Sri Guru Granth Sahib

Page - 1247


ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਗੜਿੑ ਕਾਇਆ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਣਾਈ ॥
garri kaaeaa seegaar bahu bhaant banaaee |

The fortress of the body has been decorated and adorned in so many ways.

ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫਿਆ ਪਹਿਰਹਿ ਧਰ ਮਾਈ ॥
rang parang kateefiaa pahireh dhar maaee |

The wealthy wear beautiful silk robes of various colors.

ਲਾਲ ਸੁਪੇਦ ਦੁਲੀਚਿਆ ਬਹੁ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ॥
laal suped duleechiaa bahu sabhaa banaaee |

They hold elegant and beautiful courts, on red and white carpets.

ਦੁਖੁ ਖਾਣਾ ਦੁਖੁ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੈ ਗਰਬਾਈ ॥
dukh khaanaa dukh bhoganaa garabai garabaaee |

But they eat in pain, and in pain they seek pleasure; they are very proud of their pride.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤਿ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੨੪॥
naanak naam na chetio ant le chhaddaaee |24|

O Nanak, the mortal does not even think of the Name, which shall deliver him in the end. ||24||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥
sahaje sukh sutee sabad samaae |

She sleeps in intuitive peace and poise, absorbed in the Word of the Shabad.

ਆਪੇ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥
aape prabh mel lee gal laae |

God hugs her close in His Embrace, and merges her into Himself.

ਦੁਬਿਧਾ ਚੂਕੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
dubidhaa chookee sahaj subhaae |

Duality is eradicated with intuitive ease.

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
antar naam vasiaa man aae |

The Naam comes to abide in her mind.

ਸੇ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਜਿ ਭੰਨਿ ਘੜਾਇ ॥
se kantth laae ji bhan gharraae |

He hugs close in His Embrace those who shatter and reform their beings.

ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਹੁਣਿ ਆਣਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥
naanak jo dhur mile se hun aan milaae |1|

O Nanak, those who are predestined to meet Him, come and meet Him now. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਜਿਨੑੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਿਆ ਜਪੁ ਜਾਪਹਿ ਹੋਰਿ ॥
jinaee naam visaariaa kiaa jap jaapeh hor |

Those who forget the Naam, the Name of the Lord - so what if they chant other chants?

ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਮੁਠੇ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ॥
bisattaa andar keett se mutthe dhandhai chor |

They are maggots in manure, plundered by the thief of worldly entanglements.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਹੋਰਿ ॥੨॥
naanak naam na veesarai jhootthe laalach hor |2|

O Nanak, never forget the Naam; greed for anything else is false. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਜਗਿ ਸੋਈ ॥
naam salaahan naam man asathir jag soee |

Those who praise the Naam, and believe in the Naam, are eternally stable in this world.

ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਿਤਵੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
hiradai har har chitavai doojaa nahee koee |

Within their hearts, they dwell on the Lord, and nothing else at all.

ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਹਰਿ ਉਚਰੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥
rom rom har ucharai khin khin har soee |

With each and every hair, they chant the Lord's Name, each and every instant, the Lord.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਨਿਰਮਲੁ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥
guramukh janam sakaarathaa niramal mal khoee |

The birth of the Gurmukh is fruitful and certified; pure and unstained, his filth is washed away.

ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਹੋਈ ॥੨੫॥
naanak jeevadaa purakh dhiaaeaa amaraa pad hoee |25|

O Nanak, meditating on the Lord of eternal life, the status of immortality is obtained. ||25||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਰਿ ॥
jinee naam visaariaa bahu karam kamaaveh hor |

Those who forget the Naam and do other things,

ਨਾਨਕ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਜਿਉ ਸੰਨੑੀ ਉਪਰਿ ਚੋਰ ॥੧॥
naanak jam pur badhe maareeeh jiau sanaee upar chor |1|

O Nanak, will be bound and gagged and beaten in the City of Death, like the thief caught red-handed. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਕਾਸੁ ਸੁਹੰਦਾ ਜਪੰਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
dharat suhaavarree aakaas suhandaa japandiaa har naau |

The earth is beauteous, and the sky is lovely, chanting the Name of the Lord.

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਤਿਨੑ ਤਨ ਖਾਵਹਿ ਕਾਉ ॥੨॥
naanak naam vihooniaa tina tan khaaveh kaau |2|

O Nanak, those who lack the Naam - their carcasses are eaten by the crows. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਭਾਉ ਕਰਿ ਨਿਜ ਮਹਲੀ ਵਾਸਾ ॥
naam salaahan bhaau kar nij mahalee vaasaa |

Those who lovingly praise the Naam, and dwell in the mansion of the self deep within,

ਓਇ ਬਾਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਨੀ ਫਿਰਿ ਹੋਹਿ ਨ ਬਿਨਾਸਾ ॥
oe baahurr jon na aavanee fir hohi na binaasaa |

do not enter into reincarnation ever again; they shall never be destroyed.

ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ ਰਵਿ ਰਹੇ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥
har setee rang rav rahe sabh saas giraasaa |

They remain immersed and absorbed in the love of the Lord, with every breath and morsel of food.

ਹਰਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥
har kaa rang kade na utarai guramukh paragaasaa |

The color of the Lord's Love never fades away; the Gurmukhs are enlightened.

ਓਇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੇਲਿਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਾਸਾ ॥੨੬॥
oe kirapaa kar kai melian naanak har paasaa |26|

Granting His Grace, He unites them with Himself; O Nanak, the Lord keeps them by His side. ||26||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਜਿਚਰੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਹਰੀ ਵਿਚਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
jichar ihu man laharee vich hai haumai bahut ahankaar |

As long as his mind is disturbed by waves, he is caught in ego and egotistical pride.

ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
sabadai saad na aavee naam na lagai piaar |

He does not find the taste of the Shabad, and he does not embrace love for the Name.

ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਨ ਪਵਈ ਤਿਸ ਕੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
sevaa thaae na pavee tis kee khap khap hoe khuaar |

His service is not accepted; worrying and worrying, he wastes away in misery.

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰੁ ਧਰੇ ਉਤਾਰਿ ॥
naanak sevak soee aakheeai jo sir dhare utaar |

O Nanak, he alone is called a selfless servant, who cuts off his head, and offers it to the Lord.

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏ ਸਬਦੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੧॥
satigur kaa bhaanaa man le sabad rakhai ur dhaar |1|

He accepts the Will of the True Guru, and enshrines the Shabad within his heart. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਸੋ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥
so jap tap sevaa chaakaree jo khasamai bhaavai |

That is chanting and meditation, work and selfless service, which is pleasing to our Lord and Master.

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਆਪਤੁ ਗਵਾਵੈ ॥
aape bakhase mel le aapat gavaavai |

The Lord Himself forgives, and takes away self-conceit, and unites the mortals with Himself.

ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥
miliaa kade na veechhurrai jotee jot milaavai |

United with the Lord, the mortal is never separated again; his light merges into the Light.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥੨॥
naanak guraparasaadee so bujhasee jis aap bujhaavai |2|

O Nanak, by Guru's Grace, the mortal understands, when the Lord allows him to understand. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਭੁ ਕੋ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੈ ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
sabh ko lekhe vich hai manamukh ahankaaree |

All are held accountable, even the egotistical self-willed manmukhs.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਈ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰੀ ॥
har naam kade na chetee jamakaal sir maaree |

They never even think of the Name of the Lord; the Messenger of Death shall hit them on their heads.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter