Sri Guru Granth Sahib

Page - 923


ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ ॥
raamakalee sad |

Raamkalee, Sadd ~ The Call Of Death:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਜਗਿ ਦਾਤਾ ਸੋਇ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ਜੀਉ ॥
jag daataa soe bhagat vachhal tihu loe jeeo |

He is the Great Giver of the Universe, the Lover of His devotees, throughout the three worlds.

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਏ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥
gur sabad samaave avar na jaanai koe jeeo |

One who is merged in the Word of the Guru's Shabad does not know any other.

ਅਵਰੋ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੇ ॥
avaro na jaaneh sabad gur kai ek naam dhiaavahe |

Dwelling upon the Word of the Guru's Shabad, he does not know any other; he meditates on the One Name of the Lord.

ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹੇ ॥
parasaad naanak guroo angad param padavee paavahe |

By the Grace of Guru Nanak and Guru Angad, Guru Amar Das obtained the supreme status.

ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚਲਣਵਾਰਾ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥
aaeaa hakaaraa chalanavaaraa har raam naam samaaeaa |

And when the call came for Him to depart, He merged in the Name of the Lord.

ਜਗਿ ਅਮਰੁ ਅਟਲੁ ਅਤੋਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਭਗਤਿ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥
jag amar attal atol tthaakur bhagat te har paaeaa |1|

Through devotional worship in this world, the imperishable, immovable, immeasurable Lord is found. ||1||

ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਗੁਰੁ ਜਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥
har bhaanaa gur bhaaeaa gur jaavai har prabh paas jeeo |

The Guru gladly accepted the Lord's Will, and so the Guru easily reached the Lord God's Presence.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਹਿ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥
satigur kare har peh benatee meree paij rakhahu aradaas jeeo |

The True Guru prays to the Lord, "Please, save my honor. This is my prayer".

ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਜਨਹ ਕੇਰੀ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੋ ॥
paij raakhahu har janah keree har dehu naam niranjano |

Please save the honor of Your humble servant, O Lord; please bless him with Your Immaculate Name.

ਅੰਤਿ ਚਲਦਿਆ ਹੋਇ ਬੇਲੀ ਜਮਦੂਤ ਕਾਲੁ ਨਿਖੰਜਨੋ ॥
ant chaladiaa hoe belee jamadoot kaal nikhanjano |

At this time of final departure, it is our only help and support; it destroys death, and the Messenger of Death.

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥
satiguroo kee benatee paaee har prabh sunee aradaas jeeo |

The Lord God heard the prayer of the True Guru, and granted His request.

ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ ਜੀਉ ॥੨॥
har dhaar kirapaa satigur milaaeaa dhan dhan kahai saabaas jeeo |2|

The Lord showered His Mercy, and blended the True Guru with Himself; He said, "Blessed! Blessed! Wonderful!" ||2||

ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈਹੋ ਮੇਰੈ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਆਉ ਮੈ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥
mere sikh sunahu put bhaaeeho merai har bhaanaa aau mai paas jeeo |

Listen O my Sikhs, my children and Siblings of Destiny; it is my Lord's Will that I must now go to Him.

ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ਜੀਉ ॥
har bhaanaa gur bhaaeaa meraa har prabh kare saabaas jeeo |

The Guru gladly accepted the Lord's Will, and my Lord God applauded Him.

ਭਗਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੋਈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥
bhagat satigur purakh soee jis har prabh bhaanaa bhaave |

One who is pleased with the Lord God's Will is a devotee, the True Guru, the Primal Lord.

ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗਲਿ ਮੇਲਾਵਏ ॥
aanand anahad vajeh vaaje har aap gal melaave |

The unstruck sound current of bliss resounds and vibrates; the Lord hugs him close in His embrace.

ਤੁਸੀ ਪੁਤ ਭਾਈ ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰਾ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕਰਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ਜੀਉ ॥
tusee put bhaaee paravaar meraa man vekhahu kar nirajaas jeeo |

O my children, siblings and family, look carefully in your minds, and see.

ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥੩॥
dhur likhiaa paravaanaa firai naahee gur jaae har prabh paas jeeo |3|

The pre-ordained death warrant cannot be avoided; the Guru is going to be with the Lord God. ||3||

ਸਤਿਗੁਰਿ ਭਾਣੈ ਆਪਣੈ ਬਹਿ ਪਰਵਾਰੁ ਸਦਾਇਆ ॥
satigur bhaanai aapanai beh paravaar sadaaeaa |

The True Guru, in His Own Sweet Will, sat up and summoned His family.

ਮਤ ਮੈ ਪਿਛੈ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਭਾਇਆ ॥
mat mai pichhai koee rovasee so mai mool na bhaaeaa |

Let no one weep for me after I am gone. That would not please me at all.

ਮਿਤੁ ਪੈਝੈ ਮਿਤੁ ਬਿਗਸੈ ਜਿਸੁ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵਏ ॥
mit paijhai mit bigasai jis mit kee paij bhaave |

When a friend receives a robe of honor, then his friends are pleased with his honor.

ਤੁਸੀ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਨਾਵਏ ॥
tusee veechaar dekhahu put bhaaee har satiguroo painaave |

Consider this and see, O my children and siblings; the Lord has given the True Guru the robe of supreme honor.

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਖਿ ਹੋਦੈ ਬਹਿ ਰਾਜੁ ਆਪਿ ਟਿਕਾਇਆ ॥
satiguroo paratakh hodai beh raaj aap ttikaaeaa |

The True Guru Himself sat up, and appointed the successor to the Throne of Raja Yoga, the Yoga of Meditation and Success.

ਸਭਿ ਸਿਖ ਬੰਧਪ ਪੁਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥
sabh sikh bandhap put bhaaee raamadaas pairee paaeaa |4|

All the Sikhs, relatives, children and siblings have fallen at the Feet of Guru Ram Das. ||4||

ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿਆ ਮੈ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿਅਹੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥
ante satigur boliaa mai pichhai keeratan kariahu nirabaan jeeo |

Finally, the True Guru said, "When I am gone, sing Kirtan in Praise of the Lord, in Nirvaanaa."

ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਅਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ਜੀਉ ॥
keso gopaal panddit sadiahu har har kathaa parreh puraan jeeo |

Call in the long-haired scholarly Saints of the Lord, to read the sermon of the Lord, Har, Har.

ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਬੇਬਾਣੁ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਗੁਰ ਭਾਵਏ ॥
har kathaa parreeai har naam suneeai bebaan har rang gur bhaave |

Read the sermon of the Lord, and listen to the Lord's Name; the Guru is pleased with love for the Lord.

ਪਿੰਡੁ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁਲ ਹਰਿ ਸਰਿ ਪਾਵਏ ॥
pindd patal kiriaa deevaa ful har sar paave |

Do not bother with offering rice-balls on leaves, lighting lamps, and other rituals like floating the body out on the Ganges; instead, let my remains be given up to the Lord's Pool.

ਹਰਿ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥
har bhaaeaa satigur boliaa har miliaa purakh sujaan jeeo |

The Lord was pleased as the True Guru spoke; he was blended then with the all-knowing Primal Lord God.

ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕੁ ਦੀਆ ਗੁਰਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਜੀਉ ॥੫॥
raamadaas sodtee tilak deea gurasabad sach neesaan jeeo |5|

The Guru then blessed the Sodhi Ram Das with the ceremonial tilak mark, the insignia of the True Word of the Shabad. ||5||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter