Sri Guru Granth Sahib

Page - 255


ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
apanee kripaa karahu bhagavantaa |

Please shower me with Your Mercy, O Lord God!

ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥
chhaadd siaanap bahu chaturaaee |

I have given up my excessive cleverness and scheming,

ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥
santan kee man ttek ttikaaee |

and I have taken the support of the Saints as my mind's support.

ਛਾਰੁ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥
chhaar kee putaree param gat paaee |

Even a puppet of ashes attains the supreme status,

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥੨੩॥
naanak jaa kau sant sahaaee |23|

O Nanak, if it has the help and support of the Saints. ||23||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਫੂਲਹਿ ਘਨੋ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਬਿਕਾਰ ॥
jor julam fooleh ghano kaachee deh bikaar |

Practicing oppression and tyranny, he puffs himself up; he acts in corruption with his frail, perishable body.

ਅਹੰਬੁਧਿ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ ॥੧॥
ahanbudh bandhan pare naanak naam chhuttaar |1|

He is bound by his egotistical intellect; O Nanak, salvation comes only through the Naam, the Name of the Lord. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛੁ ਹੂਆ ॥
jajaa jaanai hau kachh hooaa |

JAJJA: When someone, in his ego, believes that he has become something,

ਬਾਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ ਭ੍ਰਮਿ ਸੂਆ ॥
baadhio jiau nalinee bhram sooaa |

he is caught in his error, like a parrot in a trap.

ਜਉ ਜਾਨੈ ਹਉ ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ ॥
jau jaanai hau bhagat giaanee |

When he believes, in his ego, that he is a devotee and a spiritual teacher,

ਆਗੈ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ ॥
aagai tthaakur til nahee maanee |

then, in the world hereafter, the Lord of the Universe shall have no regard for him at all.

ਜਉ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ ॥
jau jaanai mai kathanee karataa |

When he believes himself to be a preacher,

ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ॥
biaapaaree basudhaa jiau firataa |

he is merely a peddler wandering over the earth.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
saadhasang jih haumai maaree |

But one who conquers his ego in the Company of the Holy,

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੪॥
naanak taa kau mile muraaree |24|

O Nanak, meets the Lord. ||24||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਝਾਲਾਘੇ ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧਿ ॥
jhaalaaghe utth naam jap nis baasur aaraadh |

Rise early in the morning, and chant the Naam; worship and adore the Lord, night and day.

ਕਾਰ੍ਹਾ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ ॥੧॥
kaarhaa tujhai na biaapee naanak mittai upaadh |1|

Anxiety shall not afflict you, O Nanak, and your misfortune shall vanish. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਝਝਾ ਝੂਰਨੁ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋ ॥
jhajhaa jhooran mittai tumaaro |

JHAJHA: Your sorrows shall depart,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰੋ ॥
raam naam siau kar biauhaaro |

when you deal with the Lord's Name.

ਝੂਰਤ ਝੂਰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਆ ॥
jhoorat jhoorat saakat mooaa |

The faithless cynic dies in sorrow and pain;

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ ॥
jaa kai ridai hot bhaau beea |

his heart is filled with the love of duality.

ਝਰਹਿ ਕਸੰਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੂਆ ॥
jhareh kasamal paap tere manooaa |

Your evil deeds and sins shall fall away, O my mind,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤਸੰਗਿ ਸੁਨੂਆ ॥
amrit kathaa santasang sunooaa |

listening to the ambrosial speech in the Society of the Saints.

ਝਰਹਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦ੍ਰੁਸਟਾਈ ॥
jhareh kaam krodh drusattaaee |

Sexual desire, anger and wickedness fall away,

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਸਾਈ ॥੨੫॥
naanak jaa kau kripaa gusaaee |25|

O Nanak, from those who are blessed by the Mercy of the Lord of the World. ||25||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਞਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ ॥
yatan karahu tum anik bidh rahan na paavahu meet |

You can try all sorts of things, but you still cannot remain here, my friend.

ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥
jeevat rahahu har har bhajahu naanak naam pareet |1|

But you shall live forevermore, O Nanak, if you vibrate and love the Naam, the Name of the Lord, Har, Har. ||1||

ਪਵੜੀ ॥
pavarree |

Pauree:

ਞੰਞਾ ਞਾਣਹੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸਹੀ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਏਹ ਹੇਤ ॥
yanyaa yaanahu drirr sahee binas jaat eh het |

NYANYA: Know this as absolutely correct, that that this ordinary love shall come to an end.

ਗਣਤੀ ਗਣਉ ਨ ਗਣਿ ਸਕਉ ਊਠਿ ਸਿਧਾਰੇ ਕੇਤ ॥
ganatee gnau na gan skau aootth sidhaare ket |

You may count and calculate as much as you want, but you cannot count how many have arisen and departed.

ਞੋ ਪੇਖਉ ਸੋ ਬਿਨਸਤਉ ਕਾ ਸਿਉ ਕਰੀਐ ਸੰਗੁ ॥
yo pekhau so binastau kaa siau kareeai sang |

Whoever I see shall perish. With whom should I associate?

ਞਾਣਹੁ ਇਆ ਬਿਧਿ ਸਹੀ ਚਿਤ ਝੂਠਉ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ॥
yaanahu eaa bidh sahee chit jhootthau maaeaa rang |

Know this as true in your consciousness, that the love of Maya is false.

ਞਾਣਤ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਸੁਇ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਕੀਚਿਤ ਭਿੰਨ ॥
yaanat soee sant sue bhram te keechit bhin |

He alone knows, and he alone is a Saint, who is free of doubt.

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਤਿਹ ਕਢਹੁ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
andh koop te tih kadtahu jih hovahu suprasan |

He is lifted up and out of the deep dark pit; the Lord is totally pleased with him.

ਞਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ਸਮਰਥ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ॥
yaa kai haath samarath te kaaran karanai jog |

God's Hand is All-powerful; He is the Creator, the Cause of causes.

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਤਤਿ ਕਰਉ ਞਾਹੂ ਕੀਓ ਸੰਜੋਗ ॥੨੬॥
naanak tih usatat krau yaahoo keeo sanjog |26|

O Nanak, praise the One, who joins us to Himself. ||26||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥
ttootte bandhan janam maran saadh sev sukh paae |

The bondage of birth and death is broken and peace is obtained, by serving the Holy.

ਨਾਨਕ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ॥੧॥
naanak manahu na beesarai gun nidh gobid raae |1|

O Nanak, may I never forget from my mind, the Treasure of Virtue, the Sovereign Lord of the Universe. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਟਹਲ ਕਰਹੁ ਤਉ ਏਕ ਕੀ ਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਕੋਇ ॥
ttahal karahu tau ek kee jaa te brithaa na koe |

Work for the One Lord; no one returns empty-handed from Him.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹੀਐ ਬਸੈ ਜੋ ਚਾਹਹੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥
man tan mukh heeai basai jo chaahahu so hoe |

When the Lord abides within your mind, body, mouth and heart, then whatever you desire shall come to pass.

ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
ttahal mahal taa kau milai jaa kau saadh kripaal |

He alone obtains the Lord's service, and the Mansion of His Presence, unto whom the Holy Saint is compassionate.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਉ ਬਸੈ ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥
saadhoo sangat tau basai jau aapan hohi deaal |

He joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy, only when the Lord Himself shows His Mercy.

ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹਿ ॥
ttohe ttaahe bahu bhavan bin naavai sukh naeh |

I have searched and searched, across so many worlds, but without the Name, there is no peace.

ਟਲਹਿ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ ਤਿਹ ਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਹਿ ॥
ttaleh jaam ke doot tih ju saadhoo sang samaeh |

The Messenger of Death retreats from those who dwell in the Saadh Sangat.

ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਸੰਤ ਸਦਕੇ ॥
baar baar jaau sant sadake |

Again and again, I am forever devoted to the Saints.

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦਿ ਕੇ ॥੨੭॥
naanak paap binaase kad ke |27|

O Nanak, my sins from so long ago have been erased. ||27||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਠਾਕ ਨ ਹੋਤੀ ਤਿਨਹੁ ਦਰਿ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
tthaak na hotee tinahu dar jih hovahu suprasan |

Those beings, with whom the Lord is thoroughly pleased, meet with no obstacles at His Door.

ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੧॥
jo jan prabh apune kare naanak te dhan dhan |1|

Those humble beings whom God has made His own, O Nanak, are blessed, so very blessed. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430