Sri Guru Granth Sahib

Page - 456


ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾ ਕਉ ਅਰਾਧਹਿ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ॥
gupat pragatt jaa kau araadheh paun paanee dinas raat |

The invisible and visible beings worship Him in adoration, along with wind and water, day and night.

ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਧਿਆਵਹਿ ਬਸੁਧ ਗਗਨਾ ਗਾਵਏ ॥
nakhiatr saseear soor dhiaaveh basudh gaganaa gaave |

The stars, the moon and the sun meditate on Him; the earth and the sky sing to Him.

ਸਗਲ ਖਾਣੀ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਵਏ ॥
sagal khaanee sagal baanee sadaa sadaa dhiaave |

All the sources of creation, and all languages meditate on Him, forever and ever.

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਣ ਚਤੁਰ ਬੇਦਹ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪਾਤਿ ॥
simrit puraan chatur bedah khatt saasatr jaa kau japaat |

The Simritees, the Puraanas, the four Vedas and the six Shaastras meditate on Him.

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਮਿਲੀਐ ਸੰਗਿ ਸਾਤਿ ॥੩॥
patit paavan bhagat vachhal naanak mileeai sang saat |3|

He is the Purifier of sinners, the Lover of His Saints; O Nanak, He is met in the Society of the Saints. ||3||

ਜੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਈ ਰਸਨਾ ਤੇਤ ਭਨੀ ॥
jetee prabhoo janaaee rasanaa tet bhanee |

As much as God has revealed to us, that much we can speak with our tongues.

ਅਨਜਾਨਤ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੇਤੀ ਨਹ ਜਾਇ ਗਨੀ ॥
anajaanat jo sevai tetee nah jaae ganee |

Those unknown ones who serve You cannot be counted.

ਅਵਿਗਤ ਅਗਨਤ ਅਥਾਹ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਮੰਝੇ ਬਾਹਰਾ ॥
avigat aganat athaah tthaakur sagal manjhe baaharaa |

Imperishable, incalculable, and unfathomable is the Lord and Master; He is everywhere, inside and out.

ਸਰਬ ਜਾਚਿਕ ਏਕੁ ਦਾਤਾ ਨਹ ਦੂਰਿ ਸੰਗੀ ਜਾਹਰਾ ॥
sarab jaachik ek daataa nah door sangee jaaharaa |

We are all beggars, He is the One and only Giver; He is not far away, but is with us, ever-present.

ਵਸਿ ਭਗਤ ਥੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀਆ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਤ ਗਨੀ ॥
vas bhagat theea mile jeea taa kee upamaa kit ganee |

He is in the power of His devotees; those whose souls are united with Him - how can their praises be sung?

ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਮਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਏ ਸੀਸੁ ਸਾਧਹ ਧਰਿ ਚਰਨੀ ॥੪॥੨॥੫॥
eihu daan maan naanak paae sees saadhah dhar charanee |4|2|5|

May Nanak receive this gift and honor, of placing his head on the feet of the Holy Saints. ||4||2||5||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl,

ਸਲੋਕ ॥
salok |

Salok:

ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
audam karahu vaddabhaageeho simarahu har har raae |

Make the effort, O very fortunate ones, and meditate on the Lord, the Lord King.

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵਹਿ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak jis simarat sabh sukh hoveh dookh darad bhram jaae |1|

O Nanak, remembering Him in meditation, you shall obtain total peace, and your pains and troubles and doubts shall depart. ||1||

ਛੰਤੁ ॥
chhant |

Chhant:

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥
naam japat gobind nah alasaaeeai |

Chant the Naam, the Name of the Lord of the Universe; don't be lazy.

ਭੇਟਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਮ ਪੁਰਿ ਨਹ ਜਾਈਐ ॥
bhettat saadhoo sang jam pur nah jaaeeai |

Meeting with the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall not have to go to the City of Death.

ਦੂਖ ਦਰਦ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਸਦ ਸੁਖੀ ॥
dookh darad na bhau biaapai naam simarat sad sukhee |

Pain, trouble and fear will not afflict you; meditating on the Naam, a lasting peace is found.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਮੁਖੀ ॥
saas saas araadh har har dhiaae so prabh man mukhee |

With each and every breath, worship the Lord in adoration; meditate on the Lord God in your mind and with your mouth.

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਸਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਕਰਿ ਦਇਆ ਸੇਵਾ ਲਾਈਐ ॥
kripaal deaal rasaal gun nidh kar deaa sevaa laaeeai |

O kind and compassionate Lord, O treasure of sublime essence, treasure of excellence, please link me to Your service.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥੧॥
naanak peianpai charan janpai naam japat gobind nah alasaaeeai |1|

Prays Nanak: may I meditate on the Lord's lotus feet, and not be lazy in chanting the Naam, the Name of the Lord of the Universe. ||1||

ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥
paavan patit puneet naam niranjanaa |

The Purifier of sinners is the Naam, the Pure Name of the Immaculate Lord.

ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨਾ ॥
bharam andher binaas giaan gur anjanaa |

The darkness of doubt is removed by the healing ointment of the Guru's spiritual wisdom.

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਜਨ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ॥
gur giaan anjan prabh niranjan jal thal maheeal pooriaa |

By the healing ointment of the Guru's spiritual wisdom, one meets the Immaculate Lord God, who is totally pervading the water, the land and the sky.

ਇਕ ਨਿਮਖ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸਿਆ ਮਿਟੇ ਤਿਸਹਿ ਵਿਸੂਰਿਆ ॥
eik nimakh jaa kai ridai vasiaa mitte tiseh visooriaa |

If He dwells within the heart, for even an instant, sorrows are forgotten.

ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥
agaadh bodh samarath suaamee sarab kaa bhau bhanjanaa |

The wisdom of the all-powerful Lord and Master is incomprehensible; He is the Destroyer of the fears of all.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥੨॥
naanak peianpai charan janpai paavan patit puneet naam niranjanaa |2|

Prays Nanak, I meditate on the Lord's lotus feet. The Purifier of sinners is the Naam, the Pure Name of the Immaculate Lord. ||2||

ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ॥
ott gahee gopaal deaal kripaa nidhe |

I have grasped the protection of the merciful Lord, the Sustainer of the Universe, the treasure of grace.

ਮੋਹਿ ਆਸਰ ਤੁਅ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਿ ਸਿਧੇ ॥
mohi aasar tua charan tumaaree saran sidhe |

I take the support of Your lotus feet, and in the protection of Your Sanctuary, I attain perfection.

ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਆਮੀ ਪਤਿਤ ਉਧਰਨ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥
har charan kaaran karan suaamee patit udharan har hare |

The Lord's lotus feet are the cause of causes; the Lord Master saves even the sinners.

ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁ ਤਰੇ ॥
saagar sansaar bhav utaar naam simarat bahu tare |

So many are saved; they cross over the terrifying world-ocean, contemplating the Naam, the Name of the Lord.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜਹਿ ਸੁਨੀ ਉਧਰਨ ਸੰਤਸੰਗ ਬਿਧੇ ॥
aad ant beant khojeh sunee udharan santasang bidhe |

In the beginning and in the end, countless are those who seek the Lord. I have heard that the Society of the Saints is the way to salvation.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ॥੩॥
naanak peianpai charan janpai ott gahee gopaal deaal kripaa nidhe |3|

Prays Nanak, I meditate on the Lord's lotus feet, and grasp the protection of the Lord of the Universe, the merciful, the ocean of kindness. ||3||

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਆਪਿ ਬਨਾਇਆ ॥
bhagat vachhal har birad aap banaaeaa |

The Lord is the Lover of His devotees; this is His natural way.

ਜਹ ਜਹ ਸੰਤ ਅਰਾਧਹਿ ਤਹ ਤਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
jah jah sant araadheh tah tah pragattaaeaa |

Wherever the Saints worship the Lord in adoration, there He is revealed.

ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਭਗਤ ਕਾਰਜ ਸਾਰਿਆ ॥
prabh aap lee samaae sahaj subhaae bhagat kaaraj saariaa |

God blends Himself with His devotees in His natural way, and resolves their affairs.

ਆਨੰਦ ਹਰਿ ਜਸ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸਰਬ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
aanand har jas mahaa mangal sarab dookh visaariaa |

In the ecstasy of the Lord's Praises, they obtain supreme joy, and forget all their sorrows.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter