Sri Guru Granth Sahib

Page - 277


ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ant nahee kichh paaraavaaraa |

He has no end or limitation.

ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥
hukame dhaar adhar rahaavai |

By His Order, He established the earth, and He maintains it unsupported.

ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
hukame upajai hukam samaavai |

By His Order, the world was created; by His Order, it shall merge again into Him.

ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥
hukame aooch neech biauhaar |

By His Order, one's occupation is high or low.

ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
hukame anik rang parakaar |

By His Order, there are so many colors and forms.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar dekhai apanee vaddiaaee |

Having created the Creation, He beholds His own greatness.

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
naanak sabh meh rahiaa samaaee |1|

O Nanak, He is pervading in all. ||1||

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
prabh bhaavai maanukh gat paavai |

If it pleases God, one attains salvation.

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
prabh bhaavai taa paathar taraavai |

If it pleases God, then even stones can swim.

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
prabh bhaavai bin saas te raakhai |

If it pleases God, the body is preserved, even without the breath of life.

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
prabh bhaavai taa har gun bhaakhai |

If it pleases God, then one chants the Lord's Glorious Praises.

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
prabh bhaavai taa patit udhaarai |

If it pleases God, then even sinners are saved.

ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
aap karai aapan beechaarai |

He Himself acts, and He Himself contemplates.

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥
duhaa siriaa kaa aap suaamee |

He Himself is the Master of both worlds.

ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
khelai bigasai antarajaamee |

He plays and He enjoys; He is the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥
jo bhaavai so kaar karaavai |

As He wills, He causes actions to be done.

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
naanak drisattee avar na aavai |2|

Nanak sees no other than Him. ||2||

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥
kahu maanukh te kiaa hoe aavai |

Tell me - what can a mere mortal do?

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
jo tis bhaavai soee karaavai |

Whatever pleases God is what He causes us to do.

ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥
eis kai haath hoe taa sabh kichh lee |

If it were in our hands, we would grab up everything.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
jo tis bhaavai soee karee |

Whatever pleases God - that is what He does.

ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥
anajaanat bikhiaa meh rachai |

Through ignorance, people are engrossed in corruption.

ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
je jaanat aapan aap bachai |

If they knew better, they would save themselves.

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
bharame bhoolaa dah dis dhaavai |

Deluded by doubt, they wander around in the ten directions.

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
nimakh maeh chaar kuntt fir aavai |

In an instant, their minds go around the four corners of the world and come back again.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥
kar kirapaa jis apanee bhagat dee |

Those whom the Lord mercifully blesses with His devotional worship

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥
naanak te jan naam milee |3|

- O Nanak, they are absorbed into the Naam. ||3||

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥
khin meh neech keett kau raaj |

In an instant, the lowly worm is transformed into a king.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
paarabraham gareeb nivaaj |

The Supreme Lord God is the Protector of the humble.

ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
jaa kaa drisatt kachhoo na aavai |

Even one who has never been seen at all,

ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
tis tatakaal dah dis pragattaavai |

becomes instantly famous in the ten directions.

ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
jaa kau apunee karai bakhasees |

And that one upon whom He bestows His blessings

ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
taa kaa lekhaa na ganai jagadees |

the Lord of the world does not hold him to his account.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
jeeo pindd sabh tis kee raas |

Soul and body are all His property.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ghatt ghatt pooran braham pragaas |

Each and every heart is illuminated by the Perfect Lord God.

ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥
apanee banat aap banaaee |

He Himself fashioned His own handiwork.

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥
naanak jeevai dekh baddaaee |4|

Nanak lives by beholding His greatness. ||4||

ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
eis kaa bal naahee is haath |

There is no power in the hands of mortal beings;

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
karan karaavan sarab ko naath |

the Doer, the Cause of causes is the Lord of all.

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
aagiaakaaree bapuraa jeeo |

The helpless beings are subject to His Command.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
jo tis bhaavai soee fun theeo |

That which pleases Him, ultimately comes to pass.

ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥
kabahoo aooch neech meh basai |

Sometimes, they abide in exaltation; sometimes, they are depressed.

ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
kabahoo sog harakh rang hasai |

Sometimes, they are sad, and sometimes they laugh with joy and delight.

ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
kabahoo nind chind biauhaar |

Sometimes, they are occupied with slander and anxiety.

ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
kabahoo aoobh akaas peaal |

Sometimes, they are high in the Akaashic Ethers, sometimes in the nether regions of the underworld.

ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
kabahoo betaa braham beechaar |

Sometimes, they know the contemplation of God.

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥
naanak aap milaavanahaar |5|

O Nanak, God Himself unites them with Himself. ||5||

ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
kabahoo nirat karai bahu bhaat |

Sometimes, they dance in various ways.

ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
kabahoo soe rahai din raat |

Sometimes, they remain asleep day and night.

ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
kabahoo mahaa krodh bikaraal |

Sometimes, they are awesome, in terrible rage.

ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
kabahoon sarab kee hot ravaal |

Sometimes, they are the dust of the feet of all.

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
kabahoo hoe bahai badd raajaa |

Sometimes, they sit as great kings.

ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
kabahu bhekhaaree neech kaa saajaa |

Sometimes, they wear the coat of a lowly beggar.

ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
kabahoo apakeerat meh aavai |

Sometimes, they come to have evil reputations.

ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
kabahoo bhalaa bhalaa kahaavai |

Sometimes, they are known as very, very good.

ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥
jiau prabh raakhai tiv hee rahai |

As God keeps them, so they remain.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥
guraprasaad naanak sach kahai |6|

By Guru's Grace, O Nanak, the Truth is told. ||6||

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖੵਾਨੁ ॥
kabahoo hoe panddit kare bakhayaan |

Sometimes, as scholars, they deliver lectures.

ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
kabahoo monidhaaree laavai dhiaan |

Sometimes, they hold to silence in deep meditation.

ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
kabahoo tatt teerath isanaan |

Sometimes, they take cleansing baths at places of pilgrimage.

ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
kabahoo sidh saadhik mukh giaan |

Sometimes, as Siddhas or seekers, they impart spiritual wisdom.

ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥
kabahoo keett hasat patang hoe jeea |

Sometimes, they becomes worms, elephants, or moths.

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
anik jon bharamai bharameea |

They may wander and roam through countless incarnations.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter