Sri Guru Granth Sahib

Page - 386


ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜੋ ਜਨੁ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
so naam japai jo jan tudh bhaavai |1| rahaau |

He alone is pleasing to Your Will, who chants the Naam. ||1||Pause||

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
tan man seetal jap naam teraa |

My body and mind are cooled and soothed, chanting the Name of the Lord.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਢਹੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥੨॥
har har japat dtahai dukh dderaa |2|

Meditating on the Lord, Har, Har, the house of pain is demolished. ||2||

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
hukam boojhai soee paravaan |

He alone, who understands the Command of the Lord's Will, is approved.

ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਜਾ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੩॥
saach sabad jaa kaa neesaan |3|

The True Shabad of the Word of God is his trademark and insignia. ||3||

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
gur poorai har naam drirraaeaa |

The Perfect Guru has implanted the Lord's Name within me.

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੯॥
bhanat naanak merai man sukh paaeaa |4|8|59|

Prays Nanak, my mind has found peace. ||4||8||59||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਜਹਾ ਪਠਾਵਹੁ ਤਹ ਤਹ ਜਾੲਂੀ ॥
jahaa patthaavahu tah tah jaaenee |

Wherever You send me, there I go.

ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾੲਂੀ ॥੧॥
jo tum dehu soee sukh paaenee |1|

Whatever You give me, brings me peace. ||1||

ਸਦਾ ਚੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਸਾਈ ॥
sadaa chere govind gosaaee |

I am forever the chaylaa, the humble disciple, of the Lord of the Universe, the Sustainer of the World.

ਤੁਮੑਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾੲਂੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumaree kripaa te tripat aghaaenee |1| rahaau |

By Your Grace, I am satisfied and satiated. ||1||Pause||

ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ ਪੈਨੑਉ ਖਾੲਂੀ ॥
tumaraa deea painau khaaenee |

Whatever You give me, I wear and eat.

ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖੀ ਵਲਾੲਂੀ ॥੨॥
tau prasaad prabh sukhee valaaenee |2|

By Your Grace, O God, my life passes peacefully. ||2||

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆੲਂੀ ॥
man tan antar tujhai dhiaaenee |

Deep within my mind and body, I meditate on You.

ਤੁਮੑਰੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ਲਾੲਂੀ ॥੩॥
tumarai lavai na koaoo laaenee |3|

I recognize none as equal to You. ||3||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਇਵੈ ਧਿਆੲਂੀ ॥
kahu naanak nit ivai dhiaaenee |

Says Nanak, this is my continual meditation:

ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਸੰਤਹ ਲਗਿ ਪਾੲਂੀ ॥੪॥੯॥੬੦॥
gat hovai santah lag paaenee |4|9|60|

that I may be emancipated, clinging to the Feet of the Saints. ||4||9||60||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ॥
aootthat baitthat sovat dhiaaeeai |

While standing up, and sitting down, and even while asleep, meditate on the Lord.

ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ ॥੧॥
maarag chalat hare har gaaeeai |1|

Walking on the Way, sing the Praises of the Lord. ||1||

ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ॥
sravan suneejai amrit kathaa |

With your ears, listen to the Ambrosial Sermon.

ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaas sunee man hoe anandaa dookh rog man sagale lathaa |1| rahaau |

Listening to it, your mind shall be filled with bliss, and the troubles and diseases of your mind shall all depart. ||1||Pause||

ਕਾਰਜਿ ਕਾਮਿ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥
kaaraj kaam baatt ghaatt japeejai |

While you work at your job, on the road and at the beach, meditate and chant.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥
guraprasaad har amrit peejai |2|

By Guru's Grace, drink in the Ambrosial Essence of the Lord. ||2||

ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
dinas rain har keeratan gaaeeai |

The humble being who sings the Kirtan of the Lord's Praises, day and night,

ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
so jan jam kee vaatt na paaeeai |3|

does not have to go with the Messenger of Death. ||3||

ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ॥
aatth pahar jis visareh naahee |

One who does not forget the Lord, twenty-four hours a day, is emancipated;

ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥
gat hovai naanak tis lag paaee |4|10|61|

O Nanak, I fall at his feet. ||4||10||61||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥
jaa kai simaran sookh nivaas |

Remembering Him in meditation, one abides in peace;

ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥
bhee kaliaan dukh hovat naas |1|

one becomes happy, and suffering is ended. ||1||

ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥
anad karahu prabh ke gun gaavahu |

Celebrate, make merry, and sing God's Glories.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satigur apanaa sad sadaa manaavahu |1| rahaau |

Forever and ever, surrender to the True Guru. ||1||Pause||

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
satigur kaa sach sabad kamaavahu |

Act in accordance with the Shabad, the True Word of the True Guru.

ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
thir ghar baitthe prabh apanaa paavahu |2|

Remain steady and stable within the home of your own self, and find God. ||2||

ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥
par kaa buraa na raakhahu cheet |

Do not harbor evil intentions against others in your mind,

ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥
tum kau dukh nahee bhaaee meet |3|

and you shall not be troubled, O Siblings of Destiny, O friends. ||3||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨੑਾ ॥
har har tant mant gur deenaa |

The Name of the Lord, Har, Har, is the Tantric exercise, and the Mantra, given by the Guru.

ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਚੀਨੑਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥
eihu sukh naanak anadin cheenaa |4|11|62|

Nanak knows this peace alone, night and day. ||4||11||62||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਜਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥
jis neech kau koee na jaanai |

That wretched being, whom no one knows

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥
naam japat uhu chahu kuntt maanai |1|

- chanting the Naam, the Name of the Lord, he is honored in the four directions. ||1||

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥
darasan maagau dehi piaare |

I beg for the Blessed Vision of Your Darshan; please, give it to me, O Beloved!

ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tumaree sevaa kaun kaun na taare |1| rahaau |

Serving You, who, who has not been saved? ||1||Pause||

ਜਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥
jaa kai nikatt na aavai koee |

That person, whom no one wants to be near

ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲਿ ਧੋਈ ॥੨॥
sagal srisatt uaa ke charan mal dhoee |2|

- the whole world comes to wash the dirt of his feet. ||2||

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥
jo praanee kaahoo na aavat kaam |

That mortal, who is of no use to anyone at all

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥
sant prasaad taa ko japeeai naam |3|

- by the Grace of the Saints, he meditates on the Naam. ||3||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ ॥
saadhasang man sovat jaage |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the sleeping mind awakens.

ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥
tab prabh naanak meetthe laage |4|12|63|

Then, O Nanak, God seems sweet. ||4||12||63||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਉ ॥
eko ekee nain nihaarau |

With my eyes, I behold the One and Only Lord.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮੑਾਰਉ ॥੧॥
sadaa sadaa har naam samaarau |1|

Forever and ever, I contemplate the Naam, the Name of the Lord. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter