Sri Guru Granth Sahib

Page - 1337


ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪੁ ਧਰਿਓ ਹਰਿ ਜਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਕਫਾ ॥੪॥੫॥
har har aap dhario har jan meh jan naanak har prabh ikafaa |4|5|

The Lord, Har, Har, has enshrined Himself within His humble servant. O Nanak, the Lord God and His servant are one and the same. ||4||5||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
prabhaatee mahalaa 4 |

Prabhaatee, Fourth Mehl:

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਮ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ਹਰਿ ਜਪਿਭਾ ॥
gur satigur naam drirraaeio har har ham mue jeeve har japibhaa |

The Guru, the True Guru, has implanted the Naam, the Name of the Lord within me. I was dead, but chanting the Name of the Lord, Har, Har, I have been brought back to life.

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਬਿਖੁ ਡੁਬਦੇ ਬਾਹ ਦੇਇ ਕਢਿਭਾ ॥੧॥
dhan dhan guroo gur satigur pooraa bikh ddubade baah dee kadtibhaa |1|

Blessed, blessed is the Guru, the Guru, the Perfect True Guru; He reached out to me with His Arm, and pulled me up and out of the ocean of poison. ||1||

ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਰਧਾਂਭਾ ॥
jap man raam naam aradhaanbhaa |

O mind, meditate and worship the Lord's Name.

ਉਪਜੰਪਿ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਹੂ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aupajanp upaae na paaeeai katahoo gur poorai har prabh laabhaa |1| rahaau |

God is never found, even by making all sorts of new efforts. The Lord God is obtained only through the Perfect Guru. ||1||Pause||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਭਾ ॥
raam naam ras raam rasaaein ras peea guramat rasabhaa |

The Sublime Essence of the Lord's Name is the source of nectar and bliss; drinking in this Sublime Essence, following the Guru's Teachings, I have become happy.

ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਹਰਿਭਾ ॥੨॥
loh manoor kanchan mil sangat har ur dhaario gur haribhaa |2|

Even iron slag is transformed into gold, joining the Lord's Congregation. Through the Guru, the Lord's Light is enshrined within the heart. ||2||

ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਨਿਤ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਨੇ ਪੁਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿ ਲੁਭਿਭਾ ॥
haumai bikhiaa nit lobh lubhaane put kalat mohi lubhibhaa |

Those who are continually lured by greed, egotism and corruption, who are lured away by emotional attachment to their children and spouse

ਤਿਨ ਪਗ ਸੰਤ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਭਰ ਭਰਭਾ ॥੩॥
tin pag sant na seve kabahoo te manamukh bhoonbhar bharabhaa |3|

- they never serve at the feet of the Saints; those self-willed manmukhs are filled with ashes. ||3||

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰਿ ਤੁਮ ਸਰਨਭਾ ॥
tumare gun tum hee prabh jaanahu ham pare haar tum saranabhaa |

O God, You alone know Your Glorious Virtues; I have grown weary - I seek Your Sanctuary.

ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਨਭਾ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥
jiau jaanahu tiau raakhahu suaamee jan naanak daas tumanabhaa |4|6| chhakaa 1 |

As You know best, You preserve and protect me, O my Lord and Master; servant Nanak is Your slave. ||4||6|| First Set of Six||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥
prabhaatee bibhaas parrataal mahalaa 4 |

Prabhaatee, Bibhaas, Partaal, Fourth Mehl:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥
jap man har har naam nidhaan |

O mind, meditate on the Treasure of the Name of the Lord, Har, Har.

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ॥
har daragah paaveh maan |

You shall be honored in the Court of the Lord.

ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin japiaa te paar paraan |1| rahaau |

Those who chant and meditate shall be carried across to the other shore. ||1||Pause||

ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਧਿਆਨੁ ॥
sun man har har naam kar dhiaan |

Listen, O mind: meditate on the Name of the Lord, Har, Har.

ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਅਠਸਠਿ ਮਜਾਨੁ ॥
sun man har keerat atthasatth majaan |

Listen, O mind: the Kirtan of the Lord's Praises is equal to bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.

ਸੁਨਿ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੧॥
sun man guramukh paaveh maan |1|

Listen, O mind: as Gurmukh, you shall be blessed with honor. ||1||

ਜਪਿ ਮਨ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥
jap man paramesur paradhaan |

O mind, chant and meditate on the Supreme Transcendent Lord God.

ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ ॥
khin khovai paap kottaan |

Millions of sins shall be destroyed in an instant.

ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧॥੭॥
mil naanak har bhagavaan |2|1|7|

O Nanak, you shall meet with the Lord God. ||2||1||7||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ ॥
prabhaatee mahalaa 5 bibhaas |

Prabhaatee, Fifth Mehl, Bibhaas:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਭੁ ਸਾਜਿਆ ॥
man har keea tan sabh saajiaa |

The Lord created the mind, and fashioned the entire body.

