Sri Guru Granth Sahib

Page - 1381


ਸਾਈ ਜਾਇ ਸਮੑਾਲਿ ਜਿਥੈ ਹੀ ਤਉ ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥
saaee jaae samaal jithai hee tau vanyanaa |58|

Remember that place where you must go. ||58||

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੑੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥
fareedaa jinaee kamee naeh gun te kamarre visaar |

Fareed, those deeds which do not bring merit - forget about those deeds.

ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥
mat saramindaa theevahee saanee dai darabaar |59|

Otherwise, you shall be put to shame, in the Court of the Lord. ||59||

ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਦਿ ॥
fareedaa saahib dee kar chaakaree dil dee laeh bharaand |

Fareed, work for your Lord and Master; dispel the doubts of your heart.

ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ ॥੬੦॥
daravesaan no lorreeai rukhaan dee jeeraand |60|

The dervishes, the humble devotees, have the patient endurance of trees. ||60||

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ ॥
fareedaa kaale maidde kaparre kaalaa maiddaa ves |

Fareed, my clothes are black, and my outfit is black.

ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥੬੧॥
gunahee bhariaa mai firaa lok kahai daraves |61|

I wander around full of sins, and yet people call me a dervish - a holy man. ||61||

ਤਤੀ ਤੋਇ ਨ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲਿ ਟੁਬੀ ਦੇਇ ॥
tatee toe na palavai je jal ttubee dee |

The crop which is burnt will not bloom, even if it is soaked in water.

ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੋਹਾਗਣਿ ਰਬ ਦੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਇ ॥੬੨॥
fareedaa jo ddohaagan rab dee jhooredee jhooree |62|

Fareed, she who is forsaken by her Husband Lord, grieves and laments. ||62||

ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ॥
jaan kuaaree taa chaau veevaahee taan maamale |

When she is a virgin, she is full of desire; but when she is married, then her troubles begin.

ਫਰੀਦਾ ਏਹੋ ਪਛੋਤਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ ਨ ਥੀਐ ॥੬੩॥
fareedaa eho pachhotaau vat kuaaree na theeai |63|

Fareed, she has this one regret, that she cannot be a virgin again. ||63||

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥
kalar keree chhaparree aae ulathe hanjh |

The swans have landed in a small pond of salt water.

ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨਿੑ ਨਾ ਪੀਵਹਿ ਉਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥੬੪॥
chinjoo borrani naa peeveh uddan sandee ddanjh |64|

They dip in their bills, but do not drink; they fly away, still thirsty. ||64||

ਹੰਸੁ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੍ਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕੁ ਵਿਡਾਰਣਿ ਜਾਇ ॥
hans uddar kodhrai peaa lok viddaaran jaae |

The swans fly away, and land in the fields of grain. The people go to chase them away.

ਗਹਿਲਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕੋਧ੍ਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥
gahilaa lok na jaanadaa hans na kodhraa khaae |65|

The thoughtless people do not know, that the swans do not eat the grain. ||65||

ਚਲਿ ਚਲਿ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨੑੀ ਵਸਾਏ ਤਲ ॥
chal chal geean pankheean jinaee vasaae tal |

The birds which lived in the pools have flown away and left.

ਫਰੀਦਾ ਸਰੁ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ ॥੬੬॥
fareedaa sar bhariaa bhee chalasee thake kaval ikal |66|

Fareed, the overflowing pool shall also pass away, and only the lotus flowers shall remain. ||66||

ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥
fareedaa itt siraane bhue savan keerraa larrio maas |

Fareed, a stone will be your pillow, and the earth will be your bed. The worms shall eat into your flesh.

ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥
ketarriaa jug vaapare ikat peaa paas |67|

Countless ages will pass, and you will still be lying on one side. ||67||

ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥
fareedaa bhanee gharree savanavee ttuttee naagar laj |

Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.

ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਨਾਠੀ ਅਜੁ ॥੬੮॥
ajaraaeel faresataa kai ghar naatthee aj |68|

In which house will the Messenger of Death be a guest today? ||68||

ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥
fareedaa bhanee gharree savanavee ttoottee naagar laj |

Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.

ਜੋ ਸਜਣ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੇ ਸੇ ਕਿਉ ਆਵਹਿ ਅਜੁ ॥੬੯॥
jo sajan bhue bhaar the se kiau aaveh aj |69|

Those friends who were a burden on the earth - how can they come today? ||69||

ਫਰੀਦਾ ਬੇ ਨਿਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥
fareedaa be nivaajaa kutiaa eh na bhalee reet |

Fareed: O faithless dog, this is not a good way of life.

ਕਬਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ ॥੭੦॥
kabahee chal na aaeaa panje vakhat maseet |70|

You never come to the mosque for your five daily prayers. ||70||

ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥
autth fareedaa ujoo saaj subah nivaaj gujaar |

Rise up, Fareed, and cleanse yourself; chant your morning prayer.

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥੭੧॥
jo sir saanee naa nivai so sir kap utaar |71|

The head which does not bow to the Lord - chop off and remove that head. ||71||

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕੀਜੈ ਕਾਂਇ ॥
jo sir saaee naa nivai so sir keejai kaane |

That head which does not bow to the Lord - what is to be done with that head?

ਕੁੰਨੇ ਹੇਠਿ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੈ ਥਾਇ ॥੭੨॥
kune hetth jalaaeeai baalan sandai thaae |72|

Put it in the fireplace, instead of firewood. ||72||

ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨੑੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥
fareedaa kithai taidde maapiaa jinaee too janiohi |

Fareed, where are your mother and father, who gave birth to you?

ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥੭੩॥
tai paasahu oe lad ge toon ajai na pateenohi |73|

They have left you, but even so, you are not convinced that you shall also have to go. ||73||

ਫਰੀਦਾ ਮਨੁ ਮੈਦਾਨੁ ਕਰਿ ਟੋਏ ਟਿਬੇ ਲਾਹਿ ॥
fareedaa man maidaan kar ttoe ttibe laeh |

Fareed, flatten out your mind; smooth out the hills and valleys.

ਅਗੈ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀ ਭਾਹਿ ॥੭੪॥
agai mool na aavasee dojak sandee bhaeh |74|

Hereafter, the fires of hell shall not even approach you. ||74||

ਮਹਲਾ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥
fareedaa khaalak khalak meh khalak vasai rab maeh |

Fareed, the Creator is in the Creation, and the Creation abides in God.

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥
mandaa kis no aakheeai jaan tis bin koee naeh |75|

Whom can we call bad? There is none without Him. ||75||

ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥
fareedaa ji dihi naalaa kapiaa je gal kapeh chukh |

Fareed, if on that day when my umbilical cord was cut, my throat had been cut instead,

ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥੭੬॥
pavan na itee maamale sahaan na itee dukh |76|

I would not have fallen into so many troubles, or undergone so many hardships. ||76||

ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ ॥
chaban chalan ratan se suneear beh ge |

My teeth, feet, eyes and ears have stopped working.

ਹੇੜੇ ਮੁਤੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲਿ ਗਏ ॥੭੭॥
herre mutee dhaah se jaanee chal ge |77|

My body cries out, "Those whom I knew have left me!" ||77||

ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥
fareedaa bure daa bhalaa kar gusaa man na hadtaae |

Fareed, answer evil with goodness; do not fill your mind with anger.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter