Sri Guru Granth Sahib

Page - 1001


ਮੂੜੇ ਤੈ ਮਨ ਤੇ ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ॥
moorre tai man te raam bisaario |

You fool, you have forgotten the Lord from your mind!

ਲੂਣੁ ਖਾਇ ਕਰਹਿ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਪੇਖਤ ਨੈਨ ਬਿਦਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
loon khaae kareh haraamakhoree pekhat nain bidaario |1| rahaau |

You eat His salt, and then you are untrue to Him; before your very eyes, you shall be torn apart. ||1||Pause||

ਅਸਾਧ ਰੋਗੁ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਟਰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਟਾਰਿਓ ॥
asaadh rog upajio tan bheetar ttarat na kaahoo ttaario |

The incurable disease has arisen in your body; it cannot be removed or overcome.

ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਓ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ॥੨॥੮॥
prabh bisarat mahaa dukh paaeio ihu naanak tat beechaario |2|8|

Forgetting God, one endures utter agony; this is the essence of reality which Nanak has realized. ||2||8||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਚੀਤਿ ॥
charan kamal prabh raakhe cheet |

I have enshrined the lotus feet of God within my consciousness.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥
har gun gaavah neetaa neet |

I sing the Glorious Praises of the Lord, continually, continuously.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥
tis bin doojaa avar na koaoo |

There is none other than Him at all.

ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਹੈ ਸੋਊ ॥੧॥
aad madh ant hai soaoo |1|

He alone exists, in the beginning, in the middle, and in the end. ||1||

ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santan kee ott aape aap |1| rahaau |

He Himself is the Shelter of the Saints. ||1||Pause||

ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥
jaa kai vas hai sagal sansaar |

The entire universe is under His control.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
aape aap aap nirankaar |

He Himself, the Formless Lord, is Himself by Himself.

ਨਾਨਕ ਗਹਿਓ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
naanak gahio saachaa soe |

Nanak holds tight to that True Lord.

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥੯॥
sukh paaeaa fir dookh na hoe |2|9|

He has found peace, and shall never suffer pain again. ||2||9||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥
maaroo mahalaa 5 ghar 3 |

Maaroo, Fifth Mehl, Third House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜੀਅ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਾਰਿਓ ਅਗਿਆਨਥ ॥
praan sukhadaataa jeea sukhadaataa tum kaahe bisaario agiaanath |

He is the Giver of peace to the breath of life, the Giver of life to the soul; how can you forget Him, you ignorant person?

ਹੋਛਾ ਮਦੁ ਚਾਖਿ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ॥੧॥
hochhaa mad chaakh hoe tum baavar dulabh janam akaarath |1|

You taste the weak, insipid wine, and you have gone insane. You have uselessly wasted this precious human life. ||1||

ਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰਹਿ ਇਆਨਥ ॥
re nar aaisee kareh eaanath |

O man, such is the foolishness you practice.

ਤਜਿ ਸਾਰੰਗਧਰ ਭ੍ਰਮਿ ਤੂ ਭੂਲਾ ਮੋਹਿ ਲਪਟਿਓ ਦਾਸੀ ਸੰਗਿ ਸਾਨਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taj saarangadhar bhram too bhoolaa mohi lapattio daasee sang saanath |1| rahaau |

Renouncing the Lord, the Support of the earth, you wander, deluded by doubt; you are engrossed in emotional attachment, associating with Maya, the slave-girl. ||1||Pause||

ਧਰਣੀਧਰੁ ਤਿਆਗਿ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵਹਿ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵਥ ॥
dharaneedhar tiaag neech kul seveh hau hau karat bihaavath |

Abandoning the Lord, the Support of the earth, you serve her of lowly ancestry, and you pass you life acting egotistically.

ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧ ਕਹਾਵਥ ॥੨॥
fokatt karam kareh agiaanee manamukh andh kahaavath |2|

You do useless deeds, you ignorant person; this is why you are called a blind, self-willed manmukh. ||2||

ਸਤਿ ਹੋਤਾ ਅਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ਜੋ ਬਿਨਸਤ ਸੋ ਨਿਹਚਲੁ ਜਾਨਥ ॥
sat hotaa asat kar maaniaa jo binasat so nihachal jaanath |

That which is true, you believe to be untrue; what is transitory, you believe to be permanent.

ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਪਕਰੀ ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ ॥੩॥
par kee kau apanee kar pakaree aaise bhool bhulaanath |3|

You grasp as your own, what belongs to others; in such delusions you are deluded. ||3||

ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਮਿ ਤਰਾਨਥ ॥
khatree braahaman sood vais sabh ekai naam taraanath |

The Kh'shaatriyas, Brahmins, Soodras and Vaishyas all cross over, through the Name of the One Lord.

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਉਪਦੇਸੁ ਕਹਤੁ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੈ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨਥ ॥੪॥੧॥੧੦॥
gur naanak upades kahat hai jo sunai so paar paraanath |4|1|10|

Guru Nanak speaks the Teachings; whoever listens to them is carried across. ||4||1||10||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸੰਗਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥
gupat karataa sang so prabh ddahakaave manukhaae |

You may act in secrecy, but God is still with you; you can only deceive other people.

ਬਿਸਾਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਿਖੈ ਭੋਗਹਿ ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥੧॥
bisaar har jeeo bikhai bhogeh tapat tham gal laae |1|

Forgetting your Dear Lord, you enjoy corrupt pleasures, and so you shall have to embrace red-hot pillars. ||1||

ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹਿ ਜਾਇ ॥
re nar kaae par grihi jaae |

O man, why do you go out to the households of others?

ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮਿ ਗਰਧਭ ਤੁਮ ਨਹੀ ਸੁਨਿਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kuchal katthor kaam garadhabh tum nahee sunio dharam raae |1| rahaau |

You filthy, heartless, lustful donkey! Haven't you heard of the Righteous Judge of Dharma? ||1||Pause||

ਬਿਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਹਿ ਬਾਧੇ ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਿਰਾਇ ॥
bikaar paathar galeh baadhe nind pott siraae |

The stone of corruption is tied around your neck, and the load of slander is on your head.

ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਦੁ ਲੰਘਨਾ ਪਾਰਿ ਨ ਪਰਨਾ ਜਾਇ ॥੨॥
mahaa saagar samud langhanaa paar na paranaa jaae |2|

You must cross over the vast open ocean, but you cannot cross over to the other side. ||2||

ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਓ ਨੇਤ੍ਰ ਰਖੇ ਫਿਰਾਇ ॥
kaam krodh lobh mohi biaapio netr rakhe firaae |

You are engrossed in sexual desire, anger, greed and emotional attachment; you have turned your eyes away from the Truth.

ਸੀਸੁ ਉਠਾਵਨ ਨ ਕਬਹੂ ਮਿਲਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥੩॥
sees utthaavan na kabahoo milee mahaa dutar maae |3|

You cannot even raise your head above the water of the vast, impassable sea of Maya. ||3||

ਸੂਰੁ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਲਿਪਾਇ ॥
soor mukataa sasee mukataa braham giaanee alipaae |

The sun is liberated, and the moon is liberated; the God-realized being is pure and untouched.

ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬੈਸੰਤਰ ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾਇ ॥੪॥
subhaavat jaise baisantar alipat sadaa niramalaae |4|

His inner nature is like that of fire, untouched and forever immaculate. ||4||

ਜਿਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਲਿਆ ਤਿਸੁ ਲਹਿਆ ਪੜਦਾ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੰਨਿਆ ਸੁਭਾਇ ॥
jis karam khuliaa tis lahiaa parradaa jin gur peh maniaa subhaae |

When good karma dawns, the wall of doubt is torn down. He lovingly accepts the Guru's Will.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430