ਪੰਚ ਤਤ ਰਚਿ ਜੋਤਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥
panch tat rach jot nivaajiaa |

From the five elements, He formed it, and infused His Light within it.

ਸਿਹਜਾ ਧਰਤਿ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਨੀ ॥
sihajaa dharat baratan kau paanee |

He made the earth its bed, and water for it to use.

ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥੧॥
nimakh na visaarahu sevahu saarigapaanee |1|

Do not forget Him for an instant; serve the Lord of the World. ||1||

ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਹੋਇ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥
man satigur sev hoe param gate |

O mind, serve the True Guru, and obtain the supreme status.

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾਂ ਤੂ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
harakh sog te raheh niraaraa taan too paaveh praanapate |1| rahaau |

If you remain unattached and unaffected by sorrow and joy, then you shall find the Lord of Life. ||1||Pause||

ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਿਕ ਭੁੰਚਾਏ ॥
kaaparr bhog ras anik bhunchaae |

He makes all the various pleasures, clothes and foods for you to enjoy.

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ॥
maat pitaa kuttanb sagal banaae |

He made your mother, father and all relatives.

ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮੀਤ ॥
rijak samaahe jal thal meet |

He provides sustenance to all, in the water and on the land, O friend.

ਸੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੨॥
so har sevahu neetaa neet |2|

So serve the Lord, forever and ever. ||2||

ਤਹਾ ਸਖਾਈ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਹੋਵੈ ॥
tahaa sakhaaee jah koe na hovai |

He shall be your Helper and Support there, where no one else can help you.

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਧੋਵੈ ॥
kott apraadh ik khin meh dhovai |

He washes away millions of sins in an instant.

ਦਾਤਿ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਛੁੋਤਾਵੈ ॥
daat karai nahee pachhuotaavai |

He bestows His Gifts, and never regrets them.

ਏਕਾ ਬਖਸ ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬੁਲਾਵੈ ॥੩॥
ekaa bakhas fir bahur na bulaavai |3|

He forgives, once and for all, and never asks for one's account again. ||3||

ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਪਾਇਆ ਭਾਲਿ ॥
kirat sanjogee paaeaa bhaal |

By pre-ordained destiny, I have searched and found God.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਸੇ ਗੁਪਾਲ ॥
saadhasangat meh base gupaal |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the Lord of the World abides.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਏ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ ॥
gur mil aae tumarai duaar |

Meeting with the Guru, I have come to Your Door.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੧॥
jan naanak darasan dehu muraar |4|1|

O Lord, please bless servant Nanak with the Blessed Vision of Your Darshan. ||4||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
prabhaatee mahalaa 5 |

Prabhaatee, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥
prabh kee sevaa jan kee sobhaa |

Serving God, His humble servant is glorified.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਸੁ ਲੋਭਾ ॥
kaam krodh mitte tis lobhaa |

Unfulfilled sexual desire, unresolved anger and unsatisfied greed are eradicated.

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਨ ਕੈ ਭੰਡਾਰਿ ॥
naam teraa jan kai bhanddaar |

Your Name is the treasure of Your humble servant.

ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥
gun gaaveh prabh daras piaar |1|

Singing His Praises, I am in love with the Blessed Vision of God's Darshan. ||1||

ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਜਨਾਈ ॥
tumaree bhagat prabh tumeh janaaee |

You are known, O God, by Your devotees.

ਕਾਟਿ ਜੇਵਰੀ ਜਨ ਲੀਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaatt jevaree jan lee chhaddaaee |1| rahaau |

Breaking their bonds, You emancipate them. ||1||Pause||

ਜੋ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
jo jan raataa prabh kai rang |

Those humble beings who are imbued with God's Love

ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
tin sukh paaeaa prabh kai sang |

find peace in God's Congregation.

ਜਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ॥
jis ras aaeaa soee jaanai |

They alone understand this, to whom this subtle essence comes.

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਮਨ ਮਹਿ ਹੈਰਾਨੈ ॥੨॥
pekh pekh man meh hairaanai |2|

Beholding it, and gazing upon it, in their minds they are wonderstruck. ||2||

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮੁ ਸੋਇ ॥
so sukheea sabh te aootam soe |

They are at peace, the most exalted of all,

ਜਾ ਕੈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
jaa kai hridai vasiaa prabh soe |

within whose hearts God dwells.

ਸੋਈ ਨਿਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
soee nihachal aavai na jaae |

They are stable and unchanging; they do not come and go in reincarnation.

ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥
anadin prabh ke har gun gaae |3|

Night and day, they sing the Glorious Praises of the Lord God. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter