Sri Guru Granth Sahib

Page - 932


ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
taa mileeai jaa le milaae |

They alone meet Him, whom the Lord causes to meet.

ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ ॥
gunavantee gun saare neet |

The virtuous soul bride continually contemplates His Virtues.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਮੀਤ ॥੧੭॥
naanak guramat mileeai meet |17|

O Nanak, following the Guru's Teachings, one meets the Lord, the true friend. ||17||

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥
kaam krodh kaaeaa kau gaalai |

Unfulfilled sexual desire and unresolved anger waste the body away,

ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥
jiau kanchan sohaagaa dtaalai |

as gold is dissolved by borax.

ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ ॥
kas kasavattee sahai su taau |

The gold is touched to the touchstone, and tested by fire;

ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥
nadar saraaf vanee sacharraau |

when its pure color shows through, it is pleasing to the eye of the assayer.

ਜਗਤੁ ਪਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ ॥
jagat pasoo ahan kaal kasaaee |

The world is a beast, and arrogent Death is the butcher.

ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣੀ ਕਰਿ ਪਾਈ ॥
kar karatai karanee kar paaee |

The created beings of the Creator receive the karma of their actions.

ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਨਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
jin keetee tin keemat paaee |

He who created the world, knows its worth.

ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੮॥
hor kiaa kaheeai kichh kahan na jaaee |18|

What else can be said? There is nothing at all to say. ||18||

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥
khojat khojat amrit peea |

Searching, searching, I drink in the Ambrosial Nectar.

ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨੁ ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥
khimaa gahee man satagur deea |

I have adopted the way of tolerance, and given my mind to the True Guru.

ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
kharaa kharaa aakhai sabh koe |

Everyone calls himself true and genuine.

ਖਰਾ ਰਤਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਇ ॥
kharaa ratan jug chaare hoe |

He alone is true, who obtains the jewel throughout the four ages.

ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥
khaat peeant mooe nahee jaaniaa |

Eating and drinking, one dies, but still does not know.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਮੂਏ ਜਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥
khin meh mooe jaa sabad pachhaaniaa |

He dies in an instant, when he realizes the Word of the Shabad.

ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਮਰਨਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
asathir cheet maran man maaniaa |

His consciousness becomes permanently stable, and his mind accepts death.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥੧੯॥
gur kirapaa te naam pachhaaniaa |19|

By Guru's Grace, he realizes the Naam, the Name of the Lord. ||19||

ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗਨੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ॥
gagan ganbheer gaganantar vaas |

The Profound Lord dwells in the sky of the mind, the Tenth Gate;

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
gun gaavai sukh sahaj nivaas |

singing His Glorious Praises, one dwells in intuitive poise and peace.

ਗਇਆ ਨ ਆਵੈ ਆਇ ਨ ਜਾਇ ॥
geaa na aavai aae na jaae |

He does not go to come, or come to go.

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
guraparasaad rahai liv laae |

By Guru's Grace, he remains lovingly focused on the Lord.

ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ॥
gagan agam anaath ajonee |

The Lord of the mind-sky is inaccessible, independent and beyond birth.

ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ ਸਮਾਧਿ ਸਗੋਨੀ ॥
asathir cheet samaadh sagonee |

The most worthy Samaadhi is to keep the consciousness stable, focused on Him.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਫਿਰਿ ਪਵਹਿ ਨ ਜੂਨੀ ॥
har naam chet fir paveh na joonee |

Remembering the Lord's Name, one is not subject to reincarnation.

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੀ ॥੨੦॥
guramat saar hor naam bihoonee |20|

The Guru's Teachings are the most Excellent; all other ways lack the Naam, the Name of the Lord. ||20||

ਘਰ ਦਰ ਫਿਰਿ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
ghar dar fir thaakee bahutere |

Wandering to countless doorsteps and homes, I have grown weary.

ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥
jaat asankh ant nahee mere |

My incarnations are countless, without limit.

ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥
kete maat pitaa sut dheea |

I have had so many mothers and fathers, sons and daughters.

ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨਿ ਹੂਆ ॥
kete gur chele fun hooaa |

I have had so many gurus and disciples.

ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੂਆ ॥
kaache gur te mukat na hooaa |

Through a false guru, liberation is not found.

ਕੇਤੀ ਨਾਰਿ ਵਰੁ ਏਕੁ ਸਮਾਲਿ ॥
ketee naar var ek samaal |

There are so many brides of the One Husband Lord - consider this.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥
guramukh maran jeevan prabh naal |

The Gurmukh dies, and lives with God.

ਦਹ ਦਿਸ ਢੂਢਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥
dah dis dtoodt gharai meh paaeaa |

Searching in the ten directions, I found Him within my own home.

ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੨੧॥
mel bheaa satiguroo milaaeaa |21|

I have met Him; the True Guru has led me to meet Him. ||21||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ॥
guramukh gaavai guramukh bolai |

The Gurmukh sings, and the Gurmukh speaks.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੁੋਲਾਵੈ ਤੋਲੈ ॥
guramukh tol tuolaavai tolai |

The Gurmukh evaluates the value of the Lord, and inspires others to evaluate Him as well.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ਨਿਸੰਗੁ ॥
guramukh aavai jaae nisang |

The Gurmukh comes and goes without fear.

ਪਰਹਰਿ ਮੈਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ ॥
parahar mail jalaae kalank |

His filth is taken away, and his stains are burnt off.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
guramukh naad bed beechaar |

The Gurmukh contemplates the sound current of the Naad for his Vedas.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਜਨੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥
guramukh majan chaj achaar |

The Gurmukh's cleansing bath is the performance of good deeds.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥
guramukh sabad amrit hai saar |

For the Gurmukh, the Shabad is the most excellent Ambrosial Nectar.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੨੨॥
naanak guramukh paavai paar |22|

O Nanak, the Gurmukh crosses over. ||22||

ਚੰਚਲੁ ਚੀਤੁ ਨ ਰਹਈ ਠਾਇ ॥
chanchal cheet na rahee tthaae |

The fickle consciousness does not remain stable.

ਚੋਰੀ ਮਿਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ॥
choree mirag angooree khaae |

The deer secretly nibbles at the green sprouts.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਤ ॥
charan kamal ur dhaare cheet |

One who enshrines the Lord's lotus feet in his heart and consciousness

ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਤਨੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥
chir jeevan chetan nit neet |

lives long, always remembering the Lord.

ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
chintat hee deesai sabh koe |

Everyone has worries and cares.

ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
cheteh ek tahee sukh hoe |

He alone finds peace, who thinks of the One Lord.

ਚਿਤਿ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥
chit vasai raachai har naae |

When the Lord dwells in the consciousness, and one is absorbed in the Lord's Name,

ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥੨੩॥
mukat bheaa pat siau ghar jaae |23|

one is liberated, and returns home with honor. ||23||

ਛੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਗੰਢਿ ॥
chheejai deh khulai ik gandt |

The body falls apart, when one knot is untied.

ਛੇਆ ਨਿਤ ਦੇਖਹੁ ਜਗਿ ਹੰਢਿ ॥
chheaa nit dekhahu jag handt |

Behold, the world is on the decline; it will be totally destroyed.

ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ॥
dhoop chhaav je sam kar jaanai |

Only one who looks alike upon sunshine and shade

ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰਿ ਆਣੈ ॥
bandhan kaatt mukat ghar aanai |

has his bonds shattered; he is liberated and returns home.

ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਨਾ ॥
chhaaeaa chhoochhee jagat bhulaanaa |

Maya is empty and petty; she has defrauded the world.

ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥
likhiaa kirat dhure paravaanaa |

Such destiny is pre-ordained by past actions.

ਛੀਜੈ ਜੋਬਨੁ ਜਰੂਆ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ॥
chheejai joban jarooaa sir kaal |

Youth is wasting away; old age and death hover above the head.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430