lord God, how could anyone feel grief any longer? ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430