Sri Guru Granth Sahib

Page - 1101


ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਮਿ ਸਬਾਈ ਕੋ ਧਣੀ ॥
sukh samoohaa bhog bhoom sabaaee ko dhanee |

Even if one were to enjoy all pleasures, and be master of the entire earth,

ਨਾਨਕ ਹਭੋ ਰੋਗੁ ਮਿਰਤਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ॥੨॥
naanak habho rog miratak naam vihooniaa |2|

O Nanak, all of that is just a disease. Without the Naam, he is dead. ||2||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਹਿਕਸ ਕੂੰ ਤੂ ਆਹਿ ਪਛਾਣੂ ਭੀ ਹਿਕੁ ਕਰਿ ॥
hikas koon too aaeh pachhaanoo bhee hik kar |

Yearn for the One Lord, and make Him your friend.

ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਬਾਹਿ ਮਾਨੁਖ ਪਰਥਾਈ ਲਜੀਵਦੋ ॥੩॥
naanak aasarree nibaeh maanukh parathaaee lajeevado |3|

O Nanak, He alone fulfills your hopes; you should feel embarrassed, visiting other places. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਰਾਇਣੋ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧਾ ॥
nihachal ek naraaeino har agam agaadhaa |

The One and only Lord is eternal, imperishable, inaccessible and incomprehensible.

ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਲਾਧਾ ॥
nihachal naam nidhaan hai jis simarat har laadhaa |

The treasure of the Naam is eternal and imperishable. Meditating in remembrance on Him, the Lord is attained.

ਨਿਹਚਲੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਾਧਾ ॥
nihachal keeratan gun gobind guramukh gaavaadhaa |

The Kirtan of His Praises is eternal and imperishable; the Gurmukh sings the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਤਪੁ ਨਿਹਚਲੋ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਅਰਾਧਾ ॥
sach dharam tap nihachalo din rain araadhaa |

Truth, righteousness, Dharma and intense meditation are eternal and imperishable. Day and night, worship the Lord in adoration.

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਤਪੁ ਨਿਹਚਲੋ ਜਿਸੁ ਕਰਮਿ ਲਿਖਾਧਾ ॥
deaa dharam tap nihachalo jis karam likhaadhaa |

Compassion, righteousness, Dharma and intense meditation are eternal and imperishable; they alone obtain these, who have such pre-ordained destiny.

ਨਿਹਚਲੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲੈ ਨ ਟਲਾਧਾ ॥
nihachal masatak lekh likhiaa so ttalai na ttalaadhaa |

The inscription inscribed upon one's forehead is eternal and imperishable; it cannot be avoided by avoidance.

ਨਿਹਚਲ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਜਨ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲੁ ਗੁਰ ਸਾਧਾ ॥
nihachal sangat saadh jan bachan nihachal gur saadhaa |

The Congregation, the Company of the Holy, and the word of the humble, are eternal and imperishable. The Holy Guru is eternal and imperishable.

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧਾ ॥੧੯॥
jin kau poorab likhiaa tin sadaa sadaa aaraadhaa |19|

Those who have such pre-ordained destiny worship and adore the Lord, forever and ever. ||19||

ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥
salok ddakhane mahalaa 5 |

Salok, Dakhanay, Fifth Mehl:

ਜੋ ਡੁਬੰਦੋ ਆਪਿ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨੑ ਖੇ ॥
jo ddubando aap so taraae kina khe |

One who himself has drowned - how can he carry anyone else across?

ਤਾਰੇਦੜੋ ਭੀ ਤਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਸਿਉ ਰਤਿਆ ॥੧॥
taaredarro bhee taar naanak pir siau ratiaa |1|

One who is imbued with the Love of the Husband Lord - O Nanak, he himself is saved, and he saves others as well. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥੰਨਿ ਨਾਉ ਸੁਣੰਦੋ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥
jithai koe kathan naau sunando maa piree |

Wherever someone speaks and hears the Name of my Beloved Lord,

ਮੂੰ ਜੁਲਾਊਂ ਤਥਿ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀਓਸਿ ॥੨॥
moon julaaoon tath naanak piree pasando hario theeos |2|

that is where I go, O Nanak, to see Him, and blossom forth in bliss. ||2||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸਨੇਹ ॥
meree meree kiaa kareh putr kalatr saneh |

You are in love with your children and your wife; why do you keep calling them your own?

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ ਨਿਮੁਣੀਆਦੀ ਦੇਹ ॥੩॥
naanak naam vihooneea nimuneeaadee deh |3|

O Nanak, without the Naam, the Name of the Lord, the human body has no foundation. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਨੈਨੀ ਦੇਖਉ ਗੁਰ ਦਰਸਨੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਥਾ ॥
nainee dekhau gur darasano gur charanee mathaa |

With my eyes, I gaze upon the Blessed Vision of the Guru's Darshan; I touch my forehead to the Guru's feet.

ਪੈਰੀ ਮਾਰਗਿ ਗੁਰ ਚਲਦਾ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਹਥਾ ॥
pairee maarag gur chaladaa pakhaa feree hathaa |

With my feet I walk on the Guru's Path; with my hands, I wave the fan over Him.

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਧਿਆਇਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਜਪੰਥਾ ॥
akaal moorat ridai dhiaaeidaa din rain japanthaa |

I meditate on Akaal Moorat, the undying form, within my heart; day and night, I meditate on Him.

ਮੈ ਛਡਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋ ਭਰਵਾਸੈ ਗੁਰ ਸਮਰਥਾ ॥
mai chhaddiaa sagal apaaeino bharavaasai gur samarathaa |

I have renounced all possessiveness, and have placed my faith in the all-powerful Guru.

ਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਲਥਾ ॥
gur bakhasiaa naam nidhaan sabho dukh lathaa |

The Guru has blessed me with the treasure of the Naam; I am rid of all sufferings.

ਭੋਗਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ਪਲੈ ਨਾਮੁ ਅਗਥਾ ॥
bhogahu bhunchahu bhaaeeho palai naam agathaa |

Eat and enjoy the Naam, the Name of the indescribable Lord, O Siblings of Destiny.

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜੁ ਸਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਕਥਾ ॥
naam daan isanaan dirr sadaa karahu gur kathaa |

Confirm your faith in the Naam, charity and self-purification; chant the Guru's sermon forever.

ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਲਥਾ ॥੨੦॥
sahaj bheaa prabh paaeaa jam kaa bhau lathaa |20|

Blessed with intuitive poise, I have found God; I am rid of the fear of the Messenger of Death. ||20||

ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥
salok ddakhane mahalaa 5 |

Salok, Dakhanay, Fifth Mehl:

ਲਗੜੀਆ ਪਿਰੀਅੰਨਿ ਪੇਖੰਦੀਆ ਨਾ ਤਿਪੀਆ ॥
lagarreea pireean pekhandeea naa tipeea |

I am centered and focused on my Beloved, but I am not satisfied, even by seeing Him.

ਹਭ ਮਝਾਹੂ ਸੋ ਧਣੀ ਬਿਆ ਨ ਡਿਠੋ ਕੋਇ ॥੧॥
habh majhaahoo so dhanee biaa na ddittho koe |1|

The Lord and Master is within all; I do not see any other. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਕਥੜੀਆ ਸੰਤਾਹ ਤੇ ਸੁਖਾਊ ਪੰਧੀਆ ॥
katharreea santaah te sukhaaoo pandheea |

The sayings of the Saints are the paths of peace.

ਨਾਨਕ ਲਧੜੀਆ ਤਿੰਨਾਹ ਜਿਨਾ ਭਾਗੁ ਮਥਾਹੜੈ ॥੨॥
naanak ladharreea tinaah jinaa bhaag mathaaharrai |2|

O Nanak, they alone obtain them, upon whose foreheads such destiny is written. ||2||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਡੂੰਗਰਿ ਜਲਾ ਥਲਾ ਭੂਮਿ ਬਨਾ ਫਲ ਕੰਦਰਾ ॥
ddoongar jalaa thalaa bhoom banaa fal kandaraa |

He is totally permeating the mountains, oceans, deserts, lands, forests, orchards, caves,

ਪਾਤਾਲਾ ਆਕਾਸ ਪੂਰਨੁ ਹਭ ਘਟਾ ॥
paataalaa aakaas pooran habh ghattaa |

the nether regions of the underworld, the Akaashic ethers of the skies, and all hearts.

ਨਾਨਕ ਪੇਖਿ ਜੀਓ ਇਕਤੁ ਸੂਤਿ ਪਰੋਤੀਆ ॥੩॥
naanak pekh jeeo ikat soot paroteea |3|

Nanak sees that they are all strung on the same thread. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ॥
har jee maataa har jee pitaa har jeeo pratipaalak |

The Dear Lord is my mother, the Dear Lord is my father; the Dear Lord cherishes and nurtures me.

ਹਰਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰਿ ਕੇ ਬਾਲਕ ॥
har jee meree saar kare ham har ke baalak |

The Dear Lord takes care of me; I am the child of the Lord.

ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਖਿਲਾਇਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਆਲਕ ॥
sahaje sahaj khilaaeidaa nahee karadaa aalak |

Slowly and steadily, He feeds me; He never fails.

ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ॥
aaugan ko na chitaaradaa gal setee laaeik |

He does not remind me of my faults; He hugs me close in His embrace.

ਮੁਹਿ ਮੰਗਾਂ ਸੋਈ ਦੇਵਦਾ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ॥
muhi mangaan soee devadaa har pitaa sukhadaaeik |

Whatever I ask for, He give me; the Lord is my peace-giving father.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter