Sri Guru Granth Sahib

Page - 1165


ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੈ ਧੰਧਾ ॥
par naaree siau ghaalai dhandhaa |

and has an affair with another woman.

ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲੁ ਦੇਖਿ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ ॥
jaise sinbal dekh sooaa bigasaanaa |

He is like the parrot, who is pleased to see the simbal tree;

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥
ant kee baar mooaa lapattaanaa |1|

but in the end, he dies, stuck to it. ||1||

ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰੁ ਅਗਨੇ ਮਾਹਿ ॥
paapee kaa ghar agane maeh |

The home of the sinner is on fire.

ਜਲਤ ਰਹੈ ਮਿਟਵੈ ਕਬ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jalat rahai mittavai kab naeh |1| rahaau |

It keeps burning, and the fire cannot be extinguished. ||1||Pause||

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਦੇਖੈ ਜਾਇ ॥
har kee bhagat na dekhai jaae |

He does not go to see where the Lord is being worshipped.

ਮਾਰਗੁ ਛੋਡਿ ਅਮਾਰਗਿ ਪਾਇ ॥
maarag chhodd amaarag paae |

He abandons the Lord's Path, and takes the wrong path.

ਮੂਲਹੁ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
moolahu bhoolaa aavai jaae |

He forgets the Primal Lord God, and is caught in the cycle of reincarnation.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਡਾਰਿ ਲਾਦਿ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੨॥
amrit ddaar laad bikh khaae |2|

He throws away the Ambrosial Nectar, and gathers poison to eat. ||2||

ਜਿਉ ਬੇਸ੍ਵਾ ਕੇ ਪਰੈ ਅਖਾਰਾ ॥
jiau besvaa ke parai akhaaraa |

He is like the prostitute, who comes to dance,

ਕਾਪਰੁ ਪਹਿਰਿ ਕਰਹਿ ਸਂੀਗਾਰਾ ॥
kaapar pahir kareh saneegaaraa |

wearing beautiful clothes, decorated and adorned.

ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ ॥
poore taal nihaale saas |

She dances to the beat, exciting the breath of those who watch her.

ਵਾ ਕੇ ਗਲੇ ਜਮ ਕਾ ਹੈ ਫਾਸ ॥੩॥
vaa ke gale jam kaa hai faas |3|

But the noose of the Messenger of Death is around her neck. ||3||

ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ ॥
jaa ke masatak likhio karamaa |

One who has good karma recorded on his forehead,

ਸੋ ਭਜਿ ਪਰਿ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥
so bhaj par hai gur kee saranaa |

hurries to enter the Guru's Sanctuary.

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
kahat naamadeo ihu beechaar |

Says Naam Dayv, consider this:

ਇਨ ਬਿਧਿ ਸੰਤਹੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਿ ॥੪॥੨॥੮॥
ein bidh santahu utarahu paar |4|2|8|

O Saints, this is the way to cross over to the other side. ||4||2||8||

ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ ਪੜੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ ॥
sanddaa marakaa jaae pukaare | parrai nahee ham hee pach haare |

Sanda and Marka went and complained to Harnaakhash, "Your son does not read his lessons. We are tired of trying to teach him.

ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ ॥੧॥
raam kahai kar taal bajaavai chatteea sabhai bigaare |1|

He chants the Lord's Name, clapping his hands to keep the beat; he has spoiled all the other students. ||1||

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਿਬੋ ਕਰੈ ॥
raam naamaa japibo karai |

He chants the Lord's Name,

ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hiradai har jee ko simaran dharai |1| rahaau |

and he has enshrined meditative remembrance of the Lord within his heart." ||1||Pause||

ਬਸੁਧਾ ਬਸਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ ॥
basudhaa bas keenee sabh raaje binatee karai pattaraanee |

"Your father the king has conquered the whole world", said his mother the queen.

ਪੂਤੁ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਕਹਿਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਤਿਨਿ ਤਉ ਅਉਰੈ ਠਾਨੀ ॥੨॥
poot prahilaad kahiaa nahee maanai tin tau aaurai tthaanee |2|

"O Prahlad my son, you do not obey him, so he has decided to deal with you in another way." ||2||

ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਲਿ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥
dusatt sabhaa mil mantar upaaeaa karasah aaudh ghaneree |

The council of villians met and resolved to send Prahlaad into the life hereafter.

ਗਿਰਿ ਤਰ ਜਲੁ ਜੁਆਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮਿ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ॥੩॥
gir tar jal juaalaa bhai raakhio raajaa raam maaeaa feree |3|

Prahlaad was thrown off a mountain, into the water, and into a fire, but the Sovereign Lord God saved him, by changing the laws of nature. ||3||

ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ ਕਾਲੁ ਭੈ ਕੋਪਿਓ ਮੋਹਿ ਬਤਾਉ ਜੁ ਤੁਹਿ ਰਾਖੈ ॥
kaadt kharrag kaal bhai kopio mohi bataau ju tuhi raakhai |

Harnaakhash thundered with rage and threatened to kill Prahlaad. "Tell me, who can save you?"

ਪੀਤ ਪੀਤਾਂਬਰ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਹਿ ਹਰਿ ਭਾਖੈ ॥੪॥
peet peetaanbar tribhavan dhanee thanbh maeh har bhaakhai |4|

Prahlaad answered, "The Lord, the Master of the three worlds, is contained even in this pillar to which I am tied." ||4||

ਹਰਨਾਖਸੁ ਜਿਨਿ ਨਖਹ ਬਿਦਾਰਿਓ ਸੁਰਿ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥
haranaakhas jin nakhah bidaario sur nar kee sanaathaa |

The Lord who tore Harnaakhash apart with His nails proclaimed Himself the Lord of gods and men.

ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਨਰਹਰਿ ਧਿਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥
keh naamadeo ham narahar dhiaavah raam abhai pad daataa |5|3|9|

Says Naam Dayv, I meditate on the Lord, the Man-lion, the Giver of fearless dignity. ||5||3||9||

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥
sulataan poochhai sun be naamaa |

The Sultan said, "Listen, Naam Dayv:

ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮੑਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
dekhau raam tumaare kaamaa |1|

let me see the actions of your Lord." ||1||

ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਧਿਲਾ ॥
naamaa sulataane baadhilaa |

The Sultan arrested Naam Dayv,

ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਰਿ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dekhau teraa har beetthulaa |1| rahaau |

and said, "Let me see your Beloved Lord." ||1||Pause||

ਬਿਸਮਿਲਿ ਗਊ ਦੇਹੁ ਜੀਵਾਇ ॥
bisamil gaoo dehu jeevaae |

"Bring this dead cow back to life.

ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰਉ ਠਾਂਇ ॥੨॥
naatar garadan maarau tthaane |2|

Otherwise, I shall cut off your head here and now." ||2||

ਬਾਦਿਸਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥
baadisaah aaisee kiau hoe |

Naam Dayv answered, "O king, how can this happen?

ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
bisamil keea na jeevai koe |3|

No one can bring the dead back to life. ||3||

ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
meraa keea kachhoo na hoe |

I cannot do anything by my own actions.

ਕਰਿ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥
kar hai raam hoe hai soe |4|

Whatever the Lord does, that alone happens." ||4||

ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਚੜਿੑਓ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥
baadisaahu charrio ahankaar |

The arrogant king was enraged at this reply.

ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰਿ ॥੫॥
gaj hasatee deeno chamakaar |5|

He incited an elephant to attack. ||5||

ਰੁਦਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥
rudan karai naame kee maae |

Naam Dayv's mother began to cry,

ਛੋਡਿ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਭਜਹਿ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥
chhodd raam kee na bhajeh khudaae |6|

And she said, "Why don't you abandon your Lord Raam, and worship his Lord Allah?" ||6||

ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨ ਤੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
n hau teraa poongarraa na too meree maae |

Naam Dayv answered, "I am not your son, and you are not my mother.

ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਤਉ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੭॥
pindd parrai tau har gun gaae |7|

Even if my body dies, I will still sing the Glorious Praises of the Lord." ||7||

ਕਰੈ ਗਜਿੰਦੁ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ ॥
karai gajind sundd kee chott |

The elephant attacked him with his trunk,

ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਰਿ ਕੀ ਓਟ ॥੮॥
naamaa ubarai har kee ott |8|

but Naam Dayv was saved, protected by the Lord. ||8||

ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥
kaajee mulaan kareh salaam |

The king said, "The Qazis and the Mullahs bow down to me,

ਇਨਿ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥
ein hindoo meraa maliaa maan |9|

but this Hindu has trampled my honor." ||9||

ਬਾਦਿਸਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੇਹੁ ॥
baadisaah benatee sunehu |

The people pleaded with the king, "Hear our prayer, O king.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter