Sri Guru Granth Sahib

Page - 324


ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ ॥
toon satigur hau nautan chelaa |

You are the True Guru, and I am Your new disciple.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੪॥੨॥
keh kabeer mil ant kee belaa |4|2|

Says Kabeer, O Lord, please meet me - this is my very last chance! ||4||2||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥
jab ham eko ek kar jaaniaa |

When I realize that there is One, and only One Lord,

ਤਬ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਦੁਖੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥
tab logah kaahe dukh maaniaa |1|

why then should the people be upset? ||1||

ਹਮ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
ham apatah apunee pat khoee |

I am dishonored; I have lost my honor.

ਹਮਰੈ ਖੋਜਿ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hamarai khoj parahu mat koee |1| rahaau |

No one should follow in my footsteps. ||1||Pause||

ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ham mande mande man maahee |

I am bad, and bad in my mind as well.

ਸਾਝ ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ॥੨॥
saajh paat kaahoo siau naahee |2|

I have no partnership with anyone. ||2||

ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ ॥
pat apat taa kee nahee laaj |

I have no shame about honor or dishonor.

ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ ॥੩॥
tab jaanahuge jab ugharaigo paaj |3|

But you shall know, when your own false covering is laid bare. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥
kahu kabeer pat har paravaan |

Says Kabeer, honor is that which is accepted by the Lord.

ਸਰਬ ਤਿਆਗਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਰਾਮੁ ॥੪॥੩॥
sarab tiaag bhaj keval raam |4|3|

Give up everything - meditate, vibrate upon the Lord alone. ||4||3||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥
nagan firat jau paaeeai jog |

If Yoga could be obtained by wandering around naked,

ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗੁ ॥੧॥
ban kaa mirag mukat sabh hog |1|

then all the deer of the forest would be liberated. ||1||

ਕਿਆ ਨਾਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ ॥
kiaa naage kiaa baadhe chaam |

What does it matter whether someone goes naked, or wears a deer skin,

ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਸਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jab nahee cheenas aatam raam |1| rahaau |

if he does not remember the Lord within his soul? ||1||Pause||

ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੌ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥
moodd munddaae jau sidh paaee |

If the spiritual perfection of the Siddhas could be obtained by shaving the head,

ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥
mukatee bhedd na geea kaaee |2|

then why haven't sheep found liberation? ||2||

ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ ਜੌ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥
bind raakh jau tareeai bhaaee |

If someone could save himself by celibacy, O Siblings of Destiny,

ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
khusarai kiau na param gat paaee |3|

why then haven't eunuchs obtained the state of supreme dignity? ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥
kahu kabeer sunahu nar bhaaee |

Says Kabeer, listen, O men, O Siblings of Destiny:

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥
raam naam bin kin gat paaee |4|4|

without the Lord's Name, who has ever found salvation? ||4||4||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ੍ਨਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ॥
sandhiaa praat isanaan karaahee |

Those who take their ritual baths in the evening and the morning

ਜਿਉ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਨੀ ਮਾਹੀ ॥੧॥
jiau bhe daadur paanee maahee |1|

are like the frogs in the water. ||1||

ਜਉ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥
jau pai raam raam rat naahee |

When people do not love the Lord's Name,

ਤੇ ਸਭਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
te sabh dharam raae kai jaahee |1| rahaau |

they must all go to the Righteous Judge of Dharma. ||1||Pause||

ਕਾਇਆ ਰਤਿ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ॥
kaaeaa rat bahu roop rachaahee |

Those who love their bodies and try different looks,

ਤਿਨ ਕਉ ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥
tin kau deaa supanai bhee naahee |2|

do not feel compassion, even in dreams. ||2||

ਚਾਰਿ ਚਰਨ ਕਹਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ ॥
chaar charan kaheh bahu aagar |

The wise men call them four-footed creatures;

ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿ ਸਾਗਰ ॥੩॥
saadhoo sukh paaveh kal saagar |3|

the Holy find peace in this ocean of pain. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
kahu kabeer bahu kaae kareejai |

Says Kabeer, why do you perform so many rituals?

ਸਰਬਸੁ ਛੋਡਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੫॥
sarabas chhodd mahaa ras peejai |4|5|

Renounce everything, and drink in the supreme essence of the Lord. ||4||5||

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥
kabeer jee gaurree |

Gauree, Kabeer Jee:

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥
kiaa jap kiaa tap kiaa brat poojaa |

What use is chanting, and what use is penance, fasting or devotional worship,

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
jaa kai ridai bhaau hai doojaa |1|

to one whose heart is filled with the love of duality? ||1||

ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥
re jan man maadhau siau laaeeai |

O humble people, link your mind to the Lord.

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
chaturaaee na chaturabhuj paaeeai | rahaau |

Through cleverness, the four-armed Lord is not obtained. ||Pause||

ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
parahar lobh ar lokaachaar |

Set aside your greed and worldly ways.

ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥
parahar kaam krodh ahankaar |2|

Set aside sexual desire, anger and egotism. ||2||

ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
karam karat badhe ahamev |

Ritual practices bind people in egotism;

ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥
mil paathar kee karahee sev |3|

meeting together, they worship stones. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥
kahu kabeer bhagat kar paaeaa |

Says Kabeer, He is obtained only by devotional worship.

ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥
bhole bhaae mile raghuraaeaa |4|6|

Through innocent love, the Lord is met. ||4||6||

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
gaurree kabeer jee |

Gauree, Kabeer Jee:

ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥
garabh vaas meh kul nahee jaatee |

In the dwelling of the womb, there is no ancestry or social status.

ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥
braham bind te sabh utapaatee |1|

All have originated from the Seed of God. ||1||

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥
kahu re panddit baaman kab ke hoe |

Tell me, O Pandit, O religious scholar: since when have you been a Brahmin?

ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baaman keh keh janam mat khoe |1| rahaau |

Don't waste your life by continually claiming to be a Brahmin. ||1||Pause||

ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥
jau toon braahaman brahamanee jaaeaa |

If you are indeed a Brahmin, born of a Brahmin mother,

ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥
tau aan baatt kaahe nahee aaeaa |2|

then why didn't you come by some other way? ||2||

ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥
tum kat braahaman ham kat sood |

How is it that you are a Brahmin, and I am of a low social status?

ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥
ham kat lohoo tum kat doodh |3|

How is it that I am formed of blood, and you are made of milk? ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
kahu kabeer jo braham beechaarai |

Says Kabeer, one who contemplates God,

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥
so braahaman kaheeat hai hamaarai |4|7|

is said to be a Brahmin among us. ||4||7||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430