Sri Guru Granth Sahib

Page - 262


ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥੫੫॥
naanak deejai naam daan raakhau heeai paroe |55|

Nanak: grant me the Gift of Your Name, Lord, that I may string it and keep it within my heart. ||55||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥
guradev maataa guradev pitaa guradev suaamee paramesuraa |

The Divine Guru is our mother, the Divine Guru is our father; the Divine Guru is our Lord and Master, the Transcendent Lord.

ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥
guradev sakhaa agiaan bhanjan guradev bandhip sahodaraa |

The Divine Guru is my companion, the Destroyer of ignorance; the Divine Guru is my relative and brother.

ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥
guradev daataa har naam upadesai guradev mant nirodharaa |

The Divine Guru is the Giver, the Teacher of the Lord's Name. The Divine Guru is the Mantra which never fails.

ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥
guradev saant sat budh moorat guradev paaras paras paraa |

The Divine Guru is the image of peace, truth and wisdom. The Divine Guru is the Philosopher's Stone - touching it, one is transformed.

ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥
guradev teerath amrit sarovar gur giaan majan aparanparaa |

The Divine Guru is the sacred shrine of pilgrimage, and the pool of divine nectar; bathing in the Guru's wisdom, one experiences the Infinite.

ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥
guradev karataa sabh paap harataa guradev patit pavit karaa |

The Divine Guru is the Creator, and the Destroyer of all sins; the Divine Guru is the Purifier of sinners.

ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥
guradev aad jugaad jug jug guradev mant har jap udharaa |

The Divine Guru existed in the very beginning, throughout the ages, in each and every age. The Divine Guru is the Mantra of the Lord's Name; chanting it, one is saved.

ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥
guradev sangat prabh mel kar kirapaa ham moorr paapee jit lag taraa |

O God, please be merciful to me, that I may be with the Divine Guru; I am a foolish sinner, but holding onto Him, I will be carried across.

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥
guradev satigur paarabraham paramesar guradev naanak har namasakaraa |1|

The Divine Guru is the True Guru, the Supreme Lord God, the Transcendent Lord; Nanak bows in humble reverence to the Lord, the Divine Guru. ||1||

ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥
ehu salok aad ant parranaa |

Read this Salok at the beginning, and at the end. ||

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥
gaurree sukhamanee mahalaa 5 |

Gauree Sukhmani, Fifth Mehl,

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
aad gure namah |

I bow to the Primal Guru.

ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
jugaad gure namah |

I bow to the Guru of the ages.

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
satigure namah |

I bow to the True Guru.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥
sree guradeve namah |1|

I bow to the Great, Divine Guru. ||1||

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asattapadee |

Ashtapadee:

ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
simrau simar simar sukh paavau |

Meditate, meditate, meditate in remembrance of Him, and find peace.

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
kal kales tan maeh mittaavau |

Worry and anguish shall be dispelled from your body.

ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥
simrau jaas bisunbhar ekai |

Remember in praise the One who pervades the whole Universe.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
naam japat aganat anekai |

His Name is chanted by countless people, in so many ways.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖੵਰ ॥
bed puraan sinmrit sudhaakhayar |

The Vedas, the Puraanas and the Simritees, the purest of utterances,

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖੵਰ ॥
keene raam naam ik aakhayar |

were created from the One Word of the Name of the Lord.

ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥
kinakaa ek jis jeea basaavai |

That one, in whose soul the One Lord dwells

ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
taa kee mahimaa ganee na aavai |

the praises of his glory cannot be recounted.

ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥
kaankhee ekai daras tuhaaro |

Those who yearn only for the blessing of Your Darshan

ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥
naanak un sang mohi udhaaro |1|

- Nanak: save me along with them! ||1||

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
sukhamanee sukh amrit prabh naam |

Sukhmani: Peace of Mind, the Nectar of the Name of God.

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥
bhagat janaa kai man bisraam | rahaau |

The minds of the devotees abide in a joyful peace. ||Pause||

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥
prabh kai simaran garabh na basai |

Remembering God, one does not have to enter into the womb again.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
prabh kai simaran dookh jam nasai |

Remembering God, the pain of death is dispelled.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥
prabh kai simaran kaal paraharai |

Remembering God, death is eliminated.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
prabh kai simaran dusaman ttarai |

Remembering God, one's enemies are repelled.

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
prabh simarat kachh bighan na laagai |

Remembering God, no obstacles are met.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
prabh kai simaran anadin jaagai |

Remembering God, one remains awake and aware, night and day.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
prabh kai simaran bhau na biaapai |

Remembering God, one is not touched by fear.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
prabh kai simaran dukh na santaapai |

Remembering God, one does not suffer sorrow.

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
prabh kaa simaran saadh kai sang |

The meditative remembrance of God is in the Company of the Holy.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥
sarab nidhaan naanak har rang |2|

All treasures, O Nanak, are in the Love of the Lord. ||2||

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥
prabh kai simaran ridh sidh nau nidh |

In the remembrance of God are wealth, miraculous spiritual powers and the nine treasures.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
prabh kai simaran giaan dhiaan tat budh |

In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
prabh kai simaran jap tap poojaa |

In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
prabh kai simaran binasai doojaa |

In the remembrance of God, duality is removed.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥
prabh kai simaran teerath isanaanee |

In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥
prabh kai simaran daragah maanee |

In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the Lord.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
prabh kai simaran hoe su bhalaa |

In the remembrance of God, one becomes good.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
prabh kai simaran sufal falaa |

In the remembrance of God, one flowers in fruition.

ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥
se simareh jin aap simaraae |

They alone remember Him in meditation, whom He inspires to meditate.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430