Sri Guru Granth Sahib

Page - 107


ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥
keenee deaa gopaal gusaaee |

The Life of the World, the Sustainer of the Earth, has showered His Mercy;

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
gur ke charan vase man maahee |

the Guru's Feet have come to dwell within my mind.

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੧॥
angeekaar keea tin karatai dukh kaa dderaa dtaahiaa jeeo |1|

The Creator has made me His Own. He has destroyed the city of sorrow. ||1||

ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
man tan vasiaa sachaa soee |

The True One abides within my mind and body;

ਬਿਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਈ ॥
bikharraa thaan na disai koee |

no place seems difficult to me now.

ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥
doot dusaman sabh sajan hoe eko suaamee aahiaa jeeo |2|

All the evil-doers and enemies have now become my friends. I long only for my Lord and Master. ||2||

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥
jo kichh kare su aape aapai |

Whatever He does, He does all by Himself.

ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਪੈ ॥
budh siaanap kichhoo na jaapai |

No one can know His Ways.

ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਨੋ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥
aapaniaa santaa no aap sahaaee prabh bharam bhulaavaa laahiaa jeeo |3|

He Himself is the Helper and Support of His Saints. God has cast out my doubts and delusions. ||3||

ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥
charan kamal jan kaa aadhaaro |

His Lotus Feet are the Support of His humble servants.

ਆਠ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥
aatth pahar raam naam vaapaaro |

Twenty-four hours a day, they deal in the Name of the Lord.

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩੬॥੪੩॥
sahaj anand gaaveh gun govind prabh naanak sarab samaahiaa jeeo |4|36|43|

In peace and pleasure, they sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe. O Nanak, God is permeating everywhere. ||4||36||43||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
so sach mandar jit sach dhiaaeeai |

True is that temple, within which one meditates on the True Lord.

ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
so ridaa suhelaa jit har gun gaaeeai |

Blessed is that heart, within which the Lord's Glorious Praises are sung.

ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ ॥੧॥
saa dharat suhaavee jit vaseh har jan sache naam vittahu kurabaano jeeo |1|

Beautiful is that land, where the Lord's humble servants dwell. I am a sacrifice to the True Name. ||1||

ਸਚੁ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
sach vaddaaee keem na paaee |

The extent of the True Lord's Greatness cannot be known.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥
kudarat karam na kahanaa jaaee |

His Creative Power and His Bounties cannot be described.

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਮਾਣੋ ਜੀਉ ॥੨॥
dhiaae dhiaae jeeveh jan tere sach sabad man maano jeeo |2|

Your humble servants live by meditating, meditating on You. Their minds treasure the True Word of the Shabad. ||2||

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
sach saalaahan vaddabhaagee paaeeai |

The Praises of the True One are obtained by great good fortune.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
guraparasaadee har gun gaaeeai |

By Guru's Grace, the Glorious Praises of the Lord are sung.

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ਜੀਉ ॥੩॥
rang rate terai tudh bhaaveh sach naam neesaano jeeo |3|

Those who are imbued with Your Love are pleasing to You. The True Name is their Banner and Insignia. ||3||

ਸਚੇ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥
sache ant na jaanai koee |

No one knows the limits of the True Lord.

ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
thaan thanantar sachaa soee |

In all places and interspaces, the True One is pervading.

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਉ ॥੪॥੩੭॥੪੪॥
naanak sach dhiaaeeai sad hee antarajaamee jaano jeeo |4|37|44|

O Nanak, meditate forever on the True One, the Searcher of hearts, the Knower of all. ||4||37||44||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥
rain suhaavarree dinas suhelaa |

Beautiful is the night, and beautiful is the day,

ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥
jap amrit naam santasang melaa |

when one joins the Society of the Saints and chants the Ambrosial Naam.

ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਞਹਿ ਜੀਵਣੁ ਸਫਲੁ ਤਿਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
gharree moorat simarat pal vanyeh jeevan safal tithaaee jeeo |1|

If you remember the Lord in meditation for a moment, even for an instant, then your life will become fruitful and prosperous. ||1||

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥
simarat naam dokh sabh laathe |

Remembering the Naam, the Name of the Lord, all sinful mistakes are erased.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥
antar baahar har prabh saathe |

Inwardly and outwardly, the Lord God is always with us.

ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
bhai bhau bharam khoeaa gur poorai dekhaa sabhanee jaaee jeeo |2|

Fear, dread and doubt have been dispelled by the Perfect Guru; now, I see God everywhere. ||2||

ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥
prabh samarath vadd aooch apaaraa |

God is All-powerful, Vast, Lofty and Infinite.

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
nau nidh naam bhare bhanddaaraa |

The Naam is overflowing with the nine treasures.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
aad ant madh prabh soee doojaa lavai na laaee jeeo |3|

In the beginning, in the middle, and in the end, there is God. Nothing else even comes close to Him. ||3||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
kar kirapaa mere deen deaalaa |

Take pity on me, O my Lord, Merciful to the meek.

ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥
jaachik jaachai saadh ravaalaa |

I am a beggar, begging for the dust of the feet of the Holy.

ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥
dehi daan naanak jan maagai sadaa sadaa har dhiaaee jeeo |4|38|45|

Servant Nanak begs for this gift: let me meditate on the Lord, forever and ever. ||4||38||45||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mahalaa 5 |

Maajh, Fifth Mehl:

ਐਥੈ ਤੂੰਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ ॥
aaithai toonhai aagai aape |

You are here, and You are hereafter.

ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ ॥
jeea jantr sabh tere thaape |

All beings and creatures were created by You.

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਮੈ ਧਰ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
tudh bin avar na koee karate mai dhar ott tumaaree jeeo |1|

Without You, there is no other, O Creator. You are my Support and my Protection. ||1||

ਰਸਨਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਸੁਆਮੀ ॥
rasanaa jap jap jeevai suaamee |

The tongue lives by chanting and meditating on the Lord's Name.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
paarabraham prabh antarajaamee |

The Supreme Lord God is the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
jin seviaa tin hee sukh paaeaa so janam na jooaai haaree jeeo |2|

Those who serve the Lord find peace; they do not lose their lives in the gamble. ||2||

ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਜਿਨਿ ਜਨ ਤੇਰੈ ਪਾਇਆ ॥
naam avakhadh jin jan terai paaeaa |

Your humble servant, who obtains the Medicine of the Naam,


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter