Sri Guru Granth Sahib

Page - 101


ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
jo jo peevai so tripataavai |

Whoever drinks this in, is satisfied.

ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥
amar hovai jo naam ras paavai |

Whoever obtains the Sublime Essence of the Naam becomes immortal.

ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
naam nidhaan tiseh paraapat jis sabad guroo man vootthaa jeeo |2|

The Treasure of the Naam is obtained by one whose mind is filled with the Word of the Guru's Shabad. ||2||

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨਾ ॥
jin har ras paaeaa so tripat aghaanaa |

One who obtains the Sublime Essence of the Lord is satisfied and fulfilled.

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਹਿ ਡੁਲਾਨਾ ॥
jin har saad paaeaa so naeh ddulaanaa |

One who obtains this Flavor of the Lord does not waver.

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
tiseh paraapat har har naamaa jis masatak bhaageetthaa jeeo |3|

One who has this destiny written on his forehead obtains the Name of the Lord, Har, Har. ||3||

ਹਰਿ ਇਕਸੁ ਹਥਿ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
har ikas hath aaeaa varasaane bahutere |

The Lord has come into the hands of the One, the Guru, who has blessed so many with good fortune.

ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥
tis lag mukat bhe ghanere |

Attached to Him, a great many have been liberated.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥
naam nidhaanaa guramukh paaeeai kahu naanak viralee ddeetthaa jeeo |4|15|22|

The Gurmukh obtains the Treasure of the Naam; says Nanak, those who see the Lord are very rare. ||4||15||22||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰੈ ॥
nidh sidh ridh har har har merai |

My Lord, Har, Har, Har, is the nine treasures, the supernatural spiritual powers of the Siddhas, wealth and prosperity.

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥
janam padaarath gahir ganbheerai |

He is the Deep and Profound Treasure of Life.

ਲਾਖ ਕੋਟ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
laakh kott khuseea rang raavai jo gur laagaa paaee jeeo |1|

Hundreds of thousands, even millions of pleasures and delights are enjoyed by one who falls at the Guru's Feet. ||1||

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ ॥
darasan pekhat bhe puneetaa |

Gazing upon the Blessed Vision of His Darshan, all are sanctified,

ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥
sagal udhaare bhaaee meetaa |

and all family and friends are saved.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੨॥
agam agochar suaamee apunaa gur kirapaa te sach dhiaaee jeeo |2|

By Guru's Grace, I meditate on the Inaccessible and Unfathomable True Lord. ||2||

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ॥
jaa kau khojeh sarab upaae |

The One, the Guru, who is sought by all-only a few,

ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ॥
vaddabhaagee darasan ko viralaa paae |

By great good fortune, receive His Darshan.

ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ ਓਹੁ ਮਹਲੁ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
aooch apaar agochar thaanaa ohu mahal guroo dekhaaee jeeo |3|

His Place is lofty, infinite and unfathomable; the Guru has shown me that palace. ||3||

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
gahir ganbheer amrit naam teraa |

Your Ambrosial Name is deep and profound.

ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਰਾ ॥
mukat bheaa jis ridai vaseraa |

That person is liberated, in whose heart You dwell.

ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੧੬॥੨੩॥
gur bandhan tin ke sagale kaatte jan naanak sahaj samaaee jeeo |4|16|23|

The Guru cuts away all his bonds; O Servant Nanak, he is absorbed in the poise of intuitive peace. ||4||16||23||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਉ ॥
prabh kirapaa te har har dhiaavau |

By God's Grace, I meditate on the Lord, Har, Har.

ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥
prabhoo deaa te mangal gaavau |

By God's Kindness, I sing the songs of joy.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
aootthat baitthat sovat jaagat har dhiaaeeai sagal avaradaa jeeo |1|

While standing and sitting, while sleeping and while awake, meditate on the Lord, all your life. ||1||

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥
naam aaukhadh mo kau saadhoo deea |

The Holy Saint has given me the Medicine of the Naam.

ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥
kilabikh kaatte niramal theea |

My sins have been cut out, and I have become pure.

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਿਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
anad bheaa nikasee sabh peeraa sagal binaase daradaa jeeo |2|

I am filled with bliss, and all my pains have been taken away. All my suffering has been dispelled. ||2||

ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥
jis kaa ang kare meraa piaaraa |

One who has my Beloved on his side,

ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥
so mukataa saagar sansaaraa |

Is liberated from the world-ocean.

ਸਤਿ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sat kare jin guroo pachhaataa so kaahe kau ddaradaa jeeo |3|

One who recognizes the Guru practices Truth; why should he be afraid? ||3||

ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਏ ॥
jab te saadhoo sangat paae |

Since I found the Company of the Holy and met the Guru,

ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥
gur bhettat hau gee balaae |

The demon of pride has departed.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕਿ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥
saas saas har gaavai naanak satigur dtaak leea meraa parradaa jeeo |4|17|24|

With each and every breath, Nanak sings the Lord's Praises. The True Guru has covered my sins. ||4||17||24||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ot pot sevak sang raataa |

Through and through, the Lord is intermingled with His servant.

ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
prabh pratipaale sevak sukhadaataa |

God, the Giver of Peace, cherishes His servant.

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
paanee pakhaa peesau sevak kai tthaakur hee kaa aahar jeeo |1|

I carry the water, wave the fan, and grind the grain for the servant of my Lord and Master. ||1||

ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
kaatt silak prabh sevaa laaeaa |

God has cut the noose from around my neck; He has placed me in His Service.

ਹੁਕਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
hukam saahib kaa sevak man bhaaeaa |

The Lord and Master's Command is pleasing to the mind of His servant.

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੨॥
soee kamaavai jo saahib bhaavai sevak antar baahar maahar jeeo |2|

He does that which pleases his Lord and Master. Inwardly and outwardly, the servant knows his Lord. ||2||

ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਹਿ ॥
toon daanaa tthaakur sabh bidh jaaneh |

You are the All-knowing Lord and Master; You know all ways and means.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter