Sri Guru Granth Sahib

Page - 284


ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥
naanak kai man ihu anaraau |1|

- this is the longing of Nanak's mind. ||1||

ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥
manasaa pooran saranaa jog |

He is the Fulfiller of wishes, who can give us Sanctuary;

ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
jo kar paaeaa soee hog |

That which He has written, comes to pass.

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰੁ ॥
haran bharan jaa kaa netr for |

He destroys and creates in the twinkling of an eye.

ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥
tis kaa mantru na jaanai hor |

No one else knows the mystery of His ways.

ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥
anad roop mangal sad jaa kai |

He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy.

ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥
sarab thok suneeeh ghar taa kai |

I have heard that all things are in His home.

ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥
raaj meh raaj jog meh jogee |

Among kings, He is the King; among yogis, He is the Yogi.

ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥
tap meh tapeesar grihasat meh bhogee |

Among ascetics, He is the Ascetic; among householders, He is the Enjoyer.

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
dhiaae dhiaae bhagatah sukh paaeaa |

By constant meditation, His devotee finds peace.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
naanak tis purakh kaa kinai ant na paaeaa |2|

O Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2||

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥
jaa kee leelaa kee mit naeh |

There is no limit to His play.

ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥
sagal dev haare avagaeh |

All the demigods have grown weary of searching for it.

ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥
pitaa kaa janam ki jaanai poot |

What does the son know of his father's birth?

ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥
sagal paroee apunai soot |

All are strung upon His string.

ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥
sumat giaan dhiaan jin dee |

He bestows good sense, spiritual wisdom and meditation,

ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥
jan daas naam dhiaaveh see |

On His humble servants and slaves who meditate on the Naam.

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥
tihu gun meh jaa kau bharamaae |

He leads some astray in the three qualities;

ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
janam marai fir aavai jaae |

they are born and die, coming and going over and over again.

ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥
aooch neech tis ke asathaan |

The high and the low are His places.

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥
jaisaa janaavai taisaa naanak jaan |3|

As He inspires us to know Him, O Nanak, so is He known. ||3||

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥
naanaa roop naanaa jaa ke rang |

Many are His forms; many are His colors.

ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ॥
naanaa bhekh kareh ik rang |

Many are the appearances which He assumes, and yet He is still the One.

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
naanaa bidh keeno bisathaar |

In so many ways, He has extended Himself.

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
prabh abinaasee ekankaar |

The Eternal Lord God is the One, the Creator.

ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
naanaa chalit kare khin maeh |

He performs His many plays in an instant.

ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥
poor rahio pooran sabh tthaae |

The Perfect Lord is pervading all places.

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
naanaa bidh kar banat banaaee |

In so many ways, He created the creation.

ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥
apanee keemat aape paaee |

He alone can estimate His worth.

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥
sabh ghatt tis ke sabh tis ke tthaau |

All hearts are His, and all places are His.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੪॥
jap jap jeevai naanak har naau |4|

Nanak lives by chanting, chanting the Name of the Lord. ||4||

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥
naam ke dhaare sagale jant |

The Naam is the Support of all creatures.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
naam ke dhaare khandd brahamandd |

The Naam is the Support of the earth and solar systems.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥
naam ke dhaare simrit bed puraan |

The Naam is the Support of the Simritees, the Vedas and the Puraanas.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥
naam ke dhaare sunan giaan dhiaan |

The Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥
naam ke dhaare aagaas paataal |

The Naam is the Support of the Akaashic ethers and the nether regions.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥
naam ke dhaare sagal aakaar |

The Naam is the Support of all bodies.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥
naam ke dhaare pureea sabh bhavan |

The Naam is the Support of all worlds and realms.

ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ॥
naam kai sang udhare sun sravan |

Associating with the Naam, listening to it with the ears, one is saved.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ॥
kar kirapaa jis aapanai naam laae |

Those whom the Lord mercifully attaches to His Naam

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥
naanak chauthe pad meh so jan gat paae |5|

- O Nanak, in the fourth state, those humble servants attain salvation. ||5||

ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥
roop sat jaa kaa sat asathaan |

His form is true, and true is His place.

ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥
purakh sat keval paradhaan |

His personality is true - He alone is supreme.

ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
karatoot sat sat jaa kee baanee |

His acts are true, and true is His Word.

ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
sat purakh sabh maeh samaanee |

The True Lord is permeating all.

ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥
sat karam jaa kee rachanaa sat |

True are His actions; His creation is true.

ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥
mool sat sat utapat |

His root is true, and true is what originates from it.

ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥
sat karanee niramal niramalee |

True is His lifestyle, the purest of the pure.

ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥
jiseh bujhaae tiseh sabh bhalee |

All goes well for those who know Him.

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
sat naam prabh kaa sukhadaaee |

The True Name of God is the Giver of peace.

ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੬॥
bisvaas sat naanak gur te paaee |6|

Nanak has obtained true faith from the Guru. ||6||

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
sat bachan saadhoo upades |

True are the Teachings, and the Instructions of the Holy.

ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥
sat te jan jaa kai ridai praves |

True are those into whose hearts He enters.

ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥
sat nirat boojhai je koe |

One who knows and loves the Truth

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
naam japat taa kee gat hoe |

chanting the Naam, he obtains salvation.

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
aap sat keea sabh sat |

He Himself is True, and all that He has made is true.

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥
aape jaanai apanee mit gat |

He Himself knows His own state and condition.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430