Sri Guru Granth Sahib

Page - 857


ਆਸਨੁ ਪਵਨ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਬਵਰੇ ॥
aasan pavan door kar bavare |

Abandon your Yogic postures and breath control exercises, O madman.

ਛੋਡਿ ਕਪਟੁ ਨਿਤ ਹਰਿ ਭਜੁ ਬਵਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chhodd kapatt nit har bhaj bavare |1| rahaau |

Renounce fraud and deception, and meditate continuously on the Lord, O madman. ||1||Pause||

ਜਿਹ ਤੂ ਜਾਚਹਿ ਸੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭੋਗੀ ॥
jih too jaacheh so tribhavan bhogee |

That which you beg for, has been enjoyed in the three worlds.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੇਸੌ ਜਗਿ ਜੋਗੀ ॥੨॥੮॥
keh kabeer kesau jag jogee |2|8|

Says Kabeer, the Lord is the only Yogi in the world. ||2||8||

ਬਿਲਾਵਲੁ ॥
bilaaval |

Bilaaval:

ਇਨਿੑ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮੑਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ ॥
eini maaeaa jagadees gusaaee tumare charan bisaare |

This Maya has made me forget Your feet, O Lord of the World, Master of the Universe.

ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਬੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kinchat preet na upajai jan kau jan kahaa kareh bechaare |1| rahaau |

Not even a bit of love wells up in Your humble servant; what can Your poor servant do? ||1||Pause||

ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਫੰਨੀ ॥
dhrig tan dhrig dhan dhrig ih maaeaa dhrig dhrig mat budh fanee |

Cursed is the body, cursed is the wealth, and cursed is this Maya; cursed, cursed is the clever intellect and understanding.

ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਉ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਧੇ ਆਪ ਬਚੰਨੀ ॥੧॥
eis maaeaa kau drirr kar raakhahu baandhe aap bachanee |1|

Restrain and hold back this Maya; overcome it, through the Word of the Guru's Teachings. ||1||

ਕਿਆ ਖੇਤੀ ਕਿਆ ਲੇਵਾ ਦੇਈ ਪਰਪੰਚ ਝੂਠੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥
kiaa khetee kiaa levaa deee parapanch jhootth gumaanaa |

What good is farming, and what good is trading? Worldly entanglements and pride are false.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਅੰਤਿ ਬਿਗੂਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਨਿਦਾਨਾ ॥੨॥੯॥
keh kabeer te ant bigoote aaeaa kaal nidaanaa |2|9|

Says Kabeer, in the end, they are ruined; ultimately, Death will come for them. ||2||9||

ਬਿਲਾਵਲੁ ॥
bilaaval |

Bilaaval:

ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਭੀਤਰੇ ਆਛੈ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥
sareer sarovar bheetare aachhai kamal anoop |

Within the pool of the body, there is an incomparably beautiful lotus flower.

ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪੁਰਖੋਤਮੋ ਜਾ ਕੈ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪ ॥੧॥
param jot purakhotamo jaa kai rekh na roop |1|

Within it, is the Supreme Light, the Supreme Soul, who has no feature or form. ||1||

ਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਜਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
re man har bhaj bhram tajahu jagajeevan raam |1| rahaau |

O my mind, vibrate, meditate on the Lord, and forsake your doubt. The Lord is the Life of the World. ||1||Pause||

ਆਵਤ ਕਛੂ ਨ ਦੀਸਈ ਨਹ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ॥
aavat kachhoo na deesee nah deesai jaat |

Nothing is seen coming into the world, and nothing is seen leaving it.

ਜਹ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਤਹੀ ਜੈਸੇ ਪੁਰਿਵਨ ਪਾਤ ॥੨॥
jah upajai binasai tahee jaise purivan paat |2|

Where the body is born, there it dies, like the leaves of the water-lily. ||2||

ਮਿਥਿਆ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰਿ ॥
mithiaa kar maaeaa tajee sukh sahaj beechaar |

Maya is false and transitory; forsaking it, one obtains peaceful, celestial contemplation.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੰਝਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੩॥੧੦॥
keh kabeer sevaa karahu man manjh muraar |3|10|

Says Kabeer, serve Him within your mind; He is the Enemy of ego, the Destroyer of demons. ||3||10||

ਬਿਲਾਵਲੁ ॥
bilaaval |

Bilaaval:

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ ਗੋਬਿਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
janam maran kaa bhram geaa gobid liv laagee |

The illusion of birth and death is gone; I lovingly focus on the Lord of the Universe.

ਜੀਵਤ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeevat sun samaaniaa gur saakhee jaagee |1| rahaau |

In my life, I am absorbed in deep silent meditation; the Guru's Teachings have awakened me. ||1||Pause||

ਕਾਸੀ ਤੇ ਧੁਨਿ ਊਪਜੈ ਧੁਨਿ ਕਾਸੀ ਜਾਈ ॥
kaasee te dhun aoopajai dhun kaasee jaaee |

The sound made from bronze, that sound goes into the bronze again.

ਕਾਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਡਿਤਾ ਧੁਨਿ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੧॥
kaasee foottee pandditaa dhun kahaan samaaee |1|

But when the bronze is broken, O Pandit, O religious scholar, where does the sound go then? ||1||

ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਧਿ ਮੈ ਪੇਖਿਆ ਘਟ ਹੂ ਘਟ ਜਾਗੀ ॥
trikuttee sandh mai pekhiaa ghatt hoo ghatt jaagee |

I gaze upon the world, the confluence of the three qualities; God is awake and aware in each and every heart.

ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਚਰੀ ਘਟ ਮਾਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥
aaisee budh samaacharee ghatt maeh tiaagee |2|

Such is the understanding revealed to me; within my heart, I have become a detached renunciate. ||2||

ਆਪੁ ਆਪ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥
aap aap te jaaniaa tej tej samaanaa |

I have come to know my own self, and my light has merged in the Light.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਗੋਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥੧੧॥
kahu kabeer ab jaaniaa gobid man maanaa |3|11|

Says Kabeer, now I know the Lord of the Universe, and my mind is satisfied. ||3||11||

ਬਿਲਾਵਲੁ ॥
bilaaval |

Bilaaval:

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਕਿਉ ਡੋਲੈ ਦੇਵ ॥
charan kamal jaa kai ridai baseh so jan kiau ddolai dev |

When Your Lotus Feet dwell within one's heart, why should that person waver, O Divine Lord?

ਮਾਨੌ ਸਭ ਸੁਖ ਨਉ ਨਿਧਿ ਤਾ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਜਸੁ ਬੋਲੈ ਦੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥
maanau sabh sukh nau nidh taa kai sahaj sahaj jas bolai dev | rahaau |

I know that all comforts, and the nine treasures, come to one who intuitively, naturally, chants the Praise of the Divine Lord. ||Pause||

ਤਬ ਇਹ ਮਤਿ ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਪੇਖੈ ਕੁਟਿਲ ਗਾਂਠਿ ਜਬ ਖੋਲੈ ਦੇਵ ॥
tab ih mat jau sabh meh pekhai kuttil gaantth jab kholai dev |

Such wisdom comes, only when one sees the Lord in all, and unties the knot of hypocrisy.

ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੈ ਲੈ ਨਰਜਾ ਮਨੁ ਤੋਲੈ ਦੇਵ ॥੧॥
baaran baar maaeaa te attakai lai narajaa man tolai dev |1|

Time and time again, he must hold himself back from Maya; let him take the scale of the Lord, and weigh his mind. ||1||

ਜਹ ਉਹੁ ਜਾਇ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਾਇਆ ਤਾਸੁ ਨ ਝੋਲੈ ਦੇਵ ॥
jah uhu jaae tahee sukh paavai maaeaa taas na jholai dev |

Then wherever he goes, he will find peace, and Maya will not shake him.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀ ਓਲੈ ਦੇਵ ॥੨॥੧੨॥
keh kabeer meraa man maaniaa raam preet kee olai dev |2|12|

Says Kabeer, my mind believes in the Lord; I am absorbed in the Love of the Divine Lord. ||2||12||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ॥
bilaaval baanee bhagat naamadev jee kee |

Bilaaval, The Word Of Devotee Naam Dayv Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥
safal janam mo kau gur keenaa |

The Guru has made my life fruitful.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430