Sri Guru Granth Sahib

Page - 259


ਸਲੋਕ ॥
salok |

Salok:

ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਤ ॥
mat pooree paradhaan te gur poore man mant |

Perfect is the intellect, and most distinguished is the reputation, of those whose minds are filled with the Mantra of the Perfect Guru.

ਜਿਹ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੁਨਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥
jih jaanio prabh aapunaa naanak te bhagavant |1|

Those who come to know their God, O Nanak, are very fortunate. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਮਮਾ ਜਾਹੂ ਮਰਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥
mamaa jaahoo maram pachhaanaa |

MAMMA: Those who understand God's mystery are satisfied,

ਭੇਟਤ ਸਾਧਸੰਗ ਪਤੀਆਨਾ ॥
bhettat saadhasang pateeaanaa |

joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਦੁਖ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ ਸਮਤ ਬੀਚਾਰਾ ॥
dukh sukh uaa kai samat beechaaraa |

They look upon pleasure and pain as the same.

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਤ ਅਉਤਾਰਾ ॥
narak surag rahat aautaaraa |

They are exempt from incarnation into heaven or hell.

ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਤਾਹੂ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥
taahoo sang taahoo niralepaa |

They live in the world, and yet they are detached from it.

ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਬਿਸੇਖਾ ॥
pooran ghatt ghatt purakh bisekhaa |

The Sublime Lord, the Primal Being, is totally pervading each and every heart.

ਉਆ ਰਸ ਮਹਿ ਉਆਹੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
auaa ras meh uaahoo sukh paaeaa |

In His Love, they find peace.

ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਹੀ ਤਿਹ ਮਾਇਆ ॥੪੨॥
naanak lipat nahee tih maaeaa |42|

O Nanak, Maya does not cling to them at all. ||42||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨਿ ਸਾਜਨਹੁ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਛੂਟਨੁ ਨਾਹਿ ॥
yaar meet sun saajanahu bin har chhoottan naeh |

Listen, my dear friends and companions: without the Lord, there is no salvation.

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਬੰਧਨ ਕਟੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥
naanak tih bandhan katte gur kee charanee paeh |1|

O Nanak, one who falls at the Feet of the Guru, has his bonds cut away. ||1||

ਪਵੜੀ ॥
pavarree |

Pauree:

ਯਯਾ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਿਧੀਆ ॥
yayaa jatan karat bahu bidheea |

YAYYA: People try all sorts of things,

ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਹ ਲਉ ਸਿਧੀਆ ॥
ek naam bin kah lau sidheea |

but without the One Name, how far can they succeed?

ਯਾਹੂ ਜਤਨ ਕਰਿ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥
yaahoo jatan kar hot chhuttaaraa |

Those efforts, by which emancipation may be attained

ਉਆਹੂ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ ॥
auaahoo jatan saadh sangaaraa |

those efforts are made in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਯਾ ਉਬਰਨ ਧਾਰੈ ਸਭੁ ਕੋਊ ॥
yaa ubaran dhaarai sabh koaoo |

Everyone has this idea of salvation,

ਉਆਹਿ ਜਪੇ ਬਿਨੁ ਉਬਰ ਨ ਹੋਊ ॥
auaaeh jape bin ubar na hoaoo |

but without meditation, there can be no salvation.

ਯਾਹੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਥਾ ॥
yaahoo taran taaran samaraathaa |

The All-powerful Lord is the boat to carry us across.

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਨਿਰਗੁਨ ਨਰਨਾਥਾ ॥
raakh lehu niragun naranaathaa |

O Lord, please save these worthless beings!

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹ ਆਪਿ ਜਨਾਈ ॥
man bach kram jih aap janaaee |

Those whom the Lord Himself instructs in thought, word and deed

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ ॥੪੩॥
naanak tih mat pragattee aaee |43|

- O Nanak, their intellect is enlightened. ||43||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਰੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
ros na kaahoo sang karahu aapan aap beechaar |

Do not be angry with anyone else; look within your own self instead.

ਹੋਇ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗਿ ਰਹਹੁ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ॥੧॥
hoe nimaanaa jag rahahu naanak nadaree paar |1|

Be humble in this world, O Nanak, and by His Grace you shall be carried across. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ॥
raaraa ren hot sabh jaa kee |

RARRA: Be the dust under the feet of all.

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥
taj abhimaan chhuttai teree baakee |

Give up your egotistical pride, and the balance of your account shall be written off.

ਰਣਿ ਦਰਗਹਿ ਤਉ ਸੀਝਹਿ ਭਾਈ ॥
ran darageh tau seejheh bhaaee |

Then, you shall win the battle in the Court of the Lord, O Siblings of Destiny.

ਜਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
jau guramukh raam naam liv laaee |

As Gurmukh, lovingly attune yourself to the Lord's Name.

ਰਹਤ ਰਹਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥
rahat rahat reh jaeh bikaaraa |

Your evil ways shall be slowly and steadily blotted out,

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ ॥
gur poore kai sabad apaaraa |

By the Shabad, the Incomparable Word of the Perfect Guru.

ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥
raate rang naam ras maate |

You shall be imbued with the Lord's Love, and intoxicated with the Nectar of the Naam.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ ॥੪੪॥
naanak har gur keenee daate |44|

O Nanak, the Lord, the Guru, has given this gift. ||44||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ ਬਿਆਧਿ ਇਆ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਬਾਸ ॥
laalach jhootth bikhai biaadh eaa dehee meh baas |

The afflictions of greed, falsehood and corruption abide in this body.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੀਆ ਨਾਨਕ ਸੂਖਿ ਨਿਵਾਸ ॥੧॥
har har amrit guramukh peea naanak sookh nivaas |1|

Drinking in the Ambrosial Nectar of the Lord's Name, Har, Har, O Nanak, the Gurmukh abides in peace. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਲਲਾ ਲਾਵਉ ਅਉਖਧ ਜਾਹੂ ॥
lalaa laavau aaukhadh jaahoo |

LALLA: One who takes the medicine of the Naam, the Name of the Lord,

ਦੂਖ ਦਰਦ ਤਿਹ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੂ ॥
dookh darad tih mitteh khinaahoo |

is cured of his pain and sorrow in an instant.

ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਜਿਹ ਰਿਦੈ ਹਿਤਾਵੈ ॥
naam aaukhadh jih ridai hitaavai |

One whose heart is filled with the medicine of the Naam,

ਤਾਹਿ ਰੋਗੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
taeh rog supanai nahee aavai |

is not infested with disease, even in his dreams.

ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ॥
har aaukhadh sabh ghatt hai bhaaee |

The medicine of the Lord's Name is in all hearts, O Siblings of Destiny.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨੁ ਬਿਧਿ ਨ ਬਨਾਈ ॥
gur poore bin bidh na banaaee |

Without the Perfect Guru, no one knows how to prepare it.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੰਜਮੁ ਕਰਿ ਦੀਆ ॥
gur poorai sanjam kar deea |

When the Perfect Guru gives the instructions to prepare it,

ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੪੫॥
naanak tau fir dookh na theea |45|

then, O Nanak, one does not suffer illness again. ||45||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੈ ਊਨ ਨ ਕਤਹੂ ਠਾਇ ॥
vaasudev sarabatr mai aoon na katahoo tthaae |

The All-pervading Lord is in all places. There is no place where He does not exist.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਇ ਦੁਰਾਇ ॥੧॥
antar baahar sang hai naanak kaae duraae |1|

Inside and outside, He is with you. O Nanak, what can be hidden from Him? ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਵਵਾ ਵੈਰੁ ਨ ਕਰੀਐ ਕਾਹੂ ॥
vavaa vair na kareeai kaahoo |

WAWWA: Do not harbor hatred against anyone.

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਹੂ ॥
ghatt ghatt antar braham samaahoo |

In each and every heart, God is contained.

ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ॥
vaasudev jal thal meh raviaa |

The All-pervading Lord is permeating and pervading the oceans and the land.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਿਰਲੈ ਹੀ ਗਵਿਆ ॥
guraprasaad viralai hee gaviaa |

How rare are those who, by Guru's Grace, sing of Him.

ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਹ ਮਨ ਤੇ ॥
vair virodh mitte tih man te |

Hatred and alienation depart from those

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਸੁਨਤੇ ॥
har keeratan guramukh jo sunate |

who, as Gurmukh, listen to the Kirtan of the Lord's Praises.

ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਸਗਲਹ ਤੇ ਰਹਤਾ ॥
varan chihan sagalah te rahataa |

O Nanak, one who becomes Gurmukh chants the Name of the Lord,


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430