Sri Guru Granth Sahib

Page - 1389


ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥
kaam krodh mad matasar trisanaa binas jaeh har naam uchaaree |

Lust, anger, egotism, jealousy and desire are eliminated by chanting the Name of the Lord.

ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚਿ ਕਿਰਿਆ ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ॥
eisanaan daan taapan such kiriaa charan kamal hiradai prabh dhaaree |

The merits of cleansing baths, charity, penance, purity and good deeds, are obtained by enshrining the Lotus Feet of God within the heart.

ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥
saajan meet sakhaa har bandhap jeea dhaan prabh praan adhaaree |

The Lord is my Friend, my Very Best Friend, Companion and Relative. God is the Sustenance of the soul, the Support of the breath of life.

ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਸਮਰਥਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੯॥
ott gahee suaamee samarathah naanak daas sadaa balihaaree |9|

I have grasped the Shelter and Support of my All-powerful Lord and Master; slave Nanak is forever a sacrifice to Him. ||9||

ਆਵਧ ਕਟਿਓ ਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ॥
aavadh kattio na jaat prem ras charan kamal sang |

Weapons cannot cut that person who delights in the love of the Lord's Lotus Feet.

ਦਾਵਨਿ ਬੰਧਿਓ ਨ ਜਾਤ ਬਿਧੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗਿ ॥
daavan bandhio na jaat bidhe man daras mag |

Ropes cannot bind that person whose mind is pierced through by the Vision of the Lord's Way.

ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰਿ ਲਗਿ ॥
paavak jario na jaat rahio jan dhoor lag |

Fire cannot burn that person who is attached to the dust of the feet of the Lord's humble servant.

ਨੀਰੁ ਨ ਸਾਕਸਿ ਬੋਰਿ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਪੰਥਿ ਪਗਿ ॥
neer na saakas bor chaleh har panth pag |

Water cannot drown that person whose feet walk on the Lord's Path.

ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਘ ਮੋਹ ਛਿਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਖਗਿ ॥੧॥੧੦॥
naanak rog dokh agh moh chhide har naam khag |1|10|

O Nanak, diseases, faults, sinful mistakes and emotional attachment are pierced by the Arrow of the Name. ||1||10||

ਉਦਮੁ ਕਰਿ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਿਚਰਹਿ ਅਨਿਕ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ ॥
audam kar laage bahu bhaatee bichareh anik saasatr bahu khattooaa |

People are engaged in making all sorts of efforts; they contemplate the various aspects of the six Shaastras.

ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਧਹਿ ਬਹੁ ਜਟੂਆ ॥
bhasam lagaae teerath bahu bhramate sookham deh bandheh bahu jattooaa |

Rubbing ashes all over their bodies, they wander around at the various sacred shrines of pilgrimage; they fast until their bodies are emaciated, and braid their hair into tangled messes.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਇ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ॥
bin har bhajan sagal dukh paavat jiau prem badtaae soot ke hattooaa |

Without devotional worship of the Lord, they all suffer in pain, caught in the tangled web of their love.

ਪੂਜਾ ਚਕ੍ਰ ਕਰਤ ਸੋਮਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਥਾਟਹਿ ਕਰਿ ਥਟੂਆ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥
poojaa chakr karat somapaakaa anik bhaant thaatteh kar thattooaa |2|11|20|

They perform worship ceremonies, draw ritual marks on their bodies, cook their own food fanatically, and make pompous shows of themselves in all sorts of ways. ||2||11||20||

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧ ॥
saveee mahale pahile ke 1 |

Swaiyas In Praise Of The First Mehl:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ਬਰਦਾਤਾ ॥
eik man purakh dhiaae baradaataa |

Meditate single-mindedly on the Primal Lord God, the Bestower of blessings.

ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ ॥
sant sahaar sadaa bikhiaataa |

He is the Helper and Support of the Saints, manifest forever.

ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵਉ ॥
taas charan le ridai basaavau |

Grasp His Feet and enshrine them in your heart.

ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
tau param guroo naanak gun gaavau |1|

Then, let us sing the Glorious Praises of the most exalted Guru Nanak. ||1||

ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥
gaavau gun param guroo sukh saagar durat nivaaran sabad sare |

I sing the Glorious Praises of the most exalted Guru Nanak, the Ocean of peace, the Eradicator of sins, the sacred pool of the Shabad, the Word of God.

ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤਿ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨੁ ਧਰੇ ॥
gaaveh ganbheer dheer mat saagar jogee jangam dhiaan dhare |

The beings of deep and profound understanding, oceans of wisdom, sing of Him; the Yogis and wandering hermits meditate on Him.

ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ ॥
gaaveh indraad bhagat prahilaadik aatam ras jin jaanio |

Indra and devotees like Prahlaad, who know the joy of the soul, sing of Him.

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੨॥
kab kal sujas gaavau gur naanak raaj jog jin maanio |2|

KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga, the Yoga of meditation and success. ||2||

ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ ਹਰਿ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥
gaaveh janakaad jugat jogesur har ras pooran sarab kalaa |

King Janak and the great Yogic heroes of the Lord's Way, sing the Praises of the All-powerful Primal Being, filled with the sublime essence of the Lord.

ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨਿ ਜਨ ਗਾਵਹਿ ਅਛਲ ਛਲਾ ॥
gaaveh sanakaad saadh sidhaadik mun jan gaaveh achhal chhalaa |

Sanak and Brahma's sons, the Saadhus and Siddhas, the silent sages and humble servants of the Lord sing the Praises of Guru Nanak, who cannot be deceived by the great deceiver.

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਣਿਓ ॥
gaavai gun dhom attal manddalavai bhagat bhaae ras jaanio |

Dhoma the seer and Dhroo, whose realm is unmoving, sing the Glorious Praises of Guru Nanak, who knows the ecstasy of loving devotional worship.

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੩॥
kab kal sujas gaavau gur naanak raaj jog jin maanio |3|

KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga. ||3||

ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦਿ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ॥
gaaveh kapilaad aad jogesur aparanpar avataar varo |

Kapila and the other Yogis sing of Guru Nanak. He is the Avataar, the Incarnation of the Infinite Lord.

ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨਿ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰੁ ਰਘੁ ਤੇਜੁ ਹਰਿਓ ॥
gaavai jamadagan parasaraamesur kar kutthaar ragh tej hario |

Parasraam the son of Jamdagan, whose axe and powers were taken away by Raghuvira, sing of Him.

ਉਧੌ ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਬਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ ॥
audhau akraoor bidar gun gaavai sarabaatam jin jaanio |

Udho, Akrur and Bidur sing the Glorious Praises of Guru Nanak, who knows the Lord, the Soul of All.

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੪॥
kab kal sujas gaavau gur naanak raaj jog jin maanio |4|

KAL the poet sings the Sublime Praises of Guru Nanak, who enjoys mastery of Raja Yoga. ||4||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430