Sri Guru Granth Sahib

Page - 274


ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
braham giaanee aap nirankaar |

The God-conscious being is himself the Formless Lord.

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥
braham giaanee kee sobhaa braham giaanee banee |

The glory of the God-conscious being belongs to the God-conscious being alone.

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥
naanak braham giaanee sarab kaa dhanee |8|8|

O Nanak, the God-conscious being is the Lord of all. ||8||8||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ॥
aur dhaarai jo antar naam |

One who enshrines the Naam within the heart,

ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
sarab mai pekhai bhagavaan |

who sees the Lord God in all,

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥
nimakh nimakh tthaakur namasakaarai |

who, each and every moment, bows in reverence to the Lord Master

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੧॥
naanak ohu aparas sagal nisataarai |1|

- O Nanak, such a one is the true 'touch-nothing Saint', who emancipates everyone. ||1||

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asattapadee |

Ashtapadee:

ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥
mithiaa naahee rasanaa paras |

One whose tongue does not touch falsehood;

ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥
man meh preet niranjan daras |

whose mind is filled with love for the Blessed Vision of the Pure Lord,

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ ॥
par tria roop na pekhai netr |

whose eyes do not gaze upon the beauty of others' wives,

ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥
saadh kee ttahal santasang het |

who serves the Holy and loves the Saints' Congregation,

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥
karan na sunai kaahoo kee nindaa |

whose ears do not listen to slander against anyone,

ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥
sabh te jaanai aapas kau mandaa |

who deems himself to be the worst of all,

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ ॥
guraprasaad bikhiaa paraharai |

who, by Guru's Grace, renounces corruption,

ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥
man kee baasanaa man te ttarai |

who banishes the mind's evil desires from his mind,

ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥
eindree jit panch dokh te rahat |

who conquers his sexual instincts and is free of the five sinful passions

ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥
naanak kott madhe ko aaisaa aparas |1|

- O Nanak, among millions, there is scarcely one such 'touch-nothing Saint'. ||1||

ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
baisano so jis aoopar suprasan |

The true Vaishnaav, the devotee of Vishnu, is the one with whom God is thoroughly pleased.

ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਭਿੰਨ ॥
bisan kee maaeaa te hoe bhin |

He dwells apart from Maya.

ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥
karam karat hovai nihakaram |

Performing good deeds, he does not seek rewards.

ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥
tis baisano kaa niramal dharam |

Spotlessly pure is the religion of such a Vaishnaav;

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥
kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai |

he has no desire for the fruits of his labors.

ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥
keval bhagat keeratan sang raachai |

He is absorbed in devotional worship and the singing of Kirtan, the songs of the Lord's Glory.

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥
man tan antar simaran gopaal |

Within his mind and body, he meditates in remembrance on the Lord of the Universe.

ਸਭ ਊਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
sabh aoopar hovat kirapaal |

He is kind to all creatures.

ਆਪਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
aap drirrai avarah naam japaavai |

He holds fast to the Naam, and inspires others to chant it.

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥
naanak ohu baisano param gat paavai |2|

O Nanak, such a Vaishnaav obtains the supreme status. ||2||

ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥
bhgautee bhagavant bhagat kaa rang |

The true Bhagaautee, the devotee of Adi Shakti, loves the devotional worship of God.

ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
sagal tiaagai dusatt kaa sang |

He forsakes the company of all wicked people.

ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥
man te binasai sagalaa bharam |

All doubts are removed from his mind.

ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
kar poojai sagal paarabraham |

He performs devotional service to the Supreme Lord God in all.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥
saadhasang paapaa mal khovai |

In the Company of the Holy, the filth of sin is washed away.

ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ॥
tis bhgautee kee mat aootam hovai |

The wisdom of such a Bhagaautee becomes supreme.

ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥
bhagavant kee ttahal karai nit neet |

He constantly performs the service of the Supreme Lord God.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥
man tan arapai bisan pareet |

He dedicates his mind and body to the Love of God.

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
har ke charan hiradai basaavai |

The Lotus Feet of the Lord abide in his heart.

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥
naanak aaisaa bhgautee bhagavant kau paavai |3|

O Nanak, such a Bhagaautee attains the Lord God. ||3||

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥
so panddit jo man parabodhai |

He is a true Pandit, a religious scholar, who instructs his own mind.

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥
raam naam aatam meh sodhai |

He searches for the Lord's Name within his own soul.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥
raam naam saar ras peevai |

He drinks in the Exquisite Nectar of the Lord's Name.

ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥
aus panddit kai upades jag jeevai |

By that Pandit's teachings, the world lives.

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
har kee kathaa hiradai basaavai |

He implants the Sermon of the Lord in his heart.

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥
so panddit fir jon na aavai |

Such a Pandit is not cast into the womb of reincarnation again.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ॥
bed puraan simrit boojhai mool |

He understands the fundamental essence of the Vedas, the Puraanas and the Simritees.

ਸੂਖਮ ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥
sookham meh jaanai asathool |

In the unmanifest, he sees the manifest world to exist.

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ ॥
chahu varanaa kau de upades |

He gives instruction to people of all castes and social classes.

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥੪॥
naanak us panddit kau sadaa ades |4|

O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥
beej mantru sarab ko giaan |

The Beej Mantra, the Seed Mantra, is spiritual wisdom for everyone.

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥
chahu varanaa meh japai koaoo naam |

Anyone, from any class, may chant the Naam.

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
jo jo japai tis kee gat hoe |

Whoever chants it, is emancipated.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
saadhasang paavai jan koe |

And yet, rare are those who attain it, in the Company of the Holy.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰਿ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥
kar kirapaa antar ur dhaarai |

By His Grace, He enshrines it within.

ਪਸੁ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਘਦ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੈ ॥
pas pret mughad paathar kau taarai |

Even beasts, ghosts and the stone-hearted are saved.

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥
sarab rog kaa aaukhad naam |

The Naam is the panacea, the remedy to cure all ills.

ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
kaliaan roop mangal gun gaam |

Singing the Glory of God is the embodiment of bliss and emancipation.

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ॥
kaahoo jugat kitai na paaeeai dharam |

It cannot be obtained by any religious rituals.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥੫॥
naanak tis milai jis likhiaa dhur karam |5|

O Nanak, he alone obtains it, whose karma is so pre-ordained. ||5||

ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸੁ ॥
jis kai man paarabraham kaa nivaas |

One whose mind is a home for the Supreme Lord God


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430