Sri Guru Granth Sahib

Page - 1187


ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਬਿਚਾਰਿ ॥੧॥
tai saachaa maaniaa kih bichaar |1|

What makes you think that it is real? ||1||

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਗ੍ਰੇਹ ॥
dhan daaraa sanpat greh |

Wealth, spouse, property and household

ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੇਹ ॥੨॥
kachh sang na chaalai samajh leh |2|

- none of them shall go along with you; you must know that this is true! ||2||

ਇਕ ਭਗਤਿ ਨਾਰਾਇਨ ਹੋਇ ਸੰਗਿ ॥
eik bhagat naaraaein hoe sang |

Only devotion to the Lord shall go with you.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਤਿਹ ਏਕ ਰੰਗਿ ॥੩॥੪॥
kahu naanak bhaj tih ek rang |3|4|

Says Nanak, vibrate and meditate on the Lord with single-minded love. ||3||4||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥
basant mahalaa 9 |

Basant, Ninth Mehl:

ਕਹਾ ਭੂਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ ॥
kahaa bhoolio re jhootthe lobh laag |

Why do you wander lost, O mortal, attached to falsehood and greed?

ਕਛੁ ਬਿਗਰਿਓ ਨਾਹਿਨ ਅਜਹੁ ਜਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kachh bigario naahin ajahu jaag |1| rahaau |

Nothing has been lost yet - there is still time to wake up! ||1||Pause||

ਸਮ ਸੁਪਨੈ ਕੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਨੁ ॥
sam supanai kai ihu jag jaan |

You must realize that this world is nothing more than a dream.

ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧॥
binasai chhin mai saachee maan |1|

In an instant, it shall perish; know this as true. ||1||

ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਹਰਿ ਬਸਤ ਨੀਤ ॥
sang terai har basat neet |

The Lord constantly abides with you.

ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਭਜੁ ਤਾਹਿ ਮੀਤ ॥੨॥
nis baasur bhaj taeh meet |2|

Night and day, vibrate and meditate on Him, O my friend. ||2||

ਬਾਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥
baar ant kee hoe sahaae |

At the very last instant, He shall be your Help and Support.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਤਾ ਕੇ ਗਾਇ ॥੩॥੫॥
kahu naanak gun taa ke gaae |3|5|

Says Nanak, sing His Praises. ||3||5||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ ॥
basant mahalaa 1 asattapadeea ghar 1 dutukeea |

Basant, First Mehl, Ashtpadheeyaa, First House, Du-Tukees:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਜਗੁ ਕਊਆ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਤਿ ॥
jag kaooaa naam nahee cheet |

The world is a crow; it does not remember the Naam, the Name of the Lord.

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਗਿਰੈ ਦੇਖੁ ਭੀਤਿ ॥
naam bisaar girai dekh bheet |

Forgetting the Naam, it sees the bait, and pecks at it.

ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਚੀਤਿ ਅਨੀਤਿ ॥
manooaa ddolai cheet aneet |

The mind wavers unsteadily, in guilt and deceit.

ਜਗ ਸਿਉ ਤੂਟੀ ਝੂਠ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥
jag siau toottee jhootth pareet |1|

I have shattered my attachment to the false world. ||1||

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਬਜਰੁ ਭਾਰੁ ॥
kaam krodh bikh bajar bhaar |

The burden of sexual desire, anger and corruption is unbearable.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam binaa kaise gun chaar |1| rahaau |

Without the Naam, how can the mortal maintain a virtuous lifestyle? ||1||Pause||

ਘਰੁ ਬਾਲੂ ਕਾ ਘੂਮਨ ਘੇਰਿ ॥
ghar baaloo kaa ghooman gher |

The world is like a house of sand, built on a whirlpool;

ਬਰਖਸਿ ਬਾਣੀ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੇਰਿ ॥
barakhas baanee budabudaa her |

it is like a bubble formed by drops of rain.

ਮਾਤ੍ਰ ਬੂੰਦ ਤੇ ਧਰਿ ਚਕੁ ਫੇਰਿ ॥
maatr boond te dhar chak fer |

It is formed from a mere drop, when the Lord's wheel turns round.

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਰਿ ॥੨॥
sarab jot naamai kee cher |2|

The lights of all souls are the servants of the Lord's Name. ||2||

ਸਰਬ ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਮੋਰੁ ॥
sarab upaae guroo sir mor |

My Supreme Guru has created everything.

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ ਤੋਰ ॥
bhagat krau pag laagau tor |

I perform devotional worship service to You, and fall at Your Feet, O Lord.

ਨਾਮਿ ਰਤੋ ਚਾਹਉ ਤੁਝ ਓਰੁ ॥
naam rato chaahau tujh or |

Imbued with Your Name, I long to be Yours.

ਨਾਮੁ ਦੁਰਾਇ ਚਲੈ ਸੋ ਚੋਰੁ ॥੩॥
naam duraae chalai so chor |3|

Those who do not let the Naam become manifest within themselves, depart like thieves in the end. ||3||

ਪਤਿ ਖੋਈ ਬਿਖੁ ਅੰਚਲਿ ਪਾਇ ॥
pat khoee bikh anchal paae |

The mortal loses his honor, gathering sin and corruption.

ਸਾਚ ਨਾਮਿ ਰਤੋ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥
saach naam rato pat siau ghar jaae |

But imbued with the Lord's Name, you shall go to your true home with honor.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੑਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਜਾਇ ॥
jo kichh keenas prabh rajaae |

God does whatever He wills.

ਭੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥
bhai maanai nirbhau meree maae |4|

One who abides in the Fear of God, becomes fearless, O my mother. ||4||

ਕਾਮਨਿ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰਿ ਭੋਗੁ ॥
kaaman chaahai sundar bhog |

The woman desires beauty and pleasure.

ਪਾਨ ਫੂਲ ਮੀਠੇ ਰਸ ਰੋਗ ॥
paan fool meetthe ras rog |

But betel leaves, garlands of flowers and sweet tastes lead only to disease.

ਖੀਲੈ ਬਿਗਸੈ ਤੇਤੋ ਸੋਗ ॥
kheelai bigasai teto sog |

The more she plays and enjoys, the more she suffers in sorrow.

ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਕੀਨੑਸਿ ਹੋਗ ॥੫॥
prabh saranaagat keenas hog |5|

But when she enters into the Sanctuary of God, whatever she wishes comes to pass. ||5||

ਕਾਪੜੁ ਪਹਿਰਸਿ ਅਧਿਕੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥
kaaparr pahiras adhik seegaar |

She wears beautiful clothes with all sorts of decorations.

ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪੁ ਬਿਕਾਰੁ ॥
maattee foolee roop bikaar |

But the flowers turn to dust, and her beauty leads her into evil.

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰੁ ॥
aasaa manasaa baandho baar |

Hope and desire have blocked the doorway.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੂਨਾ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੬॥
naam binaa soonaa ghar baar |6|

Without the Naam, one's hearth and home are deserted. ||6||

ਗਾਛਹੁ ਪੁਤ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ॥
gaachhahu putree raaj kuaar |

O princess, my daughter, run away from this place!

ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ ਦੋਤੁ ਸਵਾਰਿ ॥
naam bhanahu sach dot savaar |

Chant the True Name, and embellish your days.

ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਾਰਿ ॥
priau sevahu prabh prem adhaar |

Serve your Beloved Lord God, and lean on the Support of His Love.

ਗੁਰਸਬਦੀ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰਿ ॥੭॥
gurasabadee bikh tiaas nivaar |7|

Through the Word of the Guru's Shabad, abandon your thirst for corruption and poison. ||7||

ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿ ॥
mohan mohi leea man mohi |

My Fascinating Lord has fascinated my mind.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹਿ ॥
gur kai sabad pachhaanaa tohi |

Through the Word of the Guru's Shabad, I have realized You, Lord.

ਨਾਨਕ ਠਾਢੇ ਚਾਹਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਿ ॥
naanak tthaadte chaaheh prabhoo duaar |

Nanak stands longingly at God's Door.

ਤੇਰੇ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੮॥੧॥
tere naam santokhe kirapaa dhaar |8|1|

I am content and satisfied with Your Name; please shower me with Your Mercy. ||8||1||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
basant mahalaa 1 |

Basant, First Mehl:

ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਭਰਮਸਿ ਆਇ ਜਾਇ ॥
man bhoolau bharamas aae jaae |

The mind is deluded by doubt; it comes and goes in reincarnation.

ਅਤਿ ਲੁਬਧ ਲੁਭਾਨਉ ਬਿਖਮ ਮਾਇ ॥
at lubadh lubhaanau bikham maae |

It is lured by the poisonous lure of Maya.

ਨਹ ਅਸਥਿਰੁ ਦੀਸੈ ਏਕ ਭਾਇ ॥
nah asathir deesai ek bhaae |

It does not remain stable in the Love of the One Lord.

ਜਿਉ ਮੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਕੰਠਿ ਪਾਇ ॥੧॥
jiau meen kunddaleea kantth paae |1|

Like the fish, its neck is pierced by the hook. ||1||

ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਸਮਝਸਿ ਸਾਚਿ ਨਾਇ ॥
man bhoolau samajhas saach naae |

The deluded mind is instructed by the True Name.

ਗੁਰਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸਹਜ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurasabad beechaare sahaj bhaae |1| rahaau |

It contemplates the Word of the Guru's Shabad, with intuitive ease. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter