Sri Guru Granth Sahib

Page - 931


ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਇ ॥
ohu bidhaataa man tan dee |

He is the Architect of Destiny; He blesses us with mind and body.

ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੋਇ ॥
ohu bidhaataa man mukh soe |

That Architect of Destiny is in my mind and mouth.

ਪ੍ਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
prabh jagajeevan avar na koe |

God is the Life of the world; there is no other at all.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥
naanak naam rate pat hoe |9|

O Nanak, imbued with the Naam, the Name of the Lord, one is honored. ||9||

ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰਿ ॥
raajan raam ravai hitakaar |

One who lovingly chants the Name of the Sovereign Lord King,

ਰਣ ਮਹਿ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ॥
ran meh loojhai manooaa maar |

fights the battle and conquers his own mind;

ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
raat dinant rahai rang raataa |

day and night, he remains imbued with the Lord's Love.

ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥
teen bhavan jug chaare jaataa |

He is famous throughout the three worlds and the four ages.

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥
jin jaataa so tis hee jehaa |

One who knows the Lord, becomes like Him.

ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥
at niramaaeil seejhas dehaa |

He becomes absolutely immaculate, and his body is sanctified.

ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥
rahasee raam ridai ik bhaae |

His heart is happy, in love with the One Lord.

ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥
antar sabad saach liv laae |10|

He lovingly centers his attention deep within upon the True Word of the Shabad. ||10||

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ros na keejai amrit peejai rahan nahee sansaare |

Don't be angry - drink in the Ambrosial Nectar; you shall not remain in this world forever.

ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥
raaje raae rank nahee rahanaa aae jaae jug chaare |

The ruling kings and the paupers shall not remain; they come and go, throughout the four ages.

ਰਹਣ ਕਹਣ ਤੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ॥
rahan kahan te rahai na koee kis peh krau binantee |

Everyone says that they will remain, but none of them remain; unto whom should I offer my prayer?

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ॥੧੧॥
ek sabad raam naam nirodhar gur devai pat matee |11|

The One Shabad, the Name of the Lord, will never fail you; the Guru grants honor and understanding. ||11||

ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰਿ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਲਿ ਚਲੀ ॥
laaj marantee mar gee ghooghatt khol chalee |

My shyness and hesitation have died and gone, and I walk with my face unveiled.

ਸਾਸੁ ਦਿਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥
saas divaanee baavaree sir te sank ttalee |

The confusion and doubt from my crazy, insane mother-in-law has been removed from over my head.

ਪ੍ਰੇਮਿ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥
prem bulaaee ralee siau man meh sabad anand |

My Beloved has summoned me with joyful caresses; my mind is filled with the bliss of the Shabad.

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦੁ ॥੧੨॥
laal ratee laalee bhee guramukh bhee nichind |12|

Imbued with the Love of my Beloved, I have become Gurmukh, and carefree. ||12||

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥
laahaa naam ratan jap saar |

Chant the jewel of the Naam, and earn the profit of the Lord.

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
lab lobh buraa ahankaar |

Greed, avarice, evil and egotism;

ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੁ ॥
laarree chaarree laaeitabaar |

slander, inuendo and gossip;

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥
manamukh andhaa mugadh gavaar |

the self-willed manmukh is blind, foolish and ignorant.

ਲਾਹੇ ਕਾਰਣਿ ਆਇਆ ਜਗਿ ॥
laahe kaaran aaeaa jag |

For the sake of earning the profit of the Lord, the mortal comes into the world.

ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਠਗਾਇ ਠਗਿ ॥
hoe majoor geaa tthagaae tthag |

But he becomes a mere slave laborer, and is mugged by the mugger, Maya.

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ॥
laahaa naam poonjee vesaahu |

One who earns the profit of the Naam, with the capital of faith,

ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਪਤਿ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੧੩॥
naanak sachee pat sachaa paatisaahu |13|

O Nanak, is truly honored by the True Supreme King. ||13||

ਆਇ ਵਿਗੂਤਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ॥
aae vigootaa jag jam panth |

The world is ruined on the path of Death.

ਆਈ ਨ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥
aaee na mettan ko samarath |

No one has the power to erase Maya's influence.

ਆਥਿ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰਿ ਹੋਇ ॥
aath sail neech ghar hoe |

If wealth visits the home of the lowliest clown,

ਆਥਿ ਦੇਖਿ ਨਿਵੈ ਜਿਸੁ ਦੋਇ ॥
aath dekh nivai jis doe |

seeing that wealth, all pay their respects to him.

ਆਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਨਾ ॥
aath hoe taa mugadh siaanaa |

Even an idiot is thought of as clever, if he is rich.

ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥
bhagat bihoonaa jag bauraanaa |

Without devotional worship, the world is insane.

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
sabh meh varatai eko soe |

The One Lord is contained among all.

ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥
jis no kirapaa kare tis paragatt hoe |14|

He reveals Himself, unto those whom He blesses with His Grace. ||14||

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਥਾਪਿ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ॥
jug jug thaap sadaa niravair |

Throughout the ages, the Lord is eternally established; He has no vengeance.

ਜਨਮਿ ਮਰਣਿ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥
janam maran nahee dhandhaa dhair |

He is not subject to birth and death; He is not entangled in worldly affairs.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
jo deesai so aape aap |

Whatever is seen, is the Lord Himself.

ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪਿ ॥
aap upaae aape ghatt thaap |

Creating Himself, He establishes Himself in the heart.

ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥
aap agochar dhandhai loee |

He Himself is unfathomable; He links people to their affairs.

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ ॥
jog jugat jagajeevan soee |

He is the Way of Yoga, the Life of the World.

ਕਰਿ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
kar aachaar sach sukh hoee |

Living a righteous lifestyle, true peace is found.

ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤਿ ਕਿਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥
naam vihoonaa mukat kiv hoee |15|

Without the Naam, the Name of the Lord, how can anyone find liberation? ||15||

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ ॥
vin naavai verodh sareer |

Without the Name, even one's own body is an enemy.

ਕਿਉ ਨ ਮਿਲਹਿ ਕਾਟਹਿ ਮਨ ਪੀਰ ॥
kiau na mileh kaatteh man peer |

Why not meet the Lord, and take away the pain of your mind?

ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
vaatt vattaaoo aavai jaae |

The traveller comes and goes along the highway.

ਕਿਆ ਲੇ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
kiaa le aaeaa kiaa palai paae |

What did he bring when he came, and what will he take away when he goes?

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ ॥
vin naavai tottaa sabh thaae |

Without the Name, one loses everywhere.

ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
laahaa milai jaa dee bujhaae |

The profit is earned, when the Lord grants understanding.

ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ ॥
vanaj vaapaar vanajai vaapaaree |

In merchandise and trade, the merchant is trading.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥
vin naavai kaisee pat saaree |16|

Without the Name, how can one find honor and nobility? ||16||

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥
gun veechaare giaanee soe |

One who contemplates the Lord's Virtues is spiritually wise.

ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
gun meh giaan paraapat hoe |

Through His Virtues, one receives spiritual wisdom.

ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥
gunadaataa viralaa sansaar |

How rare in this world, is the Giver of virtue.

ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥
saachee karanee gur veechaar |

The True way of life comes through contemplation of the Guru.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
agam agochar keemat nahee paae |

The Lord is inaccessible and unfathomable. His worth cannot be estimated.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430