Sri Guru Granth Sahib

Page - 144


ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ ॥੨॥
ek tuee ek tuee |2|

You alone, Lord, You alone. ||2||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਨ ਦਾਦੇ ਦਿਹੰਦ ਆਦਮੀ ॥
n daade dihand aadamee |

Neither the just, nor the generous, nor any humans at all,

ਨ ਸਪਤ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ॥
n sapat jer jimee |

Nor the seven realms beneath the earth, shall remain.

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ ॥੩॥
ek tuee ek tuee |3|

You alone, Lord, You alone. ||3||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਨ ਸੂਰ ਸਸਿ ਮੰਡਲੋ ॥
n soor sas manddalo |

Neither the sun, nor the moon, nor the planets,

ਨ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹ ਜਲੋ ॥
n sapat deep nah jalo |

Nor the seven continents, nor the oceans,

ਅੰਨ ਪਉਣ ਥਿਰੁ ਨ ਕੁਈ ॥
an paun thir na kuee |

Nor food, nor the wind-nothing is permanent.

ਏਕੁ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥੪॥
ek tuee ek tuee |4|

You alone, Lord, You alone. ||4||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਨ ਰਿਜਕੁ ਦਸਤ ਆ ਕਸੇ ॥
n rijak dasat aa kase |

Our sustenance is not in the hands of any person.

ਹਮਾ ਰਾ ਏਕੁ ਆਸ ਵਸੇ ॥
hamaa raa ek aas vase |

The hopes of all rest in the One Lord.

ਅਸਤਿ ਏਕੁ ਦਿਗਰ ਕੁਈ ॥
asat ek digar kuee |

The One Lord alone exists-who else is there?

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥੫॥
ek tuee ek tuee |5|

You alone, Lord, You alone. ||5||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਪਰੰਦਏ ਨ ਗਿਰਾਹ ਜਰ ॥
parande na giraah jar |

The birds have no money in their pockets.

ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ॥
darakhat aab aas kar |

They place their hopes on trees and water.

ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ ॥
dihand suee |

He alone is the Giver.

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ ॥੬॥
ek tuee ek tuee |6|

You alone, Lord, You alone. ||6||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋਇ ॥
naanak lilaar likhiaa soe |

O Nanak, that destiny which is pre-ordained and written on one's forehead

ਮੇਟਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥
mett na saakai koe |

no one can erase it.

ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੁਈ ॥
kalaa dharai hirai suee |

The Lord infuses strength, and He takes it away again.

ਏਕੁ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥੭॥
ek tuee ek tuee |7|

You alone, O Lord, You alone. ||7||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥
sachaa teraa hukam guramukh jaaniaa |

True is the Hukam of Your Command. To the Gurmukh, it is known.

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥
guramatee aap gavaae sach pachhaaniaa |

Through the Guru's Teachings, selfishness and conceit are eradicated, and the Truth is realized.

ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ॥
sach teraa darabaar sabad neesaaniaa |

True is Your Court. It is proclaimed and revealed through the Word of the Shabad.

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥
sachaa sabad veechaar sach samaaniaa |

Meditating deeply on the True Word of the Shabad, I have merged into the Truth.

ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਿਆ ॥
manamukh sadaa koorriaar bharam bhulaaniaa |

The self-willed manmukhs are always false; they are deluded by doubt.

ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥
visattaa andar vaas saad na jaaniaa |

They dwell in manure, and they do not know the taste of the Name.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥
vin naavai dukh paae aavan jaaniaa |

Without the Name, they suffer the agonies of coming and going.

ਨਾਨਕ ਪਾਰਖੁ ਆਪਿ ਜਿਨਿ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ॥੧੩॥
naanak paarakh aap jin khottaa kharaa pachhaaniaa |13|

O Nanak, the Lord Himself is the Appraiser, who distinguishes the counterfeit from the genuine. ||13||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:

ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ॥
seehaa baajaa charagaa kuheea enaa khavaale ghaah |

Tigers, hawks, falcons and eagles-the Lord could make them eat grass.

ਘਾਹੁ ਖਾਨਿ ਤਿਨਾ ਮਾਸੁ ਖਵਾਲੇ ਏਹਿ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ॥
ghaahu khaan tinaa maas khavaale ehi chalaae raah |

And those animals which eat grass-He could make them eat meat. He could make them follow this way of life.

ਨਦੀਆ ਵਿਚਿ ਟਿਬੇ ਦੇਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ ॥
nadeea vich ttibe dekhaale thalee kare asagaah |

He could raise dry land from the rivers, and turn the deserts into bottomless oceans.

ਕੀੜਾ ਥਾਪਿ ਦੇਇ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ ॥
keerraa thaap dee paatisaahee lasakar kare suaah |

He could appoint a worm as king, and reduce an army to ashes.

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੀਵਹਿ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੇ ਤਾ ਕਿ ਅਸਾਹ ॥
jete jeea jeeveh lai saahaa jeevaale taa ki asaah |

All beings and creatures live by breathing, but He could keep us alive, even without the breath.

ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਦੇਇ ਗਿਰਾਹ ॥੧॥
naanak jiau jiau sache bhaavai tiau tiau dee giraah |1|

O Nanak, as it pleases the True Lord, He gives us sustenance. ||1||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਇਕਿ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇਕਿ ਤ੍ਰਿਣੁ ਖਾਹਿ ॥
eik maasahaaree ik trin khaeh |

Some eat meat, while others eat grass.

ਇਕਨਾ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹਿ ॥
eikanaa chhateeh amrit paeh |

Some have all the thirty-six varieties of delicacies,

ਇਕਿ ਮਿਟੀਆ ਮਹਿ ਮਿਟੀਆ ਖਾਹਿ ॥
eik mitteea meh mitteea khaeh |

while others live in the dirt and eat mud.

ਇਕਿ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰਿ ॥
eik paun sumaaree paun sumaar |

Some control the breath, and regulate their breathing.

ਇਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿ ॥
eik nirankaaree naam aadhaar |

Some live by the Support of the Naam, the Name of the Formless Lord.

ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥
jeevai daataa marai na koe |

The Great Giver lives; no one dies.

ਨਾਨਕ ਮੁਠੇ ਜਾਹਿ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥੨॥
naanak mutthe jaeh naahee man soe |2|

O Nanak, those who do not enshrine the Lord within their minds are deluded. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮਿ ਕਮਾਈਐ ॥
poore gur kee kaar karam kamaaeeai |

By the karma of good actions, some come to serve the Perfect Guru.

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
guramatee aap gavaae naam dhiaaeeai |

Through the Guru's Teachings, some eliminate selfishness and conceit, and meditate on the Naam, the Name of the Lord.

ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਗਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥
doojee kaarai lag janam gavaaeeai |

Undertaking any other task, they waste their lives in vain.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਵਿਸੁ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥
vin naavai sabh vis paijhai khaaeeai |

Without the Name, all that they wear and eat is poison.

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਾਲਾਹਿ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥
sachaa sabad saalaeh sach samaaeeai |

Praising the True Word of the Shabad, they merge with the True Lord.

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਈਐ ॥
vin satigur seve naahee sukh nivaas fir fir aaeeai |

Without serving the True Guru, they do not obtain the home of peace; they are consigned to reincarnation, over and over again.

ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥
duneea khottee raas koorr kamaaeeai |

Investing counterfeit capital, they earn only falsehood in the world.

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਾਲਾਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਈਐ ॥੧੪॥
naanak sach kharaa saalaeh pat siau jaaeeai |14|

O Nanak, singing the Praises of the Pure, True Lord, they depart with honor. ||14||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Salok, First Mehl:

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਵਾਵਹਿ ਗਾਵਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਲਿ ਨਾਵਹਿ ॥
tudh bhaavai taa vaaveh gaaveh tudh bhaavai jal naaveh |

When it pleases You, we play music and sing; when it pleases You, we bathe in water.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter