Sri Guru Granth Sahib

Page - 1090


ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਦੋਵੈ ਤਰਫਾ ਉਪਾਈਓਨੁ ਵਿਚਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਵਾਸਾ ॥
dovai tarafaa upaaeeon vich sakat siv vaasaa |

He created both sides; Shiva dwells within Shakti (the soul dwells within the material universe).

ਸਕਤੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਬਿਨਾਸਾ ॥
sakatee kinai na paaeio fir janam binaasaa |

Through the material universe of Shakti, no one has ever found the Lord; they continue to be born and die in reincarnation.

ਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਾਤਿ ਪਾਈਐ ਜਪਿ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥
gur seviaai saat paaeeai jap saas giraasaa |

Serving the Guru, peace is found, meditating on the Lord with every breath and morsel of food.

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਸੋਧਿ ਦੇਖੁ ਊਤਮ ਹਰਿ ਦਾਸਾ ॥
simrit saasat sodh dekh aootam har daasaa |

Searching and looking through the Simritees and the Shaastras, I have found that the most sublime person is the slave of the Lord.

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਨਾਮੇ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥੧੦॥
naanak naam binaa ko thir nahee naame bal jaasaa |10|

O Nanak, without the Naam, nothing is permanent and stable; I am a sacrifice to the Naam, the Name of the Lord. ||10||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਹੋਵਾ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋਤਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖਿ ਚਾਰਿ ॥
hovaa panddit jotakee ved parraa mukh chaar |

I might become a Pandit, a religious scholar, or an astrologer, and recite the four Vedas with my mouth;

ਨਵ ਖੰਡ ਮਧੇ ਪੂਜੀਆ ਅਪਣੈ ਚਜਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
nav khandd madhe poojeea apanai chaj veechaar |

I might be worshipped throughout the nine regions of the earth for my wisdom and thought;

ਮਤੁ ਸਚਾ ਅਖਰੁ ਭੁਲਿ ਜਾਇ ਚਉਕੈ ਭਿਟੈ ਨ ਕੋਇ ॥
mat sachaa akhar bhul jaae chaukai bhittai na koe |

let me not forget the Word of Truth, that no one can touch my sacred cooking square.

ਝੂਠੇ ਚਉਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥
jhootthe chauke naanakaa sachaa eko soe |1|

Such cooking squares are false, O Nanak; only the One Lord is True. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
aap upaae kare aap aape nadar karee |

He Himself creates and He Himself acts; He bestows His Glance of Grace.

ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥
aape de vaddiaaeea kahu naanak sachaa soe |2|

He Himself grants glorious greatness; says Nanak, He is the True Lord. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰੁ ਕੰਟਕੁ ਨ ਸੂਝੈ ॥
kanttak kaal ek hai hor kanttak na soojhai |

Only death is painful; I cannot conceive of anything else as painful.

ਅਫਰਿਓ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤਦਾ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ॥
afario jag meh varatadaa paapee siau loojhai |

It is unstoppable; it stalks and pervades the world, and fights with the sinners.

ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰਿ ਭੇਦੀਐ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ॥
gurasabadee har bhedeeai har jap har boojhai |

Through the Word of the Guru's Shabad, one is immersed in the Lord. Meditating on the Lord, one comes to realize the Lord.

ਸੋ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝੈ ॥
so har saranaaee chhutteeai jo man siau joojhai |

He alone is emancipated in the Sanctuary of the Lord, who struggles with his own mind.

ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥੧੧॥
man veechaar har jap kare har daragah seejhai |11|

One who contemplates and meditates on the Lord in his mind, succeeds in the Court of the Lord. ||11||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਹ ਸਚੁ ਕਬੂਲੁ ॥
hukam rajaaee saakhatee daragah sach kabool |

Submit to the Will of the Lord Commander; in His Court, only Truth is accepted.

ਸਾਹਿਬੁ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ ॥
saahib lekhaa mangasee duneea dekh na bhool |

Your Lord and Master shall call you to account; do not go astray on beholding the world.

ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲੁ ਰਾਸਿ ॥
dil daravaanee jo kare daravesee dil raas |

One who keeps watch over his heart, and keeps his heart pure, is a dervish, a saintly devotee.

ਇਸਕ ਮੁਹਬਤਿ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸਿ ॥੧॥
eisak muhabat naanakaa lekhaa karate paas |1|

Love and affection, O Nanak, are in the accounts placed before the Creator. ||1||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਅਲਗਉ ਜੋਇ ਮਧੂਕੜਉ ਸਾਰੰਗਪਾਣਿ ਸਬਾਇ ॥
algau joe madhookrrau saarangapaan sabaae |

One who is unattached like the bumble bee, sees the Lord of the world everywhere.

ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਧਿਆ ਨਾਨਕ ਕੰਠਿ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥
heerai heeraa bedhiaa naanak kantth subhaae |2|

The diamond of his mind is pierced through with the Diamond of the Lord's Name; O Nanak, his neck is embellished with it. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਮਨਮੁਖ ਕਾਲੁ ਵਿਆਪਦਾ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ॥
manamukh kaal viaapadaa mohi maaeaa laage |

The self-willed manmukhs are afflicted by death; they cling to Maya in emotional attachment.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਾਰਿ ਪਛਾੜਸੀ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਠਾਗੇ ॥
khin meh maar pachhaarrasee bhaae doojai tthaage |

In an instant, they are thrown to the ground and killed; in the love of duality, they are deluded.

ਫਿਰਿ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਲਾਗੇ ॥
fir velaa hath na aavee jam kaa ddandd laage |

This opportunity shall not come into their hands again; they are beaten by the Messenger of Death with his stick.

ਤਿਨ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਈ ਜੋ ਹਰਿ ਲਿਵ ਜਾਗੇ ॥
tin jam ddandd na lagee jo har liv jaage |

But Death's stick does not even strike those who remain awake and aware in the Love of the Lord.

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੁਧੁ ਛਡਾਵਣੀ ਸਭ ਤੁਧੈ ਲਾਗੇ ॥੧੨॥
sabh teree tudh chhaddaavanee sabh tudhai laage |12|

All are Yours, and cling to You; only You can save them. ||12||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:

ਸਰਬੇ ਜੋਇ ਅਗਛਮੀ ਦੂਖੁ ਘਨੇਰੋ ਆਥਿ ॥
sarabe joe agachhamee dookh ghanero aath |

See the imperishable Lord everywhere; attachment to wealth brings only great pain.

ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਸਿ ਸਰੁ ਲਾਘਣਉ ਲਾਭੁ ਨ ਪੂੰਜੀ ਸਾਥਿ ॥੧॥
kaalar laadas sar laaghnau laabh na poonjee saath |1|

Loaded with dust, you have to cross over the world-ocean; you are not carrying the profit and capital of the Name with you. ||1||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਤੂ ਅਖੁਟਉ ਦਰਬੁ ਅਪਾਰੁ ॥
poonjee saachau naam too akhuttau darab apaar |

My capital is Your True Name, O Lord; this wealth is inexhaustible and infinite.

ਨਾਨਕ ਵਖਰੁ ਨਿਰਮਲਉ ਧੰਨੁ ਸਾਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੨॥
naanak vakhar niramlau dhan saahu vaapaar |2|

O Nanak, this merchandise is immaculate; blessed is the banker who trades in it. ||2||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰਾਣਿ ਲੈ ਮੋਟਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਾਣਿ ॥
poorab preet piraan lai mottau tthaakur maan |

Know and enjoy the primal, eternal Love of the Great Lord and Master.

ਮਾਥੈ ਊਭੈ ਜਮੁ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲਣੁ ਨਾਮਿ ॥੩॥
maathai aoobhai jam maarasee naanak melan naam |3|

Blessed with the Naam, O Nanak, you shall strike down the Messenger of Death, and push his face to the ground. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਆਪੇ ਪਿੰਡੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਵਿਚਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ॥
aape pindd savaarion vich nav nidh naam |

He Himself has embellished the body, and placed the nine treasures of the Naam within it.

ਇਕਿ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਤਿਨ ਨਿਹਫਲ ਕਾਮੁ ॥
eik aape bharam bhulaaeian tin nihafal kaam |

He confuses some in doubt; fruitless are their actions.

ਇਕਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ॥
eikanee guramukh bujhiaa har aatam raam |

Some, as Gurmukh, realize their Lord, the Supreme Soul.

ਇਕਨੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ਹਰਿ ਊਤਮ ਕਾਮੁ ॥
eikanee sun kai maniaa har aootam kaam |

Some listen to the Lord, and obey Him; sublime and exalted are their actions.

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਉਪਜਿਆ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ॥੧੩॥
antar har rang upajiaa gaaeaa har gun naam |13|

Love for the Lord wells up deep within, singing the Glorious Praises of the Lord's Name. ||13||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter