Sri Guru Granth Sahib

Page - 987


ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ ॥
boojhat deepak milat tilat |

It is like oil to the lamp whose flame is dying out.

ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ ॥
jalat aganee milat neer |

It is like water poured on the burning fire.

ਜੈਸੇ ਬਾਰਿਕ ਮੁਖਹਿ ਖੀਰ ॥੧॥
jaise baarik mukheh kheer |1|

It is like milk poured into the baby's mouth. ||1||

ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਹਿ ਸਖਾ ਭ੍ਰਾਤ ॥
jaise ran meh sakhaa bhraat |

As one's brother becomes a helper on the field of battle;

ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ॥
jaise bhookhe bhojan maat |

as one's hunger is satisfied by food;

ਜੈਸੇ ਕਿਰਖਹਿ ਬਰਸ ਮੇਘ ॥
jaise kirakheh baras megh |

as the cloudburst saves the crops;

ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਨਿ ਸੇਂਘ ॥੨॥
jaise paalan saran sengh |2|

as one is protected in the tiger's lair;||2||

ਗਰੁੜ ਮੁਖਿ ਨਹੀ ਸਰਪ ਤ੍ਰਾਸ ॥
garurr mukh nahee sarap traas |

As with the magic spell of Garuda the eagle upon one's lips, one does not fear the snake;

ਸੂਆ ਪਿੰਜਰਿ ਨਹੀ ਖਾਇ ਬਿਲਾਸੁ ॥
sooaa pinjar nahee khaae bilaas |

as the cat cannot eat the parrot in its cage;

ਜੈਸੋ ਆਂਡੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥
jaiso aanddo hirade maeh |

as the bird cherishes her eggs in her heart;

ਜੈਸੋ ਦਾਨੋ ਚਕੀ ਦਰਾਹਿ ॥੩॥
jaiso daano chakee daraeh |3|

as the grains are spared, by sticking to the central post of the mill;||3||

ਬਹੁਤੁ ਓਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ ॥
bahut opamaa thor kahee |

Your Glory is so great; I can describe only a tiny bit of it.

ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਤੁਹੀ ॥
har agam agam agaadh tuhee |

O Lord, You are inaccessible, unapproachable and unfathomable.

ਊਚ ਮੂਚੌ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ॥
aooch moochau bahu apaar |

You are lofty and high, utterly great and infinite.

ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ ॥੪॥੩॥
simarat naanak tare saar |4|3|

Meditating in remembrance on the Lord, O Nanak, one is carried across. ||4||3||

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maalee gaurraa mahalaa 5 |

Maalee Gauraa, Fifth Mehl:

ਇਹੀ ਹਮਾਰੈ ਸਫਲ ਕਾਜ ॥
eihee hamaarai safal kaaj |

Please let my works be rewarding and fruitful.

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਲੇਹੁ ਨਿਵਾਜਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
apune daas kau lehu nivaaj |1| rahaau |

Please cherish and exalt Your slave. ||1||Pause||

ਚਰਨ ਸੰਤਹ ਮਾਥ ਮੋਰ ॥
charan santah maath mor |

I lay my forehead on the feet of the Saints,

ਨੈਨਿ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਨਿਸਿ ਭੋਰ ॥
nain daras pekhau nis bhor |

and with my eyes, I gaze upon the Blessed Vision of their Darshan, day and night.

ਹਸਤ ਹਮਰੇ ਸੰਤ ਟਹਲ ॥
hasat hamare sant ttahal |

With my hands, I work for the Saints.

ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸੰਤ ਬਹਲ ॥੧॥
praan man dhan sant bahal |1|

I dedicate my breath of life, my mind and wealth to the Saints. ||1||

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
santasang mere man kee preet |

My mind loves the Society of the Saints.

ਸੰਤ ਗੁਨ ਬਸਹਿ ਮੇਰੈ ਚੀਤਿ ॥
sant gun baseh merai cheet |

The Virtues of the Saints abide within my consciousness.

ਸੰਤ ਆਗਿਆ ਮਨਹਿ ਮੀਠ ॥
sant aagiaa maneh meetth |

The Will of the Saints is sweet to my mind.

ਮੇਰਾ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਸੰਤ ਡੀਠ ॥੨॥
meraa kamal bigasai sant ddeetth |2|

Seeing the Saints, my heart-lotus blossoms forth. ||2||

ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਨਿਵਾਸੁ ॥
santasang meraa hoe nivaas |

I dwell in the Society of the Saints.

ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ॥
santan kee mohi bahut piaas |

I have such a great thirst for the Saints.

ਸੰਤ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨਹਿ ਮੰਤ ॥
sant bachan mere maneh mant |

The Words of the Saints are the Mantras of my mind.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੇਰੇ ਬਿਖੈ ਹੰਤ ॥੩॥
sant prasaad mere bikhai hant |3|

By the Grace of the Saints, my corruption is taken away. ||3||

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਏਹਾ ਨਿਧਾਨ ॥
mukat jugat ehaa nidhaan |

This way of liberation is my treasure.

ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ॥
prabh deaal mohi devahu daan |

O Merciful God, please bless me with this gift.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ॥
naanak kau prabh deaa dhaar |

O God, shower Your Mercy upon Nanak.

ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਮਝਾਰਿ ॥੪॥੪॥
charan santan ke mere ride majhaar |4|4|

I have enshrined the feet of the Saints within my heart. ||4||4||

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maalee gaurraa mahalaa 5 |

Maalee Gauraa, Fifth Mehl:

ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੀ ਨਾਹੀ ਦੂਰਿ ॥
sabh kai sangee naahee door |

He is with all; He is not far away.

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
karan karaavan haajaraa hajoor |1| rahaau |

He is the Cause of causes, ever-present here and now. ||1||Pause||

ਸੁਨਤ ਜੀਓ ਜਾਸੁ ਨਾਮੁ ॥
sunat jeeo jaas naam |

Hearing His Name, one comes to life.

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
dukh binase sukh keeo bisraam |

Pain is dispelled; peace and tranquility come to dwell within.

ਸਗਲ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥
sagal nidh har har hare |

The Lord, Har, Har, is all treasure.

ਮੁਨਿ ਜਨ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੧॥
mun jan taa kee sev kare |1|

The silent sages serve Him. ||1||

ਜਾ ਕੈ ਘਰਿ ਸਗਲੇ ਸਮਾਹਿ ॥
jaa kai ghar sagale samaeh |

Everything is contained in His home.

ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾਹਿ ॥
jis te birathaa koe naeh |

No one is turned away empty-handed.

ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
jeea jantr kare pratipaal |

He cherishes all beings and creatures.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੇਵਹੁ ਕਿਰਪਾਲ ॥੨॥
sadaa sadaa sevahu kirapaal |2|

Forever and ever, serve the Merciful Lord. ||2||

ਸਦਾ ਧਰਮੁ ਜਾ ਕੈ ਦੀਬਾਣਿ ॥
sadaa dharam jaa kai deebaan |

Righteous justice is dispensed in His Court forever.

ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਕਾਣਿ ॥
bemuhataaj nahee kichh kaan |

He is carefree, and owes allegiance to no one.

ਸਭ ਕਿਛੁ ਕਰਨਾ ਆਪਨ ਆਪਿ ॥
sabh kichh karanaa aapan aap |

He Himself, by Himself, does everything.

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪਿ ॥੩॥
re man mere too taa kau jaap |3|

O my mind, meditate on Him. ||3||

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰ ॥
saadhasangat kau hau balihaar |

I am a sacrifice to the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਜਾਸੁ ਮਿਲਿ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥
jaas mil hovai udhaar |

Joining them, I am saved.

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨ ਤਨਹਿ ਰਾਤ ॥
naam sang man taneh raat |

My mind and body are attuned to the Naam, the Name of the Lord.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ਦਾਤਿ ॥੪॥੫॥
naanak kau prabh karee daat |4|5|

God has blessed Nanak with this gift. ||4||5||

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥
maalee gaurraa mahalaa 5 dupade |

Maalee Gauraa, Fifth Mehl, Dho-Padhay:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਹਰਿ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥
har samarath kee saranaa |

I seek the Sanctuary of the all-powerful Lord.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeeo pindd dhan raas meree prabh ek kaaran karanaa |1| rahaau |

My soul, body, wealth and capital belong to the One God, the Cause of causes. ||1||Pause||

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜੀਵਣੈ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥
simar simar sadaa sukh paaeeai jeevanai kaa mool |

Meditating, meditating in remembrance on Him, I have found everlasting peace. He is the source of life.

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂਲ ॥੧॥
rav rahiaa sarabat tthaaee sookhamo asathool |1|

He is all-pervading, permeating all places; He is in subtle essence and manifest form. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter