Sri Guru Granth Sahib

Page - 237


ਸਹਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਤਨ ਕੀ ਨਾਸੀ ॥
sahaje dubidhaa tan kee naasee |

In peace, their bodies' duality is eliminated.

ਜਾ ਕੈ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥
jaa kai sahaj man bheaa anand |

Bliss comes naturally to their minds.

ਤਾ ਕਉ ਭੇਟਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੫॥
taa kau bhettiaa paramaanand |5|

They meet the Lord, the Embodiment of Supreme Bliss. ||5||

ਸਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓ ਨਾਮੁ ॥
sahaje amrit peeo naam |

In peaceful poise, they drink in the Ambrosial Nectar of the Naam, the Name of the Lord.

ਸਹਜੇ ਕੀਨੋ ਜੀਅ ਕੋ ਦਾਨੁ ॥
sahaje keeno jeea ko daan |

In peace and poise, they give to the poor.

ਸਹਜ ਕਥਾ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਰਸਿਆ ॥
sahaj kathaa meh aatam rasiaa |

Their souls naturally delight in the Lord's Sermon.

ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਸਿਆ ॥੬॥
taa kai sang abinaasee vasiaa |6|

The Imperishable Lord abides with them. ||6||

ਸਹਜੇ ਆਸਣੁ ਅਸਥਿਰੁ ਭਾਇਆ ॥
sahaje aasan asathir bhaaeaa |

In peace and poise, they assume the unchanging position.

ਸਹਜੇ ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥
sahaje anahat sabad vajaaeaa |

In peace and poise, the unstruck vibration of the Shabad resounds.

ਸਹਜੇ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥
sahaje run jhunakaar suhaaeaa |

In peace and poise, the celestial bells resound.

ਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੭॥
taa kai ghar paarabraham samaaeaa |7|

Within their homes, the Supreme Lord God is pervading. ||7||

ਸਹਜੇ ਜਾ ਕਉ ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ ॥
sahaje jaa kau pario karamaa |

With intuitive ease, they meet the Lord, according to their karma.

ਸਹਜੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥
sahaje gur bhettio sach dharamaa |

With intuitive ease, they meet with the Guru, in the true Dharma.

ਜਾ ਕੈ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥
jaa kai sahaj bheaa so jaanai |

Those who know, attain the poise of intuitive peace.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥੮॥੩॥
naanak daas taa kai kurabaanai |8|3|

Slave Nanak is a sacrifice to them. ||8||3||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ ਟਰਿਆ ॥
prathame garabh vaas te ttariaa |

First, they come forth from the womb.

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗਿ ਜੁਰਿਆ ॥
putr kalatr kuttanb sang juriaa |

They become attached to their children, spouses and families.

ਭੋਜਨੁ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਪਰੇ ॥
bhojan anik prakaar bahu kapare |

The foods of various sorts and appearances,

ਸਰਪਰ ਗਵਨੁ ਕਰਹਿਗੇ ਬਪੁਰੇ ॥੧॥
sarapar gavan karahige bapure |1|

will surely pass away, O wretched mortal! ||1||

ਕਵਨੁ ਅਸਥਾਨੁ ਜੋ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੈ ॥
kavan asathaan jo kabahu na ttarai |

What is that place which never perishes?

ਕਵਨੁ ਸਬਦੁ ਜਿਤੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kavan sabad jit duramat harai |1| rahaau |

What is that Word by which the dirt of the mind is removed? ||1||Pause||

ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥
eindr puree meh sarapar maranaa |

In the Realm of Indra, death is sure and certain.

ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ ਨਿਹਚਲੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥
braham puree nihachal nahee rahanaa |

The Realm of Brahma shall not remain permanent.

ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ ॥
siv puree kaa hoeigaa kaalaa |

The Realm of Shiva shall also perish.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸਿ ਬਿਤਾਲਾ ॥੨॥
trai gun maaeaa binas bitaalaa |2|

The three dispositions, Maya and the demons shall vanish. ||2||

ਗਿਰਿ ਤਰ ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਅਰੁ ਤਾਰੇ ॥
gir tar dharan gagan ar taare |

The mountains, the trees, the earth, the sky and the stars;

ਰਵਿ ਸਸਿ ਪਵਣੁ ਪਾਵਕੁ ਨੀਰਾਰੇ ॥
rav sas pavan paavak neeraare |

the sun, the moon, the wind, water and fire;

ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਬਰਤ ਅਰੁ ਭੇਦਾ ॥
dinas rain barat ar bhedaa |

day and night, fasting days and their determination;

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਿਨਸਹਿਗੇ ਬੇਦਾ ॥੩॥
saasat sinmrit binasahige bedaa |3|

the Shaastras, the Simritees and the Vedas shall pass away. ||3||

ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ ॥
teerath dev dehuraa pothee |

The sacred shrines of pilgrimage, gods, temples and holy books;

ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਤੀ ॥
maalaa tilak soch paak hotee |

rosaries, ceremonial tilak marks on the forehead, meditative people, the pure, and the performers of burnt offerings;

ਧੋਤੀ ਡੰਡਉਤਿ ਪਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ ॥
dhotee ddanddaut parasaadan bhogaa |

wearing loin cloths, bowing in reverence and the enjoyment of sacred foods

ਗਵਨੁ ਕਰੈਗੋ ਸਗਲੋ ਲੋਗਾ ॥੪॥
gavan karaigo sagalo logaa |4|

- all these, and all people, shall pass away. ||4||

ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦੂ ॥
jaat varan turak ar hindoo |

Social classes, races, Muslims and Hindus;

ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਿੰਦੂ ॥
pas pankhee anik jon jindoo |

beasts, birds and the many varieties of beings and creatures;

ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੁ ਦੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥
sagal paasaar deesai paasaaraa |

the entire world and the visible universe

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇਗੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ ॥੫॥
binas jaaeigo sagal aakaaraa |5|

- all forms of existence shall pass away. ||5||

ਸਹਜ ਸਿਫਤਿ ਭਗਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਾ ॥
sahaj sifat bhagat tat giaanaa |

Through the Praises of the Lord, devotional worship, spiritual wisdom and the essence of reality,

ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਥਾਨਾ ॥
sadaa anand nihachal sach thaanaa |

eternal bliss and the imperishable true place are obtained.

ਤਹਾ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ ॥
tahaa sangat saadh gun rasai |

There, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the Lord's Glorious Praises are sung with love.

ਅਨਭਉ ਨਗਰੁ ਤਹਾ ਸਦ ਵਸੈ ॥੬॥
anbhau nagar tahaa sad vasai |6|

There, in the city of fearlessness, He dwells forever. ||6||

ਤਹ ਭਉ ਭਰਮਾ ਸੋਗੁ ਨ ਚਿੰਤਾ ॥
tah bhau bharamaa sog na chintaa |

There is no fear, doubt, suffering or anxiety there;

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਮਿਰਤੁ ਨ ਹੋਤਾ ॥
aavan jaavan mirat na hotaa |

there is no coming or going, and no death there.

ਤਹ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨਹਤ ਆਖਾਰੇ ॥
tah sadaa anand anahat aakhaare |

There is eternal bliss, and the unstruck celestial music there.

ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ ॥੭॥
bhagat vaseh keeratan aadhaare |7|

The devotees dwell there, with the Kirtan of the Lord's Praises as their support. ||7||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
paarabraham kaa ant na paar |

There is no end or limitation to the Supreme Lord God.

ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਤਾ ਕਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
kaun karai taa kaa beechaar |

Who can embrace His contemplation?

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥
kahu naanak jis kirapaa karai |

Says Nanak, when the Lord showers His Mercy,

ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਰੈ ॥੮॥੪॥
nihachal thaan saadhasang tarai |8|4|

the imperishable home is obtained; in the Saadh Sangat, you shall be saved. ||8||4||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥
jo is maare soee sooraa |

One who kills this is a spiritual hero.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥
jo is maare soee pooraa |

One who kills this is perfect.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥
jo is maare tiseh vaddiaaee |

One who kills this obtains glorious greatness.

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥
jo is maare tis kaa dukh jaaee |1|

One who kills this is freed of suffering. ||1||

ਐਸਾ ਕੋਇ ਜਿ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ ॥
aaisaa koe ji dubidhaa maar gavaavai |

How rare is such a person, who kills and casts off duality.

ਇਸਹਿ ਮਾਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
eiseh maar raaj jog kamaavai |1| rahaau |

Killing it, he attains Raja Yoga, the Yoga of meditation and success. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430