Sri Guru Granth Sahib

Page - 258


ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ॥
nidh nidhaan har amrit poore |

They are filled and fulfilled with the Ambrosial Nectar of the Lord, the Treasure of sublime wealth;

ਤਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੩੬॥
tah baaje naanak anahad toore |36|

O Nanak, the unstruck celestial melody vibrates for them. ||36||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਜਿ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ॥
pat raakhee gur paarabraham taj parapanch moh bikaar |

The Guru, the Supreme Lord God, preserved my honor, when I renounced hypocrisy, emotional attachment and corruption.

ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਆਰਾਧੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥
naanak soaoo aaraadheeai ant na paaraavaar |1|

O Nanak, worship and adore the One, who has no end or limitation. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਪਪਾ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
papaa paramit paar na paaeaa |

PAPPA: He is beyond estimation; His limits cannot be found.

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
patit paavan agam har raaeaa |

The Sovereign Lord King is inaccessible;

ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ ॥
hot puneet kott aparaadhoo |

He is the Purifier of sinners. Millions of sinners are purified;

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ॥
amrit naam japeh mil saadhoo |

they meet the Holy, and chant the Ambrosial Naam, the Name of the Lord.

ਪਰਪਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਮਿਟਨਾਈ ॥
parapach dhroh moh mittanaaee |

Deception, fraud and emotional attachment are eliminated,

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖਹੁ ਆਪਿ ਗੁਸਾਈ ॥
jaa kau raakhahu aap gusaaee |

by those who are protected by the Lord of the World.

ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛਤ੍ਰ ਸਿਰ ਸੋਊ ॥
paatisaahu chhatr sir soaoo |

He is the Supreme King, with the royal canopy above His Head.

ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥੩੭॥
naanak doosar avar na koaoo |37|

O Nanak, there is no other at all. ||37||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ ॥
faahe kaatte mitte gavan fatih bhee man jeet |

The noose of Death is cut, and one's wanderings cease; victory is obtained, when one conquers his own mind.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥੧॥
naanak gur te thit paaee firan mitte nit neet |1|

O Nanak, eternal stability is obtained from the Guru, and one's day-to-day wanderings cease. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ ਆਇਆ ॥
fafaa firat firat too aaeaa |

FAFFA: After wandering and wandering for so long, you have come;

ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥
drulabh deh kalijug meh paaeaa |

in this Dark Age of Kali Yuga, you have obtained this human body, so very difficult to obtain.

ਫਿਰਿ ਇਆ ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ ॥
fir eaa aausar charai na haathaa |

This opportunity shall not come into your hands again.

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਉ ਕਟੀਅਹਿ ਫਾਸਾ ॥
naam japahu tau katteeeh faasaa |

So chant the Naam, the Name of the Lord, and the noose of Death shall be cut away.

ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
fir fir aavan jaan na hoee |

You shall not have to come and go in reincarnation over and over again,

ਏਕਹਿ ਏਕ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਸੋਈ ॥
ekeh ek japahu jap soee |

if you chant and meditate on the One and Only Lord.

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥
karahu kripaa prabh karanaihaare |

Shower Your Mercy, O God, Creator Lord,

ਮੇਲਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ ॥੩੮॥
mel lehu naanak bechaare |38|

and unite poor Nanak with Yourself. ||38||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ॥
binau sunahu tum paarabraham deen deaal gupaal |

Hear my prayer, O Supreme Lord God, Merciful to the meek, Lord of the World.

ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੧॥
sukh sanpai bahu bhog ras naanak saadh ravaal |1|

The dust of the feet of the Holy is peace, wealth, great enjoyment and pleasure for Nanak. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਬਬਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ॥
babaa braham jaanat te brahamaa |

BABBA: One who knows God is a Brahmin.

ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥
baisano te guramukh such dharamaa |

A Vaishnaav is one who, as Gurmukh, lives the righteous life of Dharma.

ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ॥
beeraa aapan buraa mittaavai |

One who eradicates his own evil is a brave warrior;

ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
taahoo buraa nikatt nahee aavai |

no evil even approaches him.

ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ ॥
baadhio aapan hau hau bandhaa |

Man is bound by the chains of his own egotism, selfishness and conceit.

ਦੋਸੁ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ ॥
dos det aagah kau andhaa |

The spiritually blind place the blame on others.

ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਨਪ ॥
baat cheet sabh rahee siaanap |

But all debates and clever tricks are of no use at all.

ਜਿਸਹਿ ਜਨਾਵਹੁ ਸੋ ਜਾਨੈ ਨਾਨਕ ॥੩੯॥
jiseh janaavahu so jaanai naanak |39|

O Nanak, he alone comes to know, whom the Lord inspires to know. ||39||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਘ ਦੂਖ ਨਾਸ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰੇ ॥
bhai bhanjan agh dookh naas maneh araadh hare |

The Destroyer of fear, the Eradicator of sin and sorrow - enshrine that Lord in your mind.

ਸੰਤਸੰਗ ਜਿਹ ਰਿਦ ਬਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨ ਭ੍ਰਮੇ ॥੧॥
santasang jih rid basio naanak te na bhrame |1|

One whose heart abides in the Society of the Saints, O Nanak, does not wander around in doubt. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਮਿਟਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ॥
bhabhaa bharam mittaavahu apanaa |

BHABHA: Cast out your doubt and delusion

ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ॥
eaa sansaar sagal hai supanaa |

this world is just a dream.

ਭਰਮੇ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥
bharame sur nar devee devaa |

The angelic beings, goddesses and gods are deluded by doubt.

ਭਰਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ॥
bharame sidh saadhik brahamevaa |

The Siddhas and seekers, and even Brahma are deluded by doubt.

ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਾਨੁਖ ਡਹਕਾਏ ॥
bharam bharam maanukh ddahakaae |

Wandering around, deluded by doubt, people are ruined.

ਦੁਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ॥
dutar mahaa bikham ih maae |

It is so very difficult and treacherous to cross over this ocean of Maya.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ॥
guramukh bhram bhai moh mittaaeaa |

That Gurmukh who has eradicated doubt, fear and attachment,

ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੪੦॥
naanak teh param sukh paaeaa |40|

O Nanak, obtains supreme peace. ||40||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਮਨੁ ਲਪਟਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗ ॥
maaeaa ddolai bahu bidhee man lapattio tih sang |

Maya clings to the mind, and causes it to waver in so many ways.

ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ ਰਖਹੁ ਸੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥੧॥
maagan te jih tum rakhahu su naanak naameh rang |1|

When You, O Lord, restrain someone from asking for wealth, then, O Nanak, he comes to love the Name. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਮਮਾ ਮਾਗਨਹਾਰ ਇਆਨਾ ॥
mamaa maaganahaar eaanaa |

MAMMA: The beggar is so ignorant

ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ ॥
denahaar de rahio sujaanaa |

the Great Giver continues to give. He is All-knowing.

ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕਹਿ ਬਾਰ ॥
jo deeno so ekeh baar |

Whatever He gives, He gives once and for all.

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥
man moorakh kah kareh pukaar |

O foolish mind, why do you complain, and cry out so loud?

ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ ॥
jau maageh tau maageh beea |

Whenever you ask for something, you ask for worldly things;

ਜਾ ਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ ॥
jaa te kusal na kaahoo theea |

no one has obtained happiness from these.

ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ ਤ ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥
maagan maag ta ekeh maag |

If you must ask for a gift, then ask for the One Lord.

ਨਾਨਕ ਜਾ ਤੇ ਪਰਹਿ ਪਰਾਗ ॥੪੧॥
naanak jaa te pareh paraag |41|

O Nanak, by Him, you shall be saved. ||41||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430