Sri Guru Granth Sahib

Page - 985


ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maalee gaurraa mahalaa 4 |

Maalee Gauraa, Fourth Mehl:

ਸਭਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਨਿ ਜਨਾ ਮਨਿ ਭਾਵਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਓ ॥
sabh sidh saadhik mun janaa man bhaavanee har dhiaaeio |

All the Siddhas, seekers and silent sages, with their minds full of love, meditate on the Lord.

ਅਪਰੰਪਰੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਅਲਖੁ ਗੁਰੂ ਲਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aparanparo paarabraham suaamee har alakh guroo lakhaaeio |1| rahaau |

The Supreme Lord God, my Lord and Master, is limitless; the Guru has inspired me to know the unknowable Lord. ||1||Pause||

ਹਮ ਨੀਚ ਮਧਿਮ ਕਰਮ ਕੀਏ ਨਹੀ ਚੇਤਿਓ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥
ham neech madhim karam kee nahee chetio har raaeio |

I am low, and I commit evil actions; I have not remembered my Sovereign Lord.

ਹਰਿ ਆਨਿ ਮੇਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਨੁ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਓ ॥੧॥
har aan melio satiguroo khin bandh mukat karaaeio |1|

The Lord has led me to meet the True Guru; in an instant, He liberated me from bondage. ||1||

ਪ੍ਰਭਿ ਮਸਤਕੇ ਧੁਰਿ ਲੀਖਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇਓ ॥
prabh masatake dhur leekhiaa guramatee har liv laaeio |

Such is the destiny God wrote on my forehead; following the Guru's Teachings, I enshrine love for the Lord.

ਪੰਚ ਸਬਦ ਦਰਗਹ ਬਾਜਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਓ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਓ ॥੨॥
panch sabad daragah baajiaa har milio mangal gaaeio |2|

The Panch Shabad, the five primal sounds, vibrate and resound in the Court of the Lord; meeting the Lord, I sing the songs of joy. ||2||

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰਿ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨਹੀ ਭਾਇਓ ॥
patit paavan naam narahar mandabhaageean nahee bhaaeio |

The Naam, the Name of the Lord, is the Purifier of sinners; the unfortunate wretches do not like this.

ਤੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਗਾਲੀਅਹਿ ਜਿਉ ਲੋਨੁ ਜਲਹਿ ਗਲਾਇਓ ॥੩॥
te garabh jonee gaaleeeh jiau lon jaleh galaaeio |3|

They rot away in the womb of reincarnation; they fall apart like salt in water. ||3||

ਮਤਿ ਦੇਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਮਨੁ ਮੈ ਲਾਇਓ ॥
mat dehi har prabh agam tthaakur gur charan man mai laaeio |

Please bless me with such understanding, O Inaccessible Lord God, my Lord and Master, that my mind may remain attached to the Guru's feet.

ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਹਉ ਲਾਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਓ ॥੪॥੩॥
har raam naamai rhau laago jan naanak naam samaaeio |4|3|

Servant Nanak remains attached to the Name of the Lord; he is merged in the Naam. ||4||3||

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maalee gaurraa mahalaa 4 |

Maalee Gauraa, Fourth Mehl:

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਲਾਗਾ ॥
meraa man raam naam ras laagaa |

My mind is addicted to the juice of the Lord's Name.

ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kamal pragaas bheaa gur paaeaa har japio bhram bhau bhaagaa |1| rahaau |

My heart-lotus has blossomed forth, and I have found the Guru. Meditating on the Lord, my doubts and fears have run away. ||1||Pause||

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੋ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥
bhai bhaae bhagat laago meraa heearaa man soeio guramat jaagaa |

In the Fear of God, my heart is committed in loving devotion to Him; following the Guru's Teachings, my sleeping mind has awakened.

ਕਿਲਬਿਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥੧॥
kilabikh kheen bhe saant aaee har ur dhaario vaddabhaagaa |1|

All my sins have been erased, and I have found peace and tranquility; I have enshrined the Lord within my heart, by great good fortune. ||1||

ਮਨਮੁਖੁ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭੁ ਹੈ ਕਚੂਆ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਚਾਗਾ ॥
manamukh rang kasunbh hai kachooaa jiau kusam chaar din chaagaa |

The self-willed manmukh is like the false color of the safflower, which fades away; its color lasts for only a few days.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਪਰਤਾਪੈ ਡੰਡੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਲਾਗਾ ॥੨॥
khin meh binas jaae parataapai ddandd dharam raae kaa laagaa |2|

He perishes in an instant; he is tormented, and punished by the Righteous Judge of Dharma. ||2||

ਸਤਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਬਹੁ ਲਾਗਾ ॥
satasangat preet saadh at goorree jiau rang majeetth bahu laagaa |

The Lord's Love, found in the Sat Sangat, the True Congregation, is absolutely permanent, and colorfast.

ਕਾਇਆ ਕਾਪਰੁ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਸਭਾਗਾ ॥੩॥
kaaeaa kaapar cheer bahu faare har rang na lahai sabhaagaa |3|

The cloth of the body may be torn to shreds, but still, this beautiful color of the Lord's Love does not fade away. ||3||

ਹਰਿ ਚਾਰ੍ਹਿਓ ਰੰਗੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਰਾਂਗਾ ॥
har chaarhio rang milai gur sobhaa har rang chaloolai raangaa |

Meeting with the Blessed Guru, one is dyed in the color of the Lord's Love, imbued with this deep crimson color.

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੪॥
jan naanak tin ke charan pakhaarai jo har charanee jan laagaa |4|4|

Servant Nanak washes the feet of that humble being, who is attached to the feet of the Lord. ||4||4||

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maalee gaurraa mahalaa 4 |

Maalee Gauraa, Fourth Mehl:

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਪਾਲਾ ॥
mere man bhaj har har naam gupaalaa |

O my mind, meditate, vibrate upon the Name of the Lord, the Lord of the World, Har, Har.

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲੀਨੁ ਭਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
meraa man tan leen bheaa raam naamai mat guramat raam rasaalaa |1| rahaau |

My mind and body are merged in the Lord's Name, and through the Guru's Teachings, my intellect is imbued with the Lord, the source of nectar. ||1||Pause||

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਜਪਮਾਲਾ ॥
guramat naam dhiaaeeai har har man japeeai har japamaalaa |

Follow the Guru's Teachings, and meditate on the Naam, the Name of the Lord, Har, Har. Chant, and meditate, on the beads of the mala of the Lord.

ਜਿਨੑ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੀਖਿਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਬਨਮਾਲਾ ॥੧॥
jina kai masatak leekhiaa har miliaa har banamaalaa |1|

Those who have such destiny inscribed upon their foreheads, meet with the Lord, adorned with garlands of flowers. ||1||

ਜਿਨੑ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨੑ ਚੂਕੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥
jina har naam dhiaaeaa tina chooke sarab janjaalaa |

Those who meditate on the Name of the Lord - all their entanglements are ended.

ਤਿਨੑ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥
tina jam nerr na aavee gur raakhe har rakhavaalaa |2|

The Messenger of Death does not even approach them; the Guru, the Savior Lord, saves them. ||2||

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹੂ ਹਰਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
ham baarik kichhoo na jaanahoo har maat pitaa pratipaalaa |

I am a child; I know nothing at all. The Lord cherishes me, as my mother and father.

ਕਰੁ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨਿਤ ਮੇਲਤੇ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥
kar maaeaa agan nit melate gur raakhe deen deaalaa |3|

I continually put my hands into the fire of Maya, but the Guru saves me; He is merciful to the meek. ||3||

ਬਹੁ ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਹਰਿ ਜਸਿ ਜਾਲਾ ॥
bahu maile niramal hoeaa sabh kilabikh har jas jaalaa |

I was filthy, but I have become immaculate. Singing the Lord's Praises, all sins have been burnt to ashes.

ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥੪॥੫॥
man anad bheaa gur paaeaa jan naanak sabad nihaalaa |4|5|

My mind is in esctasy, having found the Guru; servant Nanak is enraptured through the Word of the Shabad. ||4||5||

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maalee gaurraa mahalaa 4 |

Maalee Gauraa, Fourth Mehl:


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter