Sri Guru Granth Sahib

Page - 1093


ਬੂਝਹੁ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣਾ ਏਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
boojhahu giaanee boojhanaa eh akath kathaa man maeh |

O spiritual teachers, understand this: the Unspoken Speech is in the mind.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਅਲਖੁ ਵਸੈ ਸਭ ਮਾਹਿ ॥
bin gur tat na paaeeai alakh vasai sabh maeh |

Without the Guru, the essence of reality is not found; the Invisible Lord dwells everywhere.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
satigur milai ta jaaneeai jaan sabad vasai man maeh |

One meets the True Guru, and then the Lord is known, when the Word of the Shabad comes to dwell in the mind.

ਆਪੁ ਗਇਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਗਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥
aap geaa bhram bhau geaa janam maran dukh jaeh |

When self-conceit departs, doubt and fear also depart, and the pain of birth and death is removed.

ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈਐ ਊਤਮ ਮਤਿ ਤਰਾਹਿ ॥
guramat alakh lakhaaeeai aootam mat taraeh |

Following the Guru's Teachings, the Unseen Lord is seen; the intellect is exalted, and one is carried across.

ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪੁ ਜਾਪਹੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਿਸੈ ਸਮਾਹਿ ॥੧॥
naanak sohan hansaa jap jaapahu tribhavan tisai samaeh |1|

O Nanak, chant the chant of 'Sohang hansaa' - 'He is me, and I am Him.' The three worlds are absorbed in Him. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਜਿਨਿ ਪਰਖਿਆ ਗੁਰਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥
man maanak jin parakhiaa gurasabadee veechaar |

Some assay their mind-jewel, and contemplate the Word of the Guru's Shabad.

ਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚਿ ਸੰਸਾਰਿ ॥
se jan virale jaaneeeh kalajug vich sansaar |

Only a few of those humble beings are known in this world, in this Dark Age of Kali Yuga.

ਆਪੈ ਨੋ ਆਪੁ ਮਿਲਿ ਰਹਿਆ ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ॥
aapai no aap mil rahiaa haumai dubidhaa maar |

One's self remains blended with the Lord's Self, when egotism and duality are conquered.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਦੁਤਰੁ ਤਰੇ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥
naanak naam rate dutar tare bhaujal bikham sansaar |2|

O Nanak, those who are imbued with the Naam cross over the difficult, treacherous and terrifying world-ocean. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰੁ ਨ ਭਾਲਨੀ ਮੁਠੇ ਅਹੰਮਤੇ ॥
manamukh andar na bhaalanee mutthe ahamate |

The self-willed manmukhs do not search within their own selves; they are deluded by their egotistical pride.

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਵਿ ਥਕੇ ਅੰਦਰਿ ਤਿਖ ਤਤੇ ॥
chaare kunddaan bhav thake andar tikh tate |

Wandering in the four directions, they grow weary, tormented by burning desire within.

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਨ ਸੋਧਨੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੁਤੇ ॥
sinmrit saasat na sodhanee manamukh vigute |

They do not study the Simritees and the Shaastras; the manmukhs waste away and are lost.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਤੇ ॥
bin gur kinai na paaeio har naam har sate |

Without the Guru, no one finds the Naam, the Name of the True Lord.

ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗਤੇ ॥੧੯॥
tat giaan veechaariaa har jap har gate |19|

One who contemplates the essence of spiritual wisdom and meditates on the Lord is saved. ||19||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥
salok mahalaa 2 |

Salok, Second Mehl:

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸਿ ॥
aape jaanai kare aap aape aanai raas |

He Himself knows, He Himself acts, and He Himself does it right.

ਤਿਸੈ ਅਗੈ ਨਾਨਕਾ ਖਲਿਇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੧॥
tisai agai naanakaa khalie keechai aradaas |1|

So stand before Him, O Nanak, and offer your prayers. ||1||

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
jin keea tin dekhiaa aape jaanai soe |

He who created the creation, watches over it; He Himself knows.

ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਘਰਿ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੨॥
kis no kaheeai naanakaa jaa ghar varatai sabh koe |2|

Unto whom should I speak, O Nanak, when everything is contained within the home of the heart? ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਸਭੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰਿ ਇਕੋ ਮਿਤੁ ਕਰਿ ॥
sabhe thok visaar iko mit kar |

Forget everything, and be friends with the One Lord alone.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਪਾਪਾ ਦਹੈ ਹਰਿ ॥
man tan hoe nihaal paapaa dahai har |

Your mind and body shall be enraptured, and the Lord shall burn away your sins.

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁਕੈ ਜਨਮਿ ਨ ਜਾਹਿ ਮਰਿ ॥
aavan jaanaa chukai janam na jaeh mar |

Your comings and goings in reincarnation shall cease; you shall not be reborn and die again.

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਸੋਗਿ ਨ ਮੋਹਿ ਜਰਿ ॥
sach naam aadhaar sog na mohi jar |

The True Name shall be your Support, and you shall not burn in sorrow and attachment.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨ ਮਹਿ ਸੰਜਿ ਧਰਿ ॥੨੦॥
naanak naam nidhaan man meh sanj dhar |20|

O Nanak, gather in the treasure of the Naam, the Name of the Lord, within your mind. ||20||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਮਾਇਆ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮਾਂਗੈ ਦੰਮਾ ਦੰਮ ॥
maaeaa manahu na veesarai maangai damaa dam |

You do not forget Maya from your mind; you beg for it with each and every breath.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕਰੰਮ ॥੧॥
so prabh chit na aavee naanak nahee karam |1|

You do not even think of that God; O Nanak, it is not in your karma. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਮਾਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਚਲਈ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਅੰਧ ॥
maaeaa saath na chalee kiaa lapattaaveh andh |

Maya and its wealth shall not go along with you, so why do you cling to it - are you blind?

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧਿਆਇ ਤੂ ਤੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੨॥
gur ke charan dhiaae too tootteh maaeaa bandh |2|

Meditate on the Guru's Feet, and the bonds of Maya shall be cut away from you. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਭਾਣੈ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਓਨੁ ਭਾਣੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
bhaanai hukam manaaeion bhaanai sukh paaeaa |

By the Pleasure of His Will, the Lord inspires us to obey the Hukam of His Command; by the Pleasure of His Will, we find peace.

ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿਓਨੁ ਭਾਣੈ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥
bhaanai satigur melion bhaanai sach dhiaaeaa |

By the Pleasure of His Will, He leads us to meet the True Guru; by the Pleasure of His Will, we meditate on the Truth.

ਭਾਣੇ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਦਾਤਿ ਨਾਹੀ ਸਚੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥
bhaane jevadd hor daat naahee sach aakh sunaaeaa |

There is no other gift as great as the Pleasure of His Will; this Truth is spoken and proclaimed.

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥
jin kau poorab likhiaa tin sach kamaaeaa |

Those who have such pre-ordained destiny, practice and live the Truth.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨੧॥
naanak tis saranaagatee jin jagat upaaeaa |21|

Nanak has entered His Sanctuary; He created the world. ||21||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਜਿਨ ਕਉ ਅੰਦਰਿ ਗਿਆਨੁ ਨਹੀ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ ॥
jin kau andar giaan nahee bhai kee naahee bind |

Those who do not have spiritual wisdom within, do not have even an iota of the Fear of God.

ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ॥੧॥
naanak mueaa kaa kiaa maaranaa ji aap maare govind |1|

O Nanak, why kill those who are already dead? The Lord of the Universe Himself has killed them. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਮਨ ਕੀ ਪਤ੍ਰੀ ਵਾਚਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥
man kee patree vaachanee sukhee hoo sukh saar |

To read the horoscope of the mind, is the most sublime joyful peace.

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਭਲਾ ਆਖੀਐ ਜਿ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
so braahaman bhalaa aakheeai ji boojhai braham beechaar |

He alone is called a good Brahmin, who understands God in contemplative meditation.

ਹਰਿ ਸਾਲਾਹੇ ਹਰਿ ਪੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
har saalaahe har parrai gur kai sabad veechaar |

He praises the Lord, and reads of the Lord, and contemplates the Word of the Guru's Shabad.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430