Sri Guru Granth Sahib

Page - 1167


ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਏਕ ॥
jau guradeo buraa bhalaa ek |

When the Divine Guru grants His Grace, one looks upon good and bad as the same.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਲਿਲਾਟਹਿ ਲੇਖ ॥੫॥
jau guradeo lilaatteh lekh |5|

When the Divine Guru grants His Grace, one has good destiny written on his forehead. ||5||

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਕੰਧੁ ਨਹੀ ਹਿਰੈ ॥
jau guradeo kandh nahee hirai |

When the Divine Guru grants His Grace, the wall of the body is not eroded.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ ॥
jau guradeo dehuraa firai |

When the Divine Guru grants His Grace, the temple turns itself towards the mortal.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਛਾਪਰਿ ਛਾਈ ॥
jau guradeo ta chhaapar chhaaee |

When the Divine Guru grants His Grace, one's home is constructed.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਿਹਜ ਨਿਕਸਾਈ ॥੬॥
jau guradeo sihaj nikasaaee |6|

When the Divine Guru grants His Grace, one's bed is lifted up out of the water. ||6||

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਅਠਸਠਿ ਨਾਇਆ ॥
jau guradeo ta atthasatth naaeaa |

When the Divine Guru grants His Grace, one has bathed at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤਨਿ ਚਕ੍ਰ ਲਗਾਇਆ ॥
jau guradeo tan chakr lagaaeaa |

When the Divine Guru grants His Grace, one's body is stamped with the sacred mark of Vishnu.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ ॥
jau guradeo ta duaadas sevaa |

When the Divine Guru grants His Grace, one has performed the twelve devotional services.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਭੈ ਬਿਖੁ ਮੇਵਾ ॥੭॥
jau guradeo sabhai bikh mevaa |7|

When the Divine Guru grants His Grace, all poison is transformed into fruit. ||7||

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ ॥
jau guradeo ta sansaa ttoottai |

When the Divine Guru grants His Grace, skepticism is shattered.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥
jau guradeo ta jam te chhoottai |

When the Divine Guru grants His Grace, one escapes from the Messenger of Death.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਭਉਜਲ ਤਰੈ ॥
jau guradeo ta bhaujal tarai |

When the Divine Guru grants His Grace, one crosses over the terrifying world-ocean.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ॥੮॥
jau guradeo ta janam na marai |8|

When the Divine Guru grants His Grace, one is not subject to the cycle of reincarnation. ||8||

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਅਠਦਸ ਬਿਉਹਾਰ ॥
jau guradeo atthadas biauhaar |

When the Divine Guru grants His Grace, one understands the rituals of the eighteen Puraanas.

ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ॥
jau guradeo atthaarah bhaar |

When the Divine Guru grants His Grace, it is as if one has made an offering of the eighten loads of vegetation.

ਬਿਨੁ ਗੁਰਦੇਉ ਅਵਰ ਨਹੀ ਜਾਈ ॥
bin guradeo avar nahee jaaee |

When the Divine Guru grants His Grace, one needs no other place of rest.

ਨਾਮਦੇਉ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੯॥੧॥੨॥੧੧॥
naamadeo gur kee saranaaee |9|1|2|11|

Naam Dayv has entered the Sanctuary of the Guru. ||9||1||2||11||

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ ॥
bhairau baanee ravidaas jeeo kee ghar 2 |

Bhairao, The Word Of Ravi Daas Jee, Second House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀ ਆਸਾ ॥
bin dekhe upajai nahee aasaa |

Without seeing something, the yearning for it does not arise.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾ ॥
jo deesai so hoe binaasaa |

Whatever is seen, shall pass away.

ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮੁ ॥
baran sahit jo jaapai naam |

Whoever chants and praises the Naam, the Name of the Lord,

ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥੧॥
so jogee keval nihakaam |1|

is the true Yogi, free of desire. ||1||

ਪਰਚੈ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥
parachai raam ravai jau koee |

When someone utters the Name of the Lord with love,

ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੈ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paaras parasai dubidhaa na hoee |1| rahaau |

it is as if he has touched the philosopher's stone; his sense of duality is eradicated. ||1||Pause||

ਸੋ ਮੁਨਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਾਇ ॥
so mun man kee dubidhaa khaae |

He alone is a silent sage, who destroys the duality of his mind.

ਬਿਨੁ ਦੁਆਰੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਸਮਾਇ ॥
bin duaare trai lok samaae |

Keeping the doors of his body closed, he merges in the Lord of the three worlds.

ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰੈ ॥
man kaa subhaau sabh koee karai |

Everyone acts according to the inclinations of the mind.

ਕਰਤਾ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥੨॥
karataa hoe su anabhai rahai |2|

Attuned to the Creator Lord, one remains free of fear. ||2||

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥
fal kaaran foolee banaraae |

Plants blossom forth to produce fruit.

ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਬਿਲਾਇ ॥
fal laagaa tab fool bilaae |

When the fruit is produced, the flowers wither away.

ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ ॥
giaanai kaaran karam abhiaas |

For the sake of spiritual wisdom, people act and practice rituals.

ਗਿਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥੩॥
giaan bheaa tah karamah naas |3|

When spiritual wisdom wells up, then actions are left behind. ||3||

ਘ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਧਿ ਮਥੈ ਸਇਆਨ ॥
ghrit kaaran dadh mathai seaan |

For the sake of ghee, wise people churn milk.

ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਨ ॥
jeevat mukat sadaa nirabaan |

Those who are Jivan-mukta, liberated while yet alive - are forever in the state of Nirvaanaa.

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ॥
keh ravidaas param bairaag |

Says Ravi Daas, O you unfortunate people,

ਰਿਦੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਜਪਸਿ ਅਭਾਗ ॥੪॥੧॥
ridai raam kee na japas abhaag |4|1|

why not meditate on the Lord with love in your heart? ||4||1||

ਨਾਮਦੇਵ ॥
naamadev |

Naam Dayv:

ਆਉ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ॥
aau kalandar kesavaa |

Come, O Lord of beautiful hair,

ਕਰਿ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
kar abadaalee bhesavaa | rahaau |

wearing the robes of a Sufi Saint. ||Pause||

ਜਿਨਿ ਆਕਾਸ ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਕੀਨੀ ਕਉਸੈ ਸਪਤ ਪਯਾਲਾ ॥
jin aakaas kulah sir keenee kausai sapat payaalaa |

Your cap is the realm of the Akaashic ethers; the seven nether worlds are Your sandals.

ਚਮਰ ਪੋਸ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਨੇ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧॥
chamar pos kaa mandar teraa ih bidh bane gupaalaa |1|

The body covered with skin is Your temple; You are so beautiful, O Lord of the World. ||1||

ਛਪਨ ਕੋਟਿ ਕਾ ਪੇਹਨੁ ਤੇਰਾ ਸੋਲਹ ਸਹਸ ਇਜਾਰਾ ॥
chhapan kott kaa pehan teraa solah sahas ijaaraa |

The fifty-six million clouds are Your gowns, the 16,000 milkmaids are your skirts.

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੁਦਗਰੁ ਤੇਰਾ ਸਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ॥੨॥
bhaar atthaarah mudagar teraa sahanak sabh sansaaraa |2|

The eighteen loads of vegetation is Your stick, and all the world is Your plate. ||2||

ਦੇਹੀ ਮਹਜਿਦਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਨਾ ਸਹਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ॥
dehee mahajid man maulaanaa sahaj nivaaj gujaarai |

The human body is the mosque, and the mind is the priest, who peacefully leads the prayer.

ਬੀਬੀ ਕਉਲਾ ਸਉ ਕਾਇਨੁ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ ॥੩॥
beebee kaulaa sau kaaein teraa nirankaar aakaarai |3|

You are married to Maya, O Formless Lord, and so You have taken form. ||3||

ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਛਿਨਾਏ ਕਿਹ ਪਹਿ ਕਰਉ ਪੁਕਾਰਾ ॥
bhagat karat mere taal chhinaae kih peh krau pukaaraa |

Performing devotional worship services to You, my cymbals were taken away; unto whom should I complain?

ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦੇਸਵਾ ॥੪॥੧॥
naame kaa suaamee antarajaamee fire sagal bedesavaa |4|1|

Naam Dayv's Lord and Master, the Inner-knower, the Searcher of hearts, wanders everywhere; He has no specific home. ||4||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430