Sri Guru Granth Sahib

Page - 131


ਤੂੰ ਵਡਾ ਤੂੰ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥
toon vaddaa toon aoocho aoochaa |

You are so Great! You are the Highest of the High!

ਤੂੰ ਬੇਅੰਤੁ ਅਤਿ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ ॥
toon beant at moocho moochaa |

You are Infinite, You are Everything!

ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੈ ਵੰਞਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥੩੫॥
hau kurabaanee terai vanyaa naanak daas dasaavaniaa |8|1|35|

I am a sacrifice to You. Nanak is the slave of Your slaves. ||8||1||35||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਤਾ ॥
kaun su mukataa kaun su jugataa |

Who is liberated, and who is united?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਬਕਤਾ ॥
kaun su giaanee kaun su bakataa |

Who is a spiritual teacher, and who is a preacher?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਰਹੀ ਕਉਣੁ ਉਦਾਸੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥
kaun su girahee kaun udaasee kaun su keemat paae jeeo |1|

Who is a house-holder, and who is a renunciate? Who can estimate the Lord's Value? ||1||

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਾਧਾ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਛੂਟਾ ॥
kin bidh baadhaa kin bidh chhoottaa |

How is one bound, and how is one freed of his bonds?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥
kin bidh aavan jaavan toottaa |

How can one escape from the cycle of coming and going in reincarnation?

ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਉਣ ਨਿਹਕਰਮਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥
kaun karam kaun nihakaramaa kaun su kahai kahaae jeeo |2|

Who is subject to karma, and who is beyond karma? Who chants the Name, and inspires others to chant it? ||2||

ਕਉਣੁ ਸੁ ਸੁਖੀਆ ਕਉਣੁ ਸੁ ਦੁਖੀਆ ॥
kaun su sukheea kaun su dukheea |

Who is happy, and who is sad?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਸਨਮੁਖੁ ਕਉਣੁ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥
kaun su sanamukh kaun vemukheea |

Who, as sunmukh, turns toward the Guru, and who, as vaymukh, turns away from the Guru?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਿਛੁਰੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥
kin bidh mileeai kin bidh bichhurai ih bidh kaun pragattaae jeeo |3|

How can one meet the Lord? How is one separated from Him? Who can reveal the way to me? ||3||

ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ ॥
kaun su akhar jit dhaavat rahataa |

What is that Word, by which the wandering mind can be restrained?

ਕਉਣੁ ਉਪਦੇਸੁ ਜਿਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ ॥
kaun upades jit dukh sukh sam sahataa |

What are those teachings, by which we may endure pain and pleasure alike?

ਕਉਣੁ ਸੁ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥
kaun su chaal jit paarabraham dhiaae kin bidh keeratan gaae jeeo |4|

What is that lifestyle, by which we may come to meditate on the Supreme Lord? How may we sing the Kirtan of His Praises? ||4||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗਤਾ ॥
guramukh mukataa guramukh jugataa |

The Gurmukh is liberated, and the Gurmukh is linked.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਕਤਾ ॥
guramukh giaanee guramukh bakataa |

The Gurmukh is the spiritual teacher, and the Gurmukh is the preacher.

ਧੰਨੁ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੫॥
dhan girahee udaasee guramukh guramukh keemat paae jeeo |5|

Blessed is the Gurmukh, the householder and the renunciate. The Gurmukh knows the Lord's Value. ||5||

ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਾ ॥
haumai baadhaa guramukh chhoottaa |

Egotism is bondage; as Gurmukh, one is emancipated.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥
guramukh aavan jaavan toottaa |

The Gurmukh escapes the cycle of coming and going in reincarnation.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸੁ ਸੁਭਾਏ ਜੀਉ ॥੬॥
guramukh karam guramukh nihakaramaa guramukh kare su subhaae jeeo |6|

The Gurmukh performs actions of good karma, and the Gurmukh is beyond karma. Whatever the Gurmukh does, is done in good faith. ||6||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੀਆ ॥
guramukh sukheea manamukh dukheea |

The Gurmukh is happy, while the self-willed manmukh is sad.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਨਮੁਖੁ ਮਨਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥
guramukh sanamukh manamukh vemukheea |

The Gurmukh turns toward the Guru, and the self-willed manmukh turns away from the Guru.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਵਿਛੁਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੭॥
guramukh mileeai manamukh vichhurai guramukh bidh pragattaae jeeo |7|

The Gurmukh is united with the Lord, while the manmukh is separated from Him. The Gurmukh reveals the way. ||7||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ ॥
guramukh akhar jit dhaavat rahataa |

The Guru's Instruction is the Word, by which the wandering mind is restrained.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ ॥
guramukh upades dukh sukh sam sahataa |

Through the Guru's Teachings, we can endure pain and pleasure alike.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥੮॥
guramukh chaal jit paarabraham dhiaae guramukh keeratan gaae jeeo |8|

To live as Gurmukh is the lifestyle by which we come to meditate on the Supreme Lord. The Gurmukh sings the Kirtan of His Praises. ||8||

ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ॥
sagalee banat banaaee aape |

The Lord Himself created the entire creation.

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ ॥
aape kare karaae thaape |

He Himself acts, and causes others to act. He Himself establishes.

ਇਕਸੁ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਜੀਉ ॥੯॥੨॥੩੬॥
eikas te hoeio anantaa naanak ekas maeh samaae jeeo |9|2|36|

From oneness, He has brought forth the countless multitudes. O Nanak, they shall merge into the One once again. ||9||2||36||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ ॥
prabh abinaasee taa kiaa kaarraa |

God is Eternal and Imperishable, so why should anyone be anxious?

ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨੁ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥
har bhagavantaa taa jan kharaa sukhaalaa |

The Lord is Wealthy and Prosperous, so His humble servant should feel totally secure.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥
jeea praan maan sukhadaataa toon kareh soee sukh paavaniaa |1|

O Giver of peace of the soul, of life, of honor-as You ordain, I obtain peace. ||1||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥
hau vaaree jeeo vaaree guramukh man tan bhaavaniaa |

I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to that Gurmukh whose mind and body are pleased with You.

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਤੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
toon meraa parabat toon meraa olaa tum sang lavai na laavaniaa |1| rahaau |

You are my mountain, You are my shelter and shield. No one can rival You. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸੁ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ॥
teraa keetaa jis laagai meetthaa |

That person, unto whom Your actions seem sweet,

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਡੀਠਾ ॥
ghatt ghatt paarabraham tin jan ddeetthaa |

comes to see the Supreme Lord God in each and every heart.

ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰਹੈ ਇਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਾਵਣਿਆ ॥੨॥
thaan thanantar toonhai toonhai iko ik varataavaniaa |2|

In all places and interspaces, You exist. You are the One and Only Lord, pervading everywhere. ||2||

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥
sagal manorath toon devanahaaraa |

You are the Fulfiller of all the mind's desires.

ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
bhagatee bhaae bhare bhanddaaraa |

Your treasures are overflowing with love and devotion.

ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਰਾਖੇ ਤੁਧੁ ਸੇਈ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
deaa dhaar raakhe tudh seee poorai karam samaavaniaa |3|

Showering Your Mercy, You protect those who, through perfect destiny, merge into You. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430