Sri Guru Granth Sahib

Page - 873


ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਧੰਨੁ ਗੁਪਾਲ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥
dhan gupaal dhan guradev |

Blessed is the Lord of the World. Blessed is the Divine Guru.

ਧੰਨੁ ਅਨਾਦਿ ਭੂਖੇ ਕਵਲੁ ਟਹਕੇਵ ॥
dhan anaad bhookhe kaval ttahakev |

Blessed is that grain, by which the heart-lotus of the hungry blossoms forth.

ਧਨੁ ਓਇ ਸੰਤ ਜਿਨ ਐਸੀ ਜਾਨੀ ॥
dhan oe sant jin aaisee jaanee |

Blessed are those Saints, who know this.

ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਬੋ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥
tin kau milibo saaringapaanee |1|

Meeting with them, one meets the Lord, the Sustainer of the World. ||1||

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਇ ਅਨਾਦਿ ॥
aad purakh te hoe anaad |

This grain comes from the Primal Lord God.

ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਦਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
japeeai naam an kai saad |1| rahaau |

One chants the Naam, the Name of the Lord, only when he tastes this grain. ||1||Pause||

ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਅੰਨੁ ॥
japeeai naam japeeai an |

Meditate on the Naam, and meditate on this grain.

ਅੰਭੈ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨੀਕਾ ਵੰਨੁ ॥
anbhai kai sang neekaa van |

Mixed with water, its taste becomes sublime.

ਅੰਨੈ ਬਾਹਰਿ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵਹਿ ॥
anai baahar jo nar hoveh |

One who abstains from this grain,

ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਅਪਨੀ ਖੋਵਹਿ ॥੨॥
teen bhavan meh apanee khoveh |2|

loses his honor in the three worlds. ||2||

ਛੋਡਹਿ ਅੰਨੁ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ ॥
chhoddeh an kareh paakhandd |

One who discards this grain, is practicing hypocrisy.

ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ ਨਾ ਓਹਿ ਰੰਡ ॥
naa sohaagan naa ohi randd |

She is neither a happy soul-bride, nor a widow.

ਜਗ ਮਹਿ ਬਕਤੇ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ॥
jag meh bakate doodhaadhaaree |

Those who claim in this world that they live on milk alone,

ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ ਵਟਿਕਾ ਸਾਰੀ ॥੩॥
gupatee khaaveh vattikaa saaree |3|

secretly eat whole loads of food. ||3||

ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲੁ ॥
anai binaa na hoe sukaal |

Without this grain, time does not pass in peace.

ਤਜਿਐ ਅੰਨਿ ਨ ਮਿਲੈ ਗੁਪਾਲੁ ॥
tajiaai an na milai gupaal |

Forsaking this grain, one does not meet the Lord of the World.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਨਿਆ ॥
kahu kabeer ham aaise jaaniaa |

Says Kabeer, this I know:

ਧੰਨੁ ਅਨਾਦਿ ਠਾਕੁਰ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੪॥੮॥੧੧॥
dhan anaad tthaakur man maaniaa |4|8|11|

blessed is that grain, which brings faith in the Lord and Master to the mind. ||4||8||11||

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧ ॥
raag gondd baanee naamadeo jee kee ghar 1 |

Raag Gond, The Word Of Naam Dayv Jee, First House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥
asumedh jagane |

The ritual sacrifice of horses,

ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ॥
tulaa purakh daane |

giving one's weight in gold to charities,

ਪ੍ਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥
praag isanaane |1|

and ceremonial cleansing baths -||1||

ਤਉ ਨ ਪੁਜਹਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮਾ ॥
tau na pujeh har keerat naamaa |

These are not equal to singing the Praises of the Lord's Name.

ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਹਿ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
apune raameh bhaj re man aalaseea |1| rahaau |

Meditate on your Lord, you lazy man! ||1||Pause||

ਗਇਆ ਪਿੰਡੁ ਭਰਤਾ ॥
geaa pindd bharataa |

Offering sweet rice at Gaya,

ਬਨਾਰਸਿ ਅਸਿ ਬਸਤਾ ॥
banaaras as basataa |

living on the river banks at Benares,

ਮੁਖਿ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ ॥੨॥
mukh bed chatur parrataa |2|

reciting the four Vedas by heart;||2||

ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਛਿਤਾ ॥
sagal dharam achhitaa |

Completing all religious rituals,

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ॥
gur giaan indree drirrataa |

restraining sexual passion by the spiritual wisdom given by the Guru,

ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥
khatt karam sahit rahataa |3|

and performing the six rituals;||3||

ਸਿਵਾ ਸਕਤਿ ਸੰਬਾਦੰ ॥
sivaa sakat sanbaadan |

Expounding on Shiva and Shakti

ਮਨ ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਸਗਲ ਭੇਦੰ ॥
man chhodd chhodd sagal bhedan |

O man, renounce and abandon all these things.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਬਿੰਦੰ ॥
simar simar gobindan |

Meditate, meditate in remembrance on the Lord of the Universe.

ਭਜੁ ਨਾਮਾ ਤਰਸਿ ਭਵ ਸਿੰਧੰ ॥੪॥੧॥
bhaj naamaa taras bhav sindhan |4|1|

Meditate, O Naam Dayv, and cross over the terrifying world-ocean. ||4||1||

ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ ॥
naad bhrame jaise miragaae |

The deer is lured by the sound of the hunter's bell;

ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਵਾ ਕੋ ਧਿਆਨੁ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥
praan taje vaa ko dhiaan na jaae |1|

it loses its life, but it cannot stop thinking about it. ||1||

ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰਉ ॥
aaise raamaa aaise herau |

In the same way, I look upon my Lord.

ਰਾਮੁ ਛੋਡਿ ਚਿਤੁ ਅਨਤ ਨ ਫੇਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam chhodd chit anat na ferau |1| rahaau |

I will not abandon my Lord, and turn my thoughts to another. ||1||Pause||

ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੇਰੈ ਪਸੂਆਰਾ ॥
jiau meenaa herai pasooaaraa |

As the fisherman looks upon the fish,

ਸੋਨਾ ਗਢਤੇ ਹਿਰੈ ਸੁਨਾਰਾ ॥੨॥
sonaa gadtate hirai sunaaraa |2|

and the goldsmith looks upon the gold he fashions;||2||

ਜਿਉ ਬਿਖਈ ਹੇਰੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
jiau bikhee herai par naaree |

As the man driven by sex looks upon another man's wife,

ਕਉਡਾ ਡਾਰਤ ਹਿਰੈ ਜੁਆਰੀ ॥੩॥
kauddaa ddaarat hirai juaaree |3|

and the gambler looks upon the throwing of the dice -||3||

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਰਾਮਾ ॥
jah jah dekhau tah tah raamaa |

In the same way, wherever Naam Dayv looks, he sees the Lord.

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨॥
har ke charan nit dhiaavai naamaa |4|2|

Naam Dayv meditates continuously on the Feet of the Lord. ||4||2||

ਗੋਂਡ ॥
gondd |

Gond:

ਮੋ ਕਉ ਤਾਰਿ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਰਿ ਲੇ ॥
mo kau taar le raamaa taar le |

Carry me across, O Lord, carry me across.

ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਰਿਬੇ ਨ ਜਾਨਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ਬਾਹ ਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai ajaan jan taribe na jaanau baap beetthulaa baah de |1| rahaau |

I am ignorant, and I do not know how to swim. O my Beloved Father, please give me Your arm. ||1||Pause||

ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਧਿ ਸਿਖਲਾਈ ॥
nar te sur hoe jaat nimakh mai satigur budh sikhalaaee |

I have been transformed from a mortal being into an angel, in an instant; the True Guru has taught me this.

ਨਰ ਤੇ ਉਪਜਿ ਸੁਰਗ ਕਉ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਅਵਖਧ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥
nar te upaj surag kau jeetio so avakhadh mai paaee |1|

Born of human flesh, I have conquered the heavens; such is the medicine I was given. ||1||

ਜਹਾ ਜਹਾ ਧੂਅ ਨਾਰਦੁ ਟੇਕੇ ਨੈਕੁ ਟਿਕਾਵਹੁ ਮੋਹਿ ॥
jahaa jahaa dhooa naarad tteke naik ttikaavahu mohi |

Please place me where You placed Dhroo and Naarad, O my Master.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਵਿਲੰਬਿ ਬਹੁਤੁ ਜਨ ਉਧਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਤਿ ਏਹ ॥੨॥੩॥
tere naam avilanb bahut jan udhare naame kee nij mat eh |2|3|

With the Support of Your Name, so many have been saved; this is Naam Dayv's understanding. ||2||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430