Sri Guru Granth Sahib

Page - 315


ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਅਨੁ ਕਰਿ ਆਪੇ ਆਹਰੁ ॥
rahade khuhade nindak maarian kar aape aahar |

By their own efforts, the slanderers have destroyed all remnants of themselves.

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਹਰੁ ॥੧॥
sant sahaaee naanakaa varatai sabh jaahar |1|

The Support of the Saints, O Nanak, is manifest, pervading everywhere. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੇ ਮੁੰਢ ਤੇ ਕਿਥੈ ਪਾਇਨਿ ਹਥੁ ॥
mundtahu bhule mundt te kithai paaein hath |

Those who went astray from the Primal Being in the very beginning - where can they find refuge?

ਤਿੰਨੈ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥੨॥
tinai maare naanakaa ji karan kaaran samarath |2|

O Nanak, they are struck down by the All-powerful, the Cause of causes. ||2||

ਪਉੜੀ ੫ ॥
paurree 5 |

Pauree, Fifth Mehl:

ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
lai faahe raatee tureh prabh jaanai praanee |

They take the noose in their hands, and go out at night to strangle others, but God knows everything, O mortal.

ਤਕਹਿ ਨਾਰਿ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕਿ ਅੰਦਰਿ ਠਾਣੀ ॥
takeh naar paraaeea luk andar tthaanee |

They spy on other men's women, concealed in their hiding places.

ਸੰਨੑੀ ਦੇਨਿੑ ਵਿਖੰਮ ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ ॥
sanaee deni vikham thaae mitthaa mad maanee |

They break into well-protected places, and revel in sweet wine.

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥
karamee aapo aapanee aape pachhutaanee |

But they shall come to regret their actions - they create their own karma.

ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ॥੨੭॥
ajaraaeel faresataa til peerre ghaanee |27|

Azraa-eel, the Angel of Death, shall crush them like sesame seeds in the oil-press. ||27||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਸੇਵਕ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸੇਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
sevak sache saah ke seee paravaan |

The servants of the True King are acceptable and approved.

ਦੂਜਾ ਸੇਵਨਿ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣ ॥੧॥
doojaa sevan naanakaa se pach pach mue ajaan |1|

Those ignorant ones who serve duality, O Nanak, rot, waste away and die. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥
jo dhur likhiaa lekh prabh mettanaa na jaae |

That destiny which was pre-ordained by God from the very beginning cannot be erased.

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ॥੨॥
raam naam dhan vakharo naanak sadaa dhiaae |2|

The wealth of the Lord's Name is Nanak's capital; he meditates on it forever. ||2||

ਪਉੜੀ ੫ ॥
paurree 5 |

Pauree, Fifth Mehl:

ਨਾਰਾਇਣਿ ਲਇਆ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿਥੈ ਰਖੈ ॥
naaraaein leaa naatthoongarraa pair kithai rakhai |

One who has received a kick from the Lord God - where can he place his foot?

ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚਖੈ ॥
karadaa paap amitiaa nit viso chakhai |

He commits countless sins, and continually eats poison.

ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚਿ ਮੁਆ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਭਖੈ ॥
nindaa karadaa pach muaa vich dehee bhakhai |

Slandering others, he wastes away and dies; within his body, he burns.

ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕਉਣੁ ਤਿਸ ਨੋ ਰਖੈ ॥
sachai saahib maariaa kaun tis no rakhai |

One who has been struck down by the True Lord and Master - who can save him now?

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੈ ॥੨੮॥
naanak tis saranaagatee jo purakh alakhai |28|

Nanak has entered the Sanctuary of the Unseen Lord, the Primal Being. ||28||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਣੇ ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥
narak ghor bahu dukh ghane akirataghanaa kaa thaan |

In the most horrible hell, there is terrible pain and suffering. It is the place of the ungrateful.

ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਮੁਏ ਹਰਾਮੁ ॥੧॥
tin prabh maare naanakaa hoe hoe mue haraam |1|

They are struck down by God, O Nanak, and they die a most miserable death. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਅਵਖਧ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹਿ ॥
avakhadh sabhe keetian nindak kaa daaroo naeh |

All kinds of medicines may be prepared, but there is no cure for the slanderer.

ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚਿ ਪਚਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥੨॥
aap bhulaae naanakaa pach pach jonee paeh |2|

Those whom the Lord Himself misleads, O Nanak, putrefy and rot in reincarnation. ||2||

ਪਉੜੀ ੫ ॥
paurree 5 |

Pauree, Fifth Mehl:

ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥
tus ditaa poorai satiguroo har dhan sach akhutt |

By His Pleasure, the True Guru has blessed me with the inexhaustible wealth of the Name of the True Lord.

ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟਿ ਗਏ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁਟੁ ॥
sabh andese mitt ge jam kaa bhau chhutt |

All my anxiety is ended; I am rid of the fear of death.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਤੁਟੁ ॥
kaam krodh buriaaeean sang saadhoo tutt |

Sexual desire, anger and other evils have been subdued in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਦੇ ਹੁਇ ਮਰਸਨਿ ਬੁਟੁ ॥
vin sache doojaa sevade hue marasan butt |

Those who serve another, instead of the True Lord, die unfulfilled in the end.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੰਗਿ ਜੁਟੁ ॥੨੯॥
naanak kau gur bakhasiaa naamai sang jutt |29|

The Guru has blessed Nanak with forgiveness; he is united with the Naam, the Name of the Lord. ||29||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
salok mahalaa 4 |

Salok, Fourth Mehl:

ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਦ੍ਰਹੁ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੋ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥
tapaa na hovai andrahu lobhee nit maaeaa no firai jajamaaliaa |

He is not a penitent, who is greedy within his heart, and who constantly chases after Maya like a leper.

ਅਗੋ ਦੇ ਸਦਿਆ ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ ਪਿਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਇ ਕੈ ਆਣਿ ਤਪੈ ਪੁਤੁ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥
ago de sadiaa satai dee bhikhiaa le naahee pichho de pachhutaae kai aan tapai put vich bahaaliaa |

When this penitent was first invited, he refused our charity; but later he repented and sent his son, who was seated in the congregation.

ਪੰਚ ਲੋਗ ਸਭਿ ਹਸਣ ਲਗੇ ਤਪਾ ਲੋਭਿ ਲਹਰਿ ਹੈ ਗਾਲਿਆ ॥
panch log sabh hasan lage tapaa lobh lahar hai gaaliaa |

The village elders all laughed, saying that the waves of greed have destroyed this penitent.

ਜਿਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ ਧਨਿ ਬਹੁਤੈ ਡਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ ਹਾਰਿਆ ॥
jithai thorraa dhan vekhai tithai tapaa bhittai naahee dhan bahutai dditthai tapai dharam haariaa |

If he sees only a little wealth, he does not bother to go there; but when he sees a lot of wealth, the penitent forsakes his vows.

ਭਾਈ ਏਹੁ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ ਬਹਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥
bhaaee ehu tapaa na hovee bagulaa hai beh saadh janaa veechaariaa |

O Siblings of Destiny, he is not a penitent - he is only a stork. Sitting together, the Holy Congregation has so decided.

ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ਏਤੁ ਦੋਖੈ ਤਪਾ ਦਯਿ ਮਾਰਿਆ ॥
sat purakh kee tapaa nindaa karai sansaarai kee usatatee vich hovai et dokhai tapaa day maariaa |

The penitent slanders the True Primal Being, and sings the praises of the material world. For this sin, he is cursed by the Lord.

ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖੁ ਜਿ ਤਪੇ ਨੋ ਫਲੁ ਲਗਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ਤਪੇ ਕਾ ਘਾਲਿਆ ॥
mahaa purakhaan kee nindaa kaa vekh ji tape no fal lagaa sabh geaa tape kaa ghaaliaa |

Behold the fruit the penitent gathers, for slandering the Great Primal Being; all his labors have gone in vain.

ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੰਚਾ ਵਿਚਿ ਤਪਾ ਸਦਾਏ ॥ ਅੰਦਰਿ ਬਹੈ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥ ਹਰਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪੁ ਪੰਚਾ ਨੋ ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ॥
baahar bahai panchaa vich tapaa sadaae | andar bahai tapaa paap kamaae | har andaralaa paap panchaa no ughaa kar vekhaaliaa |

When he sits outside among the elders, he is called a penitent; But when he sits within the congregation, the penitent commits sin. The Lord has exposed the penitent's secret sin to the elders.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter