Sri Guru Granth Sahib

Page - 148


ਕਬ ਚੰਦਨਿ ਕਬ ਅਕਿ ਡਾਲਿ ਕਬ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ॥
kab chandan kab ak ddaal kab uchee pareet |

Sometimes it is perched on the sandalwood tree, and sometimes it is on the branch of the poisonous swallow-wort. Sometimes, it soars through the heavens.

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਲਗੀ ਰੀਤਿ ॥੨॥
naanak hukam chalaaeeai saahib lagee reet |2|

O Nanak, our Lord and Master leads us on, according to the Hukam of His Command; such is His Way. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਕੇਤੇ ਕਹਹਿ ਵਖਾਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ ॥
kete kaheh vakhaan keh keh jaavanaa |

Some speak and expound, and while speaking and lecturing, they pass away.

ਵੇਦ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਣ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ॥
ved kaheh vakhiaan ant na paavanaa |

The Vedas speak and expound on the Lord, but they do not know His limits.

ਪੜਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਝਿਐ ਪਾਵਣਾ ॥
parriaai naahee bhed bujhiaai paavanaa |

Not by studying, but through understanding, is the Lord's Mystery revealed.

ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕੈ ਭੇਖਿ ਕਿਸੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਾ ॥
khatt darasan kai bhekh kisai sach samaavanaa |

There are six pathways in the Shaastras, but how rare are those who merge in the True Lord through them.

ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੁ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥
sachaa purakh alakh sabad suhaavanaa |

The True Lord is Unknowable; through the Word of His Shabad, we are embellished.

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਬਿਸੰਖ ਦਰਗਹ ਪਾਵਣਾ ॥
mane naau bisankh daragah paavanaa |

One who believes in the Name of the Infinite Lord, attains the Court of the Lord.

ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸੁ ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ ॥
khaalak kau aades dtaadtee gaavanaa |

I humbly bow to the Creator Lord; I am a minstrel singing His Praises.

ਨਾਨਕ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਾ ॥੨੧॥
naanak jug jug ek man vasaavanaa |21|

Nanak enshrines the Lord within his mind. He is the One, throughout the ages. ||21||

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
salok mahalaa 2 |

Salok, Second Mehl:

ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ਅਠੂਹਿਆ ਨਾਗੀ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
mantree hoe atthoohiaa naagee lagai jaae |

Those who charm scorpions and handle snakes

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣੈ ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ॥
aapan hathee aapanai de koochaa aape laae |

Only brand themselves with their own hands.

ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ਧੁਰਿ ਖਸਮ ਕਾ ਅਤੀ ਹੂ ਧਕਾ ਖਾਇ ॥
hukam peaa dhur khasam kaa atee hoo dhakaa khaae |

By the pre-ordained Order of our Lord and Master, they are beaten badly, and struck down.

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖੁ ਅੜੈ ਡੁਬੈ ਹਕਿ ਨਿਆਇ ॥
guramukh siau manamukh arrai ddubai hak niaae |

If the self-willed manmukhs fight with the Gurmukh, they are condemned by the Lord, the True Judge.

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਆਪੇ ਖਸਮੁ ਵੇਖੈ ਕਰਿ ਵਿਉਪਾਇ ॥
duhaa siriaa aape khasam vekhai kar viaupaae |

He Himself is the Lord and Master of both worlds. He beholds all and makes the exact determination.

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸਹਿ ਰਜਾਇ ॥੧॥
naanak evai jaaneeai sabh kichh tiseh rajaae |1|

O Nanak, know this well: everything is in accordance with His Will. ||1||

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mahalaa 2 |

Second Mehl:

ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਉ ਤਾ ਪਾਰਖੁ ਜਾਣੁ ॥
naanak parakhe aap kau taa paarakh jaan |

O Nanak, if someone judges himself, only then is he known as a real judge.

ਰੋਗੁ ਦਾਰੂ ਦੋਵੈ ਬੁਝੈ ਤਾ ਵੈਦੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
rog daaroo dovai bujhai taa vaid sujaan |

If someone understands both the disease and the medicine, only then is he a wise physician.

ਵਾਟ ਨ ਕਰਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ ਮਿਹਮਾਣੁ ॥
vaatt na karee maamalaa jaanai mihamaan |

Do not involve yourself in idle business on the way; remember that you are only a guest here.

ਮੂਲੁ ਜਾਣਿ ਗਲਾ ਕਰੇ ਹਾਣਿ ਲਾਏ ਹਾਣੁ ॥
mool jaan galaa kare haan laae haan |

Speak with those who know the Primal Lord, and renounce your evil ways.

ਲਬਿ ਨ ਚਲਈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸੋ ਵਿਸਟੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
lab na chalee sach rahai so visatt paravaan |

That virtuous person who does not walk in the way of greed, and who abides in Truth, is accepted and famous.

ਸਰੁ ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ ਕਉ ਕਿਉ ਪਹੁਚੈ ਬਾਣੁ ॥
sar sandhe aagaas kau kiau pahuchai baan |

If an arrow is shot at the sky, how can it reach there?

ਅਗੈ ਓਹੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਾਹੇਦੜੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥
agai ohu agam hai vaahedarr jaan |2|

The sky above is unreachable-know this well, O archer! ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥
naaree purakh piaar prem seegaareea |

The soul-bride loves her Husband Lord; she is embellished with His Love.

ਕਰਨਿ ਭਗਤਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ ਵਾਰੀਆ ॥
karan bhagat din raat na rahanee vaareea |

She worships Him day and night; she cannot be restrained from doing so.

ਮਹਲਾ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥
mahalaa manjh nivaas sabad savaareea |

In the Mansion of the Lord's Presence, she has made her home; she is adorned with the Word of His Shabad.

ਸਚੁ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥
sach kahan aradaas se vechaareea |

She is humble, and she offers her true and sincere prayer.

ਸੋਹਨਿ ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ਹੁਕਮਿ ਸਿਧਾਰੀਆ ॥
sohan khasamai paas hukam sidhaareea |

She is beautiful in the Company of her Lord and Master; she walks in the Way of His Will.

ਸਖੀ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਮਨਹੁ ਪਿਆਰੀਆ ॥
sakhee kahan aradaas manahu piaareea |

With her dear friends, she offers her heart-felt prayers to her Beloved.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵਾਸੁ ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਿਆ ॥
bin naavai dhrig vaas fitt su jeeviaa |

Cursed is that home, and shameful is that life, which is without the Name of the Lord.

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਿਆ ॥੨੨॥
sabad savaareeaas amrit peeviaa |22|

But she who is adorned with the Word of His Shabad, drinks in the Amrit of His Nectar. ||22||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:

ਮਾਰੂ ਮੀਹਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅਗੀ ਲਹੈ ਨ ਭੁਖ ॥
maaroo meehi na tripatiaa agee lahai na bhukh |

The desert is not satisfied by rain, and the fire is not quenched by desire.

ਰਾਜਾ ਰਾਜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕਿਸੁਕ ॥
raajaa raaj na tripatiaa saaeir bhare kisuk |

The king is not satisfied with his kingdom, and the oceans are full, but still they thirst for more.

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਤੀ ਪੁਛਾ ਪੁਛ ॥੧॥
naanak sache naam kee ketee puchhaa puchh |1|

O Nanak, how many times must I seek and ask for the True Name? ||1||

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mahalaa 2 |

Second Mehl:

ਨਿਹਫਲੰ ਤਸਿ ਜਨਮਸਿ ਜਾਵਤੁ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ ॥
nihafalan tas janamas jaavat braham na bindate |

Life is useless, as long as one does not know the Lord God.

ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਿ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ ॥
saagaran sansaaras guraparasaadee tareh ke |

Only a few cross over the world-ocean, by Guru's Grace.

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਿ ॥
karan kaaran samarath hai kahu naanak beechaar |

The Lord is the All-powerful Cause of causes, says Nanak after deep deliberation.

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਰਿ ॥੨॥
kaaran karate vas hai jin kal rakhee dhaar |2|

The creation is subject to the Creator, who sustains it by His Almighty Power. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਬਾਰਿ ਢਾਢੀ ਵਸਿਆ ॥
khasamai kai darabaar dtaadtee vasiaa |

In the Court of the Lord and Master, His minstrels dwell.

ਸਚਾ ਖਸਮੁ ਕਲਾਣਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸਿਆ ॥
sachaa khasam kalaan kamal vigasiaa |

Singing the Praises of their True Lord and Master, the lotuses of their hearts have blossomed forth.

ਖਸਮਹੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ਮਨਹੁ ਰਹਸਿਆ ॥
khasamahu pooraa paae manahu rahasiaa |

Obtaining their Perfect Lord and Master, their minds are transfixed with ecstasy.

ਦੁਸਮਨ ਕਢੇ ਮਾਰਿ ਸਜਣ ਸਰਸਿਆ ॥
dusaman kadte maar sajan sarasiaa |

Their enemies have been driven out and subdued, and their friends are very pleased.

ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚਾ ਮਾਰਗੁ ਦਸਿਆ ॥
sachaa satigur sevan sachaa maarag dasiaa |

Those who serve the Truthful True Guru are shown the True Path.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